Ambition 1: Forskning og udvikling

Med Danmarks dronestrategi igangsættes en række nye forsknings- og innovationsinitiativer, og der videreføres en række allerede eksisterende indsatser. De skal bidrage til en fortsat og styrket udvikling af droneteknologi i Danmark.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 21
E-mail: dagr@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 83 76
E-mail: ckm@ufm.dk

Regeringen vil stimulere og understøtte udvikling og anvendelse af droner gennem en styrket og målrettet offentlig forskningsindsats. Indsatsen skal ske i samspil med droneerhvervet og særligt fokusere på udvikling af 1) tjenesteydelser baseret på dronegenererede data og 2) droners evne til at operere stabilt og fleksibelt under hensyntagen til flyvesikkerhed og privatlivets fred.


Regeringen ønsker at igangsætte følgende initiativer på området:

Initiativ 1: Midler til strategisk forskning og innovation i droneteknologi på forskningsreserven 2017

Regeringen foreslår, at der i forhandlingerne om forskningsreserven for 2017 afsættes midler til strategisk forskning og innovation, der understøtter nærværende nationale strategi for udvikling af droneteknologi og anvendelse. Midlerne vil efterfølgende blive udmøntet af Innovationsfonden, der fastsætter de nærmere retningslinjer for udmøntningen.

På Innovationsfondens hjemmeside kan du læse om en række allerede eksisterende store forsknings- og innovationsprojekter inden for området.


Initiativ 2: Ny forskningsinfrastruktur

Som en del af Danmarks dronestrategi og på baggrund af Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015 er en ny national forskningsinfrastruktur på flere danske universiteter undervejs. Den nye forskningsinfrastruktur skal bidrage til udviklingen af droneteknologi samt til integrering og anvendelse af droner i forskning særligt i forbindelse med dataindsamling inden for klima- og miljøområdet.


Initiativ 3: Fortsat indsats hos de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Teknologisk Institut udvikler på baggrund af allerede eksisterende resultatkontrakter med Styrelsen for Forskning og Innovation bl.a. energisystemer til fastvingedroner og særlig beslutningsstøtte via droner til ”præcisionslandbrug”. Læs mere om aktiviteterne på bedreinnovation.dk:


Initiativ 4: Nye indsatser hos de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter:

Som en del af Danmarks dronestrategi er der også en øget indsats hos de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’er) undervejs. På BedreInnovation.dk kan du læse og kommentere på GTS-institutternes forslag til de nye indsatser. De endelige resultatkontrakter forhandles mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og GTS-institutterne i løbet af efteråret 2016.


Initiativ 5: Innovationsnetværk

Styrelsen for Forskning og Innovation bidrager til en række innovationsnetværk, hvoraf særligt tre har aktiviteter inden for droneteknologi.

Læs mere på deres hjemmesider:

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil i 2017 og 2018 finansiere en øget indsats gennem de nationale innovationsnetværk med henblik på spredning af dronerelateret viden, matchmaking, internationalisering og FoU-samarbejde til gavn for danske virksomheder. Indsatsen skal foregå på tværs af eksisterende netværk og med inddragelse af relevante videninstitutioner, virksomheder og offentlige aktører.


Initiativ 6: Koordineret og målrettet indsats

Uddannelses- og forskningsministeren vil på baggrund af nærværende nationale strategi for udvikling af droneteknologi og -anvendelse opfordre Innovationsfonden og øvrige relevante innovationsstøtteordninger til at gennemføre en koordineret og målrettet indsats for danske virksomheder i droneerhvervet for at udnytte mulighederne for at få støtte til forskning og udvikling.


Initiativ 7: Droner og landbrug

Transport- og Bygningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet vil sammen undersøge mulighederne for anvendelse af droner i landbruget.

Senest opdateret 23. september 2016