Gå til indhold

Henvendelser til whistleblowerordning

Ministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af henvendelser til ministeriets whistleblowerordning.

Forvaltning af ministeriets whistleblowerordning indebærer, at ministeriet modtager og behandler henvendelser med personoplysninger. 

Ministeriets whistleblowerordning omfatter følgende myndigheder:

 • Uddannelses- og Forskningsministeriets departement
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Studievalg Danmark
 • Danmarks Akkrediteringsinstitution 
 • Dansk Dekommissionering
 • Studenterrådgivningen
 • Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design og Konservering
 • Arkitektskolen Aarhus

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne undersøge og behandle modtagne henvendelser til ministeriets whistleblowerordning. 

Ministeriet modtager personoplysninger fra whistleblowerens selv og/eller i forbindelse med ministeriets videre undersøgelse og behandling af henvendelsen.

Ministeriets behandling af personoplysninger sker i medfør af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om offentlig myndighedsudøvelse.
 • Artikel 9, stk. 2, litra f, med henblik på, at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares.
 • Artikel 9, stk. 2, litra g, om hensynet til væsentlige samfundsinteresser.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nødvendig varetagelse af vores opgaver som myndighed.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 3, hvor det er nødvendig for andre myndigheders udførelse af deres opgaver. eller påkrævet for en afgørelse, der skal træffes.
 • Databeskyttelsesovens § 11, stk. 1, om behandling af oplysnnger om personnummer.

Kategorier af registrerede personer

Ministeriet behandler personoplysninger om den person, der har henvendt sig til whistleblowerordningen, medmindre at henvendelsen er sket anonymt. Afhængig af den konkrete henvendelse vil der også blive behandlet personoplysninger om andre personer, som er omtalt i henvendelsen, eller som ministeriets videre undersøgelse giver anledning til. 

Kategorier af personoplysninger

De kategorier af personoplysninger, som ministeriet behandler, er først og fremmest almindelige personoplysninger i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer og ansættelsessted. Derudover behandles fortrolige oplysninger som f.eks. oplysninger om lovovertrædelser og strafbare forhold. I mere sjældne tilfælde behandles følsomme personoplysninger som eksempelvis oplysninger om fagforeningsmæssig tilhørsforhold eller helbredsforhold.

Hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles i den konkrete sag, afhænger af, hvilke oplysninger whistlebloweren har fremsendt til ministeriet, samt hvilke oplysninger, som den videre undersøgelse måtte afdække. 

Videregivelse af personoplysninger

Ministeriet kan videregive personoplysningerne  til dit ansættelsessted, andre offentlige myndigheder og  politiet, hvis det er nødvendigt i forhold til sagens undersøgelse og behandling eller hvis ministeriet er forpligtet hertil efter lovgivning. 

I visse tilfælde kan der videregives oplysninger til de(n) person(er) henvendelsen drejer sig om.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysningerne modtages  fra den person, som har henvendt sig til whistleblowerordningen. Som led i sagsbehandlingen kan der blive indsamlet og behandlet yderligere personoplysninger, enten fra andre dele af ministeriet eller andre offentlige myndigheder. 

Opbevaring af personoplysninger

Ministeriet opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til den konkrete whistleblowersag, og så længe vi som offentlig myndighed er forpligtet hertil efter lovgivningen.

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes.

Senest opdateret 30. oktober 2020