Færdiguddannede

De færdiguddannede følges efter endt uddannelse med henblik på at konstatere, hvorledes det går de nyuddannede i bestræbelserne på at opnå beskæftigelse.

Centralt i bedømmelsen heraf står statusopgørelsen "Aktuel ledighed". Her måles bruttoledighedsgraden for alle nyuddannede fra de videregående uddannelser. Det sker på basis af Danmarks Statistiks ledighedsopgørelser. Der gøres status for henholdsvis det kvartal, der ligger et halvt år efter fuldførelsen og for perioden fra og med 4. kvartal til og med 7. kvartal efter fuldførelsen.

Disse opgørelser udmærker sig ved høj grad af aktualitet og soliditet i målingen af ledigheden. Men siger desværre ikke noget i sig selv om hvordan det går med den andel, der ikke er ledige.

Selvom det er det typiske, så er det ikke alle nyuddannede fra de videregående uddannelser, der efter endt uddannelse umiddelbart sigter mod beskæftigelse i Danmark. En mindre del søger at videreuddanne sig og en mindre del udvandrer.

Endelig er der også en lille gruppe, som ikke er aktive på arbejdsmarkedet, men i stedet tilskrives status som "Uden for arbejdsmarkedet". I statusopgørelsen kaldet "Nyuddannedes beskæftigelse" gøres "hele" regnebrættet for gruppen af nyuddannede op i den forstand, at alle indplaceres i en af 5 mulige grupper: I uddannelse på et højere niveau, I beskæftigelse, I udlandet, Ledige eller Uden for arbejdsmarkedet.

Datagrundlaget er her bl.a. Danmarks Statistiks Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), og opgørelsesgrundlaget er således et andet end det grundlag, der anvendes til "Aktuel ledighed".  Styrken ved statusopgørelsen "Nyuddannedes beskæftigelse" er at alle nyuddannede tilskrives status i form af indplacering i en af de 5 nævnte grupper. Svagheden er dels manglende differentiering med hensyn til angivelse graden af beskæftigelse/ledighed samt det faktum at datagrundlaget ikke gør det muligt at lave mere aktuelle statusopgørelser.

Senest opdateret 17. maj 2016