Du er her: Forside Forskning og innovation Indsatsområder Rummet og Danmark Tværministerielt Rumudvalg

Det Tværministerielle Rumudvalg

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for koordination og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet oprettet Det Tværministerielle Rumudvalg.

Det Tværministerielle Rumudvalg består af repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Erhvervs og Vækstministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Udvalget skal arbejde for, at Danmark til fulde udnytter de muligheder, som rumbaseret infrastruktur tilbyder inden for vækst og beskæftigelse, varetagelse af myndighedsopgaver og for de danske forskningsinstitutioner.

Det Tværministerielle Rumudvalg
Der er i foråret 2016 etableret et formaliseret rumsamarbejde mellem 8 ministerier med nedsættelsen af Det Tværministerielle Rumudvalg, med Uddannelses- og Forskningsministeriet som formand.

Danmark optimerer sin indflydelse

Myndighedsansvaret for de danske rumaktiviteter er lige nu spredt ud over en række ministerområder. For eksempel:

  • Transport- og Bygningsministeriet har ansvaret for EU’s satellitsystem Galileo
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet er ansvarlig for EU’s jordobservationssystem, Copernicus
  • Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet varetager ansvaret for Danmarks engagement i EU’s organisation for meteorologiske satellitter, EUMETSAT.

Der er behov for, at Danmark optimerer sin indflydelse på udviklingen og driften af disse systemer ud fra en strategisk ramme.

Rumbaseret infrastruktur

Der er dertil en række ministerier, som har myndighedsopgaver, hvor rumbaseret infrastruktur kan spille en væsentlig rolle. Det gælder eksempelvis i Nordatlanten og Arktis, hvor satellitsystemer kan spille en meget væsentlig rolle for miljøovervågning og redningstjenester. På transportområdet har satellitsystemer ligeledes et stort potentiale inden for intelligent trafikstyring i byer, mere præcise signalsystemer for jernbanen og for luftfarten, hvilket alt sammen kan bidrage til mere kapacitet gennem en mere effektiv håndtering.

Det tværministerielle udvalg skal fungere som forum for udveksling af viden om seneste udvikling, aktiviteter og trends inden for de forskellige ministeriers ansvarsområder, som kan bidrage til en mere effektiv varetagelse af myndighedsopgaverne i Danmark.

Rumbaseret infrastruktur giver tillige adgang til en nærmest uendelig mængde data og viden, som kan komme erhvervslivet til gode gennem udvikling af løsninger på mange forskellige områder. Der udvikles fx systemer og maskiner til brug for  overvågning af både skibe og fly, sporing af demente, præcis opkridtning af fodboldbaner og meget mere. Udvalget skal fremme brugen af satellitbaseret infrastruktur til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

 

Senest opdateret 08. marts 2017