FORSK2015

- Et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning

Med udgivelsen af FORSK2015-kataloget den 21. maj 2008 blev der for første gang udarbejdet et systematisk, grundigt og fremadrettet grundlag for den politiske prioritering af indsatsområderne for den strategiske forskning. Kataloget var resultatet af et års arbejde, hvor brede dele af samfundet bidrog til at identificere de 21 mest løfterige forskningsområder for Danmarks fremtid.

Katalogets forslag til strategiske forskningstemaer rettede sig mod langsigtede udfordringer - både muligheder og problemer - hvor dansk forskning og ny viden kan være drivkraft i velstandsudviklingen eller bidrage til realiseringen af væsentlige samfundsmålsætninger.

Strategisk forskning er forskning inden for tematisk afgrænsede områder, der er prioriteret fra politisk hold. Det kan for eksempel være forskning inden for områder som miljø- og energieffektive teknologier eller forskning i bedre forebyggelse på sundhedsområdet.

FORSK2015 var baseret på omfattende høringer, dialogprocesser og analyser, hvor ministerier, forskningsråd, erhvervsliv og andre aktører fra brede dele af samfundet blev inddraget.

FORSK2015-kataloget såvel som en pixi-udgave af kataloget udleveres gratis, så længe lager haves, ved henvendelse til Schultz Distribution, tlf.: 4363 2300, schultz@schultz.dk

Baggrund

FORSK2015 blev udarbejdet for at forbedre grundlaget for prioriteringen af samfundets midler til strategisk forskning.
Som led i aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006 besluttede forligspartierne (Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre), at grundlaget for den politiske prioritering af midlerne til strategisk forskning skulle forbedres. Samtidig blev det besluttet, at Folketinget hvert fjerde år præsenteres for et katalog over vigtige temaer for fremtidig strategisk forskning. FORSK2015-kataloget har været anvendt som grundlag for fordeling af midler til strategisk forskning ved de politiske forhandlinger i 2008, 2009, 2010 og 2011. I 2012 blev FORSK2015 afløst af det nye inspirations- og prioriteringsgrundlag FORSK2020.

FORSK2015 blev gennemført i tre faser:

  1. En bred kortlægning af de forskningsbehov som samfunds- og erhvervsudviklingen skaber
  2. Identifikation af en række afgrænsede og sammenhængende forskningstemaer, der kan danne grundlag for målrettede strategiske forskningssatsninger
  3. Udarbejdelsen af et endeligt forslag gennem dialog med interessenter fra brede dele af samfundet.
Senest opdateret 13. juli 2015