BFI's regler

Læs om BIF-reglerne for pointfordeling og kravene til publikationer.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 18
E-mail: mvo@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

Mellem billede til siden BFI's regler

Den Bibliometriske Forskningsindikator giver et overblik over den danske forskningsproduktion. BFI er samtidig en del af den performancebaserede finansieringsmodel for nye basismidler og fordeler midler til danske universiteter baseret på produktionen af videnskabelige publikationer. For at en publikation kan udløse point, skal den leve op til BFI’s definition for en videnskabelig publikation og være udgivet i en kanal optaget på en af BFI listerne. Du kan læse aftalegrundlaget for BFI og mere om regler og principper herunder.

Aftalegrundlaget for BFI:

Hent retningslinjerne for forskningsregistrering her - opdateret den 20. april 2017:


Publikationsformer der udløser point i BFI

Publikationer der udløser point i BFI:

 • Videnskabelige monografier
 • Videnskabelige artikler i tidsskrifter
 • Videnskabelige antologibidrag
 • Konferencebidrag i udvalgte konferencer
 • Patenter
 • Doktorafhandlinger

Videnskabelige publikationer i BFI

For at regnes som en videnskabelig i BFI skal publikation:

 1. præsentere ny viden.
 2. være produktet af en forskningsindsats, der lever op til feltets krav om faglig kvalitet og bidrager til udviklingen af forskningsfeltet.
 3. være bedømt af mindst én fagfælle, der tager stilling til publikationens kvalitet og videnskabelige bidrag, og som opfylder BFI’s krav til fagfællebedømmere.

BFI baserer sig på Frascati-manualens definition af forskning. Formålet med BFI’s definition af en videnskabelig publikation er ikke at sige, hvad videnskab er eller bør være, men har udelukkende det formål at beskrive typen af publikationer, der skal udløse point.

Niveauinddeling af publiceringskanaler - Niveau 1 og niveau 2

Serier og forlag er inddelt i to niveauer: det normale niveau 1 og det høje niveau 2. Niveaudelingen belønner forskerne for at publicere i de mest prestigefyldte kanaler inden for deres fagområde.

For serier gælder der to overordnede kriterier for, at de kan placeres på det høje niveau 2:

 1. De skal opfattes som ubetinget førende af det internationale forskningsmiljø inden for faget.
 2. Andelen af serier på niveau 2 må ikke overstige 20 pct. af faggruppens serier (målt i verdensproduktion af artikler).

For forlag gælder det udelukkende, at de skal opfattes som ubetinget førende af det internationale forskningsmiljø.

Point i BFI - Hvor mange point giver publikationer?

Publikationer, der lever op til BFI’s krav til videnskabelige publikationer, udløser point. Her kan du se, hvilke point der gives til de forskellige publikationsformer, som indgår i den bibliometriske forskningsindikator.

Pointtildelingen til de publikationer, som måles i den bibliometriske forskningsindikator er således:

PublikationstypeNiveau 1Niveau 2

Videnskabelige monografier

5 8

Videnskabelige artikler i tidsskrifter, bogserier og konferencebidrag

1 3

Antologibidrag

0,5 2

Doktorafhandlinger og patenter er ikke niveauinddelte og tildeles således følgende point:

Doktorafhandlinger5
Patenter 1

Fraktionering - samarbejdspublikationer i BFI

Er der mere end en forfatter på en publikation fra forskellige institutioner, får hvert universitet en brøkdel af de point, som publikationen udløser. Dog belønner BFI-systemet samarbejde mellem forskere fra forskellige universiteter, og samarbejdspublikationer modtager en bonus på 25 % til de point de udløser.

Fraktionering sker efter følgende principper:

 1. Der foretages fraktionering, når der er mere end én forfatter på en publikation.
 2. Fraktionering sker udelukkende på organisationsniveau (universitetsniveau).
 3. Der sættes en nedre grænse for fraktionering, således at en organisation (et universitet) aldrig kan få mindre end 1/10 af publikationspointene.
 4. Der etableres et belønningssystem for samarbejde på tværs af organisationsgrænser, både nationalt og internationalt, således at publikationer med forfattere fra forskellige universiteter multipliceres med 1,25 inden fraktionering foretages.

Fagfællebedømmelse

Fagfællebedømmelse af et manuskript indebærer, at der udarbejdes en skriftlig vurdering, der godtgør dets videnskabelige kvalitet og originale forskningsmæssige bidrag. Det forudsættes, at det for alle publikationer, der udløser point i BFI, vil være muligt, at indhente dokumentation for den gennemførte fagfællebedømmelse, men det er ikke et krav, at denne vedlægges i forbindelse med indregistreringen.

BFI har følgende krav til fagfællebedømmelse:

 1. Fagfællebedømmelsen skal finde sted forud for publiceringen.
 2. Mindst én bedømmer skal være ekstern i forhold til forlaget.
 3. Bedømmere skal være have forskningskompetence på minimum ph.d.-niveau og være ekspert inden for feltet.
 4. Bedømmelsen skal forholde sig til den videnskabelige kvalitet i værket og hvordan det bidrager til ny viden og forståelse.

Lokalreglen for publiceringskanaler

Lokalreglen foreskriver, at for publiceringskanaler på BFI-listerne må andelen af bidrag fra bidragsydere fra samme universitet ikke overstige 2/3 af kanalens samlede produktion.

Formålet med lokalreglen er at afholde publiceringskanaler, der altovervejende udgiver lokale forfattere fra at komme på BFI-listerne, da der kan sås tvivl om effekten af fagfællebedømmelse i små miljøer.

Til udregning af, om et forlag lever op til lokalreglen, ses der på antallet af forfatterbidrag per universitet i forhold til kanalens samlede publikation. Da der kan forekomme enkelte år, hvor bidragsydere tilknyttet et enkelt universitet står for den primære andel af bidrag, mens der andre år er en mere jævn fordeling, skal et forlag have mere end 2/3 bidrag fra et enkelt universitet over en periode på tre år for ikke at leve op til lokalreglen.

Eksempel: Består et forlags samlede produktion af to bidrag fra en forfatter tilknyttet universitet A, et bidrag fra en anden forfatter tilknyttet universitet A og et bidrag fra en forfatter tilknyttet universitet, B lever forlaget ikke op til lokalreglens krav (tre bidrag fra universitet A og ét fra Universitet B).

BFI-sekretariatets beregning kan kun tage udgangspunkt i de publikationer, som har fået tildelt BFI-point. Det betyder, at det kun er bidrag med forfattere ansat ved danske universiteter, der indgår i datagrundlaget, hvorfra lokalreglen i udgangspunktet beregnes. Har en kanal publikationer, som ikke er indregistreret i BFI, skal disse i princippet indgå i beregningsgrundlaget. BFI-sekretariatet udbeder sig derfor disse supplerende data fra forlagene, såfremt de ud fra BFI-data ser ud til at falde for lokalreglen.

Lokalreglen beregnes årligt for de danske forlag.

 

Kvalitetskriteriet og relevanskriteriet

For at sikre at kanalerne på BFI-listerne er relevante for danske forskere indgår der et relevanskriterium og kvalitetskriterium i faggruppernes og Fagligt Udvalgs kvalitetssikring af kanaler. Kriterierne indgår i behandlingen af nye forslag til BFI-listerne, men også ved gennemgang af allerede eksisterende kanaler på listerne.

 

 

 

Senest opdateret 20. april 2017