Du er her: Forside Blogs Tina Gottlieb Hjertestop i Amazonas? Så er der brug for en smartphone

Hjertestop i Amazonas? Så er der brug for en smartphone

At sikre bedst mulig sundhed til flest mulige borgere er en udfordring i Brasilien. Sundhedssektoren er presset, landet er kæmpestort, og i dele af landet har borgerne lang vej til læger og hospitaler. Dertil kommer en aldrende befolkning, der vil belaste sundhedssektoren yderligere.
Kontakt
Stina Nordsborg
Souschef
Tlf.: +45 72 31 82 22
Email: sno@ufm.dk

27. august 2018

En videreudvikling af det telemedicinske område kan være en del af løsningen, fx til håndtering af kardiovaskulære sygdomme, der er hyppige i Brasilien. Det danske Innovationscenter i São Paulo åbner nu et vindue for videndeling og samarbejde mellem Danmark og Brasilien inden for kardiologisk forskning og sundhedsteknologi. Arbejdet med at opbygge en platform er i fuld gang, og en brasiliansk delegation besøger Danmark i oktober.

Kardiovaskulære sygdomme er dødsens farlige – og dyre

Ifølge WHO var 31 % af alle dødfald i verden i 2016 forårsaget af kardiovaskulære sygdomme. Globalt set er det den hyppigste dødsårsag, og det er især hjertestop og hjerneblødninger, der er de største syndere.

I Brasilien er der i de seneste årtier sket store fremskridt i behandling og medicinering af kardiovaskulære sygdomme. Men også her er sygdommene den hyppigste dødsårsag og dermed én af landets største sundhedsudfordringer. Der er ca. 300.000 tilfælde af hjertestop i Brasilien hvert år, og i 30 % af tilfældene dør patienten. I alt dør omkring 330.000 mennesker årligt som følge af kardiovaskulære sygdomme. Sygdomsgruppen omfatter lidelser som, åreforkalkning i kranspulsårerne, hjertestop, hjerterytmeforstyrrelse, hjerneblødning, forhøjet blodtryk og sygdomme i hjerteklapperne.

Omkostningerne til behandling af alle disse patienter er hastigt stigende. Fra 2010-2015 steg omkostningerne således med 17 % og endte på over 70 milliarder kroner. Der er derfor mange menneskelige og økonomiske grunde til at tænke i nye baner, og telemedicinske programmer og devices kan være en del af løsningen. Telemedicin er en fællesbetegnelse, der dækker over forskellige typer sundhedsydelser, der bliver leveret digitalt og over afstand.

Mere lige adgang til sundhedsydelser med telemedicin

I Brasilien kommer telemedicinske løsninger ikke mindst ind i billedet, fordi 40 % af befolkningen tilhører lavindkomstgrupper. Studier viser, at disse grupper har forøget risiko for kroniske sygdomme, og mange lever samtidig langt fra de store byer, hospitalerne og den specialiserede lægehjælp. Det skaber stor ulighed i befolkningens adgang til sundhedsydelser, men telemedicin kan være med til at formindske uligheden, redde liv og spare penge. Med telemedicin kan man med mobile enheder eller internetopkoblede computere i nærmiljøerne fx inddrage selvmonitorering og registrere patienters sundhedstal og velbefindende. Det sparer tid for patienterne, medfører mindre træk på hospitalsydelserne og forkorter ventelisterne. Telemedicinske løsninger kan også understøtte infrastrukturen mellem lokale sundhedsenheder, praktiserende læger og hospitalernes specialister – eller bruges i akutte situationer i ambulancer. Desuden kan telemedicinske værktøjer bruges i uddannelse af sundhedspersonale.

Det er derfor logisk, at man i Brasilien længe har haft fokus på telemedicin som løftestang til at forbedre befolkningens sundhedstilstand. Tilbage i 2006 blev to store offentlige initiativer sat i gang: Sundhedsministeriets landsdækkende telesundhedsnetværk Telessaúde Brasil og det universitære telemedicinske netværk Rede Universitaria de Telemedicina, RUTE.

Det første initiativ skal forbedre servicen i den primære sundhedssektor via digitale værktøjer, der understøtter telesundhed og teleuddannelse. Programmet omfatter udveksling af information over internettet mellem praktiserende læger og eksperter på hospitalerne via telediagnosticering og telekonsultationer. Her håndteres kliniske sager, arbejdsprocesser, uddannelse og planlægning af diverse aktiviteter i den primære sundhedssektor.

Det andet initiativ – netværket RUTE - er iværksat af Ministeriet for Forskning, Teknologi og Innovation. Det understøtter telemedicinsk infrastruktur på hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Formålet er at forbinde de føderale videregående uddannelsesinstitutioner og hospitaler med forskningsinstitutionerne inden for uddannelse, sundhedspleje og forskning. RUTE er integreret med telesundhedsnetværket Telessaúde Brasil.

De to programmer støttes af flere brasilianske forskningsagenturer og af Uddannelsesministeriets selvstændige virksomhed for hospitalsservice Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Den samlede indsats har medført en hastig udvikling af det telemedicinske område. Den har styrket uddannelse og forskning, øget assistancen til afsidesliggende områder og faciliteret en bedre integration mellem specialister, andet sundhedspersonale og forskere i arbejdet med nye behandlinger og procedurer. Eksempelvis har de føderale universiteter i Minas Gerais, Rio Grande do Sul og Pernambuco samt det statslige universitet i Rio de Janeiro etableret hundredvis af teams og forskningscentre med fokus på telesundhed. Man har også afprøvet forskellige telesundhedsteknologier og anskaffet satellitudstyr i staten Amazonas. Staten dækker 40 % af landets areal, har 60 kommuner og omfatter områder, som kun kan nås med fly eller båd med op til 10-15 dages rejsetid. 

Telesundhed, data og infrastruktur

I både den primære og sekundære sundhedssektor har man af gode grunde stor opmærksomhed på behandling og forebyggelse af kardiovaskulære sygdomme. Myndighederne har haft en vis succes med tiltag, der inkluderer elementer af telemedicin, men der er også store udfordringer. Der er fx problemer med manglende eller ustabil internetadgang og med effektiv og sikker håndtering af store mængder sundhedsdata. Derudover er der behov for mere uddannelse og en bedre koordinering mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsnet. Mange af de eksisterende systemer er tunge at arbejde med og afhængige af bredbåndsforbindelser. Derfor er man på kig efter simplere systemer, der kan anvende mobile internetforbindelser.

Der er store incitamenter til at videreudvikle området, og Brasilien kigger gerne til udlandet efter ny inspiration, teknologi og viden. Det giver perspektivrige muligheder for forskningsmæssige og kommercielle samarbejder på tværs af grænser.

I Danmark er vi langt fremme med både digitalisering og datahåndtering. Telemedicinske løsninger vinder også hastigt frem og er et indsatsområde i Sundheds- og Ældreministeriets Strategi for Digital Sundhed. Eksempler på større telemedicinske projekter i en dansk kontekst er KOL-indsatsen og Telemedicin til gravide. På kardiologiområdet har vi fx Telemedicin til hjertepatienter i ambulancen, HIT-projektet (telemedicinsk hjemmemonitorering og videokonsultation) og Reafel. Reafel skal sikre, at kardiologisk specialviden når ud til svage, ældre hjertepatienter efter udskrivning, bl.a. via telemedicinsk selvmonitorering med mobile enheder.

Et nyt dansk-brasiliansk samarbejde

På den baggrund ser vi i Innovationscenteret i São Paulo store muligheder for et frugtbart samarbejde og videndeling med Brasilien inden for kardiologi og sundhedsteknologi, inklusiv telemedicin. Det arbejder vi nu aktivt på at fremme. Første skridt er et brasiliansk delegationsbesøg i Danmark for klinikere, forskere, innovatører og beslutningstagere inden for kardiologi.

Rundvisning
Rundvisning i InCors faciliteter. Her sammen med medarbejdere fra en molekylær forskningsafdeling

Delegationen skal besøge miljøer, der arbejder med ny sundhedsteknologi på universitetshospitaler i København (Rigshospitalet og Frederikberg/Bispebjerg) og i Aarhus (Skejby). De skal møde danske sundhedsteknologiske virksomheder og studere danske samarbejdsformer mellem universiteter, hospitaler, myndigheder og virksomheder. Besøget omfatter desuden møder med Alexandra Instituttet og forskere fra de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Slutmålet er at åbne et vindue for forskningsmæssige og kommercielle samarbejder og netværk.

Planlægningen er godt i gang og udvælgelsen af de brasilianske deltagere er ved at falde på plads. Blandt deltagerne er eksperter fra hjertecentret InCor, der er et klinisk institut på undervisningshospitalet Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Centret rangerer som et af verdens bedste inden for kardiovaskulær medicin og kirurgi. Interessen fra InCor er stor, og Innovationscentret i São Paulo er ved at underskrive et Letter of Intent med InCor om et fremtidigt samarbejde. Interessetilkendegivelsen omfatter samarbejde inden for teknologi, co-innovation, industriel udvikling, forskning, uddannelse og udforskning af bilaterale kommercielle muligheder.

Planen er, at besøget i Danmark skal finde sted d. 22.-26. oktober 2018. Det bliver interessant at se, hvilke muligheder der åbner sig, når lilleputlandet med de gode sundhedsbudgetter og muligheder for at afprøve løsninger med national rækkevidde møder giganten, der har masser af ekspertise, men som er udfordret på økonomi, geografi og stor ulighed i adgangen til sundhedsydelser.

Besøg
Besøg på InCor. Her sammen med InCor Innovation Manager, Guelherme Rabello.

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 10 + 4 ?
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 06. november 2018