Du er her: Forside Forskning og innovation Indsatsområder FORSK2025 FORSK2025-processen

FORSK2025-processen

I FORSK2025-processen identificeres forskningsområder, der blandt en bred kreds af interessenter anses for at være særligt løfterige. Samtidig afdækker processen de danske forudsætninger for at udøve en forskningsindsats på de givne områder.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 48
E-mail: jha@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 84 75
E-mail: smj@ufm.dk

Fra begyndelsen til udarbejdelsen af det endelige FORSK2025 katalog sker arbejdet i en dialog- og co-creation-proces med en række interessenter, der på forskellig vis har relation til forskningsområdet. 

FORSK2025 vil blive udarbejdet i armslængde fra det politiske niveau, da kataloget bl.a. skal kunne fungere som et viden-, inspirations- og prioriteringsgrundlag for både regering og opposition i forbindelse med politiske beslutninger om allokering af strategiske forskningsmidler.

I planlægningen af FORSK2025-processen har Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) - efter dialog med en række interessenter - lagt vægt på følgende aspekter:

  • At processen tilrettelægges med så stor åbenhed og transparens som muligt
  • At interessenterne inddrages så meget og så tidligt som muligt
  • At der gives mulighed for, at interessenterne kan indgå i tværgående drøftelser på tværs af f.eks. ministerier, videninstitutioner og branche- og interesseorganisationer. 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har valgt at opdele FORSK2025-processen i følgende fem overordnede faser (klik for udfoldet beskrivelse):
 

1) Interessenterne udarbejder indspil til forskningstemaer (februar - maj 2016)

Første skridt i FORSK2025-processen er, at interessenterne - I mange tilfælde I tæt dialog med hinanden - har udarbejdet og indsendt forslag til løfterige forskningstemaer. Interessenterne har haft godt og vel 3 måneder til at udarbejde deres indspil, som er fremsendt inden den 1. juni 2016. 

2) SFU udarbejder udkast til tentativ struktur (juni - juli 2016)

På baggrund af interessenternes indspil udarbejder SFU et udkast til en overordnet struktur for FORSK2025-kataloget. En række interessenter med særlig viden indenfor deres område er inviteret til at bistå med at kvalificere udkastet til struktur og indhold af de første udkast til forskningstemaer, der skal indgå I FORSK2025-kataloget.

3) Udarbejdelse af første udkast til FORSK2025-katalog (august 2016 - januar 2017)

Med tæt inddragelse af en repræsentativ kreds af bidragydere til FORSK2025, udarbejder SFU udkast til struktur og temaforslag, der skal indgå I FORSK2025. Bidragyderne, der inviteres til at medvirke til at kvalificere det første katalogudkast, vil dels repræsentere viden om samfundets efterspørgsel efter forskningsbaseret viden, teknologi og uddannelse, dvs. f.eks. erhvervsliv, interesseorganisationer, ministerier, regioner og kommuner (forskningens efterspørgselsside / ”forsknings-pull”). Dels vil der blive inviteret deltagere fra universiteter og andre videninstitutioner, der ligger inde med en meget stor viden om forskningens muligheder og potentialer (forskningens udbudsside / ”forsknings-push”). SFU vil lede arbejdet og også forestå selve skrivearbejdet. Medarbejdere fra Innovationsfonden vil bistå SFU med at facilitere arbejdet i grupperne 

4) Dialog og åben konsultation over udkast til FORSK2025-katalog (januar - marts 2017)

Udkastet til FORSK2025-kataloget vil blive sendt i åben konsultation januar 2017, hvor alle har mulighed for at bidrage med kommentarer.

5) Konsolidering og beskrivelse af danske forudsætninger (marts - juni 2017)

I foråret 2017 er det ambitionen overordnet at have fastlagt, hvilke temaer der skal med i det endelige FORSK2025-katalog. Herefter vil der blive arbejdet på at konsolidere og kvalitetssikre FORSK2025-kataloget med henblik på offentliggørelse omkring juni 2017, således at kataloget bl.a. kan indgå i arbejdet med at udmønte de politisk afsatte midler til strategisk forskning fra og med finansloven for 2018.

Kataloget forventes offentliggjort i juni 2017, således at kataloget bl.a. kan indgå i arbejdet med at udmønte de politisk afsatte midler til strategisk forskning fra og med finansloven for 2018.

Siden opdateres løbende med ny information om processen.

Senest opdateret 02. maj 2017