Du er her: Forside Forskning og innovation Indsatsområder FORSK2025 FORSK2025 - fra indspil til katalog

FORSK2025 - fra indspil til katalog

SFU har modtaget 476 forslag til forskningstemaer, der udgør grundlaget for udviklingen af første udkast til FORSK2025-katalog. Processen, der finder sted i efteråret 2016, kan følges her på siden.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 48
E-mail: jha@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 84 75
E-mail: smj@ufm.dk

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) ønsker at inddrage interessenter med særlig viden om fremtidens forskningsbehov og -potentialer i formuleringen af første udkast til FORSK2025. SFU har derfor etableret fire sparringsgrupper, der bistår SFU i arbejdet med at udvikle det første udkast til FORSK2025-katalog, der forventes sendt i høring i begyndelsen af 2017. Sparringsgrupper skal først og fremmest medvirke til, at interessenternes ekspertise fsva. forskningsbehov og -potentialer bliver sat i anvendelse i udviklingen af første udkast til FORSK2025-katalog. Med inddragelsen imødekommer SFU endvidere et ønske fra interessenterne om at komme med ind i FORSK2025-maskinrummet.

I hver sparringsgruppe deltager ca. 25 bidragydere til FORSK2025, der repræsenterer en særlig viden om samfundets forskningsbehov og efterspørgsel og/eller nye løfterige forskningsmuligheder. Innovationsfonden assisterer SFU i skriveprocessen og deltager i samtlige grupper som procesunderstøttelse.

De fire sparringsgrupper

Indspillene til FORSK2025 dækker en bred vifte af forskningstemaer. Af praktiske hensyn har SFU derfor valgt at nedsætte fire tematisk bestemte sparringsgrupper, der hver dækker en meget bred kreds af beslægtede forskningsområder. Mange af de indkomne forslag til FORSK2025-temaer går på tværs af de fire grupper og vil derfor indgå i mere end én gruppe. SFU har løbende fokus på forskningstemaer, der går på tværs af de fire grupper.

Nedenfor findes yderligere information om de enkelte grupper, herunder oversigter over, hvilke interessenter der deltager i grupperne.

 

Gruppe A: Teknologi, produktion, materialer, digitalisering mv.

Kendetegnende for de indspil, som dækkes af denne gruppe, er, at indspillene i høj grad tager afsæt i et teknologiområde frem for at tage afsæt i en samfundsudfordring eller en samfundssektor. Indspillene vedrører eksempelvis bioteknologi, nanoteknologi, produktionsteknologi og dens implementering, ESS, kvanteteknologi, big data, materialer, internet of things, cybersikkerhed, blockchain, satelitter og rumteknologi, supercomputere, 3d-print, kunstig intelligens, wearables, robotter og meget mere.

Indspillene er pt. samlet i fire foreløbige temaudkast, der nu er ved at blive revideret på baggrund af sparringsgruppens input:

 • Industri 4.0
 • Digitale muligheder og big data
 • Materialer
 • Bioteknologiske vækstteknologier 


Se præsentationer og materiale fra første møde i sparringsgruppen:

Se præsentation og resume fra andet møde i sparringsgruppen:

 

  Gruppe B: Sundhed mv.

  Kendetegnende for de indspil, som dækkes af denne gruppe er, at indspillene i høj grad relaterer sig til menneskers sundhed. Indspillene vedrører eksempelvis udvikling af nye lægemidler og medicinsk udstyr, organisering af sundhedsvæsenet, borgernær sundhed, pleje og omsorg, sund aldring, diagnostik og biomarkører, datadrevet sundhed, telemedicin og meget mere

  Indspillene er pt. samlet i tre foreløbige temaudkast, der nu er ved at blive revideret på baggrund af sparringsgruppens input:

  • Sundhedsprodukter og personlig medicin
  • Et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen
  • Forebyggelse af sygdomme 

  Se præsentationer og materiale fra første møde i sparringsgruppen:

  Se præsentation og resume fra andet møde i sparringsgruppen:

   Gruppe C: Fødevarer, miljø, energi, infrastruktur, transport, byggeri, klima mv. 

   Kendetegnende for de indspil, som dækkes af denne gruppe er, at indspillene i høj grad relaterer sig til områder som miljø, vand, energi, fødevarer, bioøkonomi, infrastruktur, transport, byggeri, klima, Arktis, klimatilpasning, råstoffer, ressourceeffektivitet og meget mere.

   Indspillene er pt. samlet i otte foreløbige temaudkast, der nu er ved at blive revideret på baggrund af sparringsgruppens input:

   • Vejen til et sundere samfund – fødevarer, ingredienser og mikrobiologi
   • Effektiv og bæredygtig fødevareproduktion i fremtidens bioøkonomi
   • Konkurrencedygtige vand- og miljøteknologier
   • Et effektivt, intelligent og integreret energisystem
   • Klima og klimatilpasning, herunder Arktisk udvikling
   • Transport, infrastruktur, førerløse fartøjer og smart city
   • Fremtidens byggeri og bygninger
   • Cirkulær økonomi og effektiv råstofudnyttelse  

   Se præsentationer og materiale fra første møde i sparringsgruppen:

   Se præsentation og resume fra andet møde i sparringsgruppen:

    Gruppe D: Offentlig sektor, arbejdsmarked, globalisering mv. 

    Gruppe D: Kendetegnende for de indspil, som dækkes af denne gruppe er, at indspillene i høj grad relaterer sig til områder som børn og unge, uddannelse, arbejdsmarked, globalisering, migration, integration, regional udvikling, turisme, offentlig økonomi, sociale indsatser og meget mere.

    Indspillene er pt. samlet i fire foreløbige temaudkast, der nu er ved at blive revideret på baggrund af sparringsgruppens input:

    • Børn, unge og fremtidens uddannelse
    • Danmark i en global verden: Mobilitet, migration og integration
    • Velfærdstaten 4.0
    • By, land og turisme 

    Se præsentationer og materiale fra første møde i sparringsgruppen:

    Se præsentation og resume fra andet møde i sparringsgruppen:

      

     Møder i grupperne

     Arbejdet i sparringsgrupperne er tilrettelagt med udgangspunkt i to møder i efteråret 2016. Møderne vil være en lejlighed til, at interessenterne bidrager med input til og drøfter SFU’s arbejde; der vil ikke på møderne skulle nås til enighed om struktur eller formuleringer i kataloget. Det skal understreges, at de indkomne FORSK2025-bidrag fra interessenterne udgør grundlaget for udformningen af temaer til FORSK2025 og dermed også er grundlaget for drøftelserne om forskningstemaerne på møderne.

     1. møderunde: 12. – 15. september

     Første møde i de fire grupper blev afholdt i uge 37. På møderne præsenterede SFU de overordnede linjer i de modtagne forslag til forskningstemaer inden for gruppens fokusområder og et forslag til, hvordan FORSK2025-temaerne kan struktureres. 

      2. møderunde: 7. – 10. november

     I anden møderunde vil deltagerne have mulighed for at drøfte og kommentere de reviderede udkast til FORSK2025-temaer.

     Med afsæt i drøftelserne på andet møde vil SFU med assistance fra Innovationsfonden revidere udkastene til temaforslag og samle dem i et første udkast til samlet FORSK2025-katalog, der i januar 2017 kan sendes i en bred høring.

     Senest opdateret 03. januar 2017