Du er her: Forside Forskning og innovation Råd og udvalg Det Frie Forskningsråd Nyt fra rådet Indkaldelse af nye rådsmedlemmer til den kommende Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)

Indkaldelse af nye rådsmedlemmer til den kommende Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)

Styrelsen for Forskning og Uddannelse indkalder forslag til medlemmer af DFF med frist fredag den 9. juni 2017 kl. 16.00.

Danmarks Frie Forskningsfond er det nuværende Det Frie Forskningsråd, men fra 1. juli 2017 træder den nye hovedlov i kraft, hvor DFF ændrer navn.

Udpegningsperioden for fire medlemmer af de faglige forskningsråd (i loven omtalt som de stående udvalg) udløber ved udgangen af 2017 uden mulighed for genudpegning, og yderligere tre medlemmer ønsker ikke genbeskikkelse og udtræder med udgangen af 2017. Tre bestyrelsesmedlemmer og seks medlemmer af de faglige forskningsråd kan udpeges for to år mere.

Det er markeret, hvem der har mulighed for genudpegning. Det skal understeges, at de nuværende medlemmer, som kan genudpeges, skal foreslås for at komme i betragtning

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Fonden har til opgave at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udføre allokeringsopgaver vedrørende midler til tematisk forskning. Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse (en formand og otte medlemmer) og fem faglige forskningsråd (12-18 medlemmer). De fem faglige forskningsråd er:

Krav til kandidater

Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning. Styrelsen for Forskning og Uddannelse ser gerne flere fondsmedlemmer med baggrund fra erhvervene. Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte råd opnås bred faglig dækning inden for fondens virke.

Der ønskes forslag til kandidater med:

 • International erfaring
 • Tværfaglig forskningserfaring
 • Baggrund fra erhvervet
 • For medlemmer til de faglige forskningsråd lægges der endvidere vægt på bred forskningsmæssig erfaring, da medlemmerne også bør kunne vurdere ansøgninger uden for eget primære ekspertiseområde.

Møder i bestyrelsen og forskningsråd foregår sædvanligvis på dansk.

Ligestilling

Uddannelses- og forskningsministerens udpegning af medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse er omfattet af bestemmelserne om offentlige udvalg, kommissioner og lignende i lov om ligestilling af kvinder og mænd. I forhold til de faglige forskningsråd skal Danmarks Frie Forskningsfond fortsat tilstræbe en ligelig kønssammensætning ved udpegningen af medlemmer. Derfor anmoder Styrelsen for Forskning og Uddannelse om, at der indsendes forslag af både kvinder og mænd til både posterne som bestyrelsesmedlem og posterne som medlem af de faglige forskningsråd.

Efterspurgte kompetencer i de faglige forskningsråd

Til følgende faglige forskningsråd ønskes der særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområder:

DFF | Kultur og Kommunikation:

 • Arkæologi
 • Nyere historie (efter 1750) *
 • Filosofi, idé- og videnskabshistorie *

DFF | Natur og Univers:

 • Matematik*

DFF| Samfund og Erhverv:

 • Nationaløkonomi med formulering: fokus/særlig henblik på politisk økonomi, offentlig økonomi og eksperimentel økonomi*
 • Sociologi med særligt fokus på organisations- og arbejdsmarkedsforskning
 • Statskundskab, særligt med henblik på offentlig forvaltning

DFF | Sundhed og Sygdom:

 • Epidemiologi*
 • Basal og translationel neurobiologi*
 • Klinisk onkologi

DFF | Teknologi og Produktion:

 • Kemiteknik & anvendt kemi, fysisk kemi, energi og materialer
 • Genetik, molekylær biologi og bioteknologi (dyr, planter og mikroorganismer)
 • Cellebiologi, genetik, veterinærvidenskab

* Genudpegning af rådsmedlem med det angivne fagområde er mulig

Indstilling af medlemmer til bestyrelse og faglige forskningsråd

Alle kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.

CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutions-adresse (på dansk for danske institutioner) og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger, akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejledning.
Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de seneste fem år og gerne opdelt på peer reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt angivelse af det fulde antal publikationer.
Pdf-filen med CV og publikationsliste navngives først med kandidatens fulde navn (K) og dernæst navnet på forslagsstilleren (F), således at navnet bliver ’K indstillet af F.pdf’.

Videre proces

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

De indkomne forslag til udpegning/genudpegning af tre bestyrelsesmedlemmer vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren, som udpeger/genudpeger bestyrelsesmedlemmer. Vi forventer, at de udpegede bestyrelsesmedlemmer får besked om deres udpegning senest primo november 2017 med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2018. Det første bestyrelsesmøde forventes at blive afholdt ultimo januar/primo februar 2018.

Udpegning af medlemmer til de faglige forskningsråd

Bestyrelsen vil udpege/genudpege rådsmedlemmer til de aktuelle 13 stillinger. Vi forventer, at de udpegede rådsmedlemmer får besked om deres udpegning senest primo november 2017 med henblik på indtrædelse i fonden pr. 1. januar 2018. De første rådsmøder forventes at blive afholdt ultimo januar/primo februar 2018.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer kan rettes til kontorchef Johnny K. Mogensen (+45 7231 8350, jkm@ufm.dk).

Spørgsmål vedr. udpegning af medlemmer til de faglige forskningsråd – eller generelle spørgsmål vedr. Danmarks Frie Forskningsfond – kan rettes til kontorchef Jesper Risom (+45 2363 9410, jspr@ufm.dk).

Senest opdateret 04. maj 2017