Generel information

Her kan du læse om reglerne for behandling af personoplysninger, kontaktoplysninger for styrelsen og styrelsens databeskyttelsesrådgiver.

Regler for behandling af personoplysninger

Styrelsens behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Dataansvarlig

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som styrelsen foretager i forbindelse med de sagstyper, som nævnes på disse sider. Styrelsens kontaktoplysninger er:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
CVR: 19918440
Tlf.: 3544 6200
E-mail: sfu@ufm.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Styrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver styrelsen om reglerne for behandling af personoplysninger. Styrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

Mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 72 31 89 09
Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Spørgsmål til styrelsens behandling af personoplysninger

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med en konkret sag, kan du kontakte den relevante sagsbehandler eller styrelsens databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, styrelsen behandler dine personoplysninger på.

Styrelsens afgørelser om registreredes rettigheder kan i øvrigt indbringes for Uddannelses- og Forskningsministeriets departement som led i administrativ rekurs

Senest opdateret 22. juni 2018