Kommissorium

Et underudvalg til Det Tværministerielle Rumudvalg.
Kontakt
Sannah Plenaa Thorngreen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 08
Email: sspt@ufm.dk
Anders Møller Holmegaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Motivation og baggrund

Den 8. maj 2015 fik uddannelses- og forskningsministeren ressortansvaret for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum, herunder spørgsmål vedrørende godkendelse, kontrol og registrering af opsendelse af rumgenstande, ansvaret for deltagelse i internationalt samarbejde om aktiviteter i det ydre rum samt for koordinering og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder.

I forbindelse hermed blev der nedsat et tværministerielt rumudvalg (DTR) for selve myndighedsvaretagelsen på rumområdet, og der blev udarbejdet en national rumstrategi. Det tværministerielle rumudvalg har til opgave at koordinere rumspørgsmål mellem nationale myndigheder og følge op på implementeringen af initiativer og målsætninger i den nationale rumstrategi. I strategien blev det endvidere anført, at der skulle ses nærmere på den rumfaglige rådgivning af uddannelses- og forskningsministeren set i lyset af det nyoprettede tværministerielle udvalg og sammenhængen med det hidtidige Rumforskningsudvalg.

Med ønsket om en fortsat sikring af, at Danmark fuldt ud udnytter de muligheder, som rumbaseret infrastruktur tilbyder det private erhvervsliv, offentlige myndigheder og danske forskningsinstitutioner, er det nødvendigt med en aktiv og kvalificeret rådgivning om de offentlige investeringer i rummet. Det er afgørende, at Danmark fremadrettet forholder sig proaktivt til de mange muligheder, som den hastige teknologiske udvikling på rumområdet skaber for dansk forskning og erhvervsliv.

På den baggrund skal Rumforskningsudvalget fremadrettet indgå som et led i den samlede nationale koordination og rådgivning på rumområdet som underudvalg til Det Tværministerielle Rumudvalg.

For at opretholde gevinsten ved tværdisciplinær inddragelse af såvel myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner, vil der årligt blive afholdt en større fælles rumkonference mellem Det Tværministerielle Rumudvalg, de øvrige underliggende udvalg (pt. Rumforskningsudvalget samt Galileo- og Copernicus-udvalgene) samt øvrige interessenter og inviterede gæster.

Den årlige rumkonference vil bl.a. kunne bruges til at sætte fokus på særlige interesseområder, globale trends og kommende prioriteringer af dansk deltagelse i det europæiske rumsamarbejde i ESA.

Formål

Rumforskningsudvalget har til overordnet formål at give kvalificeret faglig rådgivning til Styrelsen for Forskning og Uddannelse om danske kompetencer, interesser og strategiske overvejelser vedrørende udnyttelsen af rummet. Rumforskningsudvalget skal herunder særligt rådgive om, hvordan rummet bedst bidrager til opnåelse af øvrige mål og visioner for Danmark inden for uddannelse, forskning og vækst samt stille dets faglige kompetencer og vejledning til rådighed for det koordinerende myndighedsudvalg DTR.

Rumforskningsudvalget skal endvidere rådgive Styrelsen for Forskning og Uddannelse om danske interesser i obligatoriske og ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) samt bidrage med medlemmer til en referencegruppe for Space i Horizon 2020.


Sammensætning

Rumforskningsudvalget består af op til 21 personer.

Rumudvalget sammensættes af op til syv personer fra universiteter samt op til syv personer med teknologisk og erhvervsmæssig baggrund. Medlemmerne udpeges af Styrelsen for Forskning og Uddannelse således, at der skabes en spredning af interessenter og brugere fordelt på fagområder, faglighed, virksomheds- og institutionsstørrelse samt geografisk spredning. Medlemmerne udpeges efter bredt og åbent opslag blandt interessenter inden for rumområdet i Danmark.

Endelig udpeges op til syv personer fra danske myndigheder med rumrelaterede opgaver og interesser direkte af ministerierne i Det tværministerielle Rumudvalg.

Medlemmerne udpeges for en periode på tre år med mulighed for én genudpegning ved en ny indstillingsperiode.

Organisering

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er formand for udvalget som den ene af de syv myndighedsrepræsentanter.

Der afholdes 2-3 møder årligt, hvoraf ét møde afholdes som en større fælles rumkonference med bred inddragelse af interessenter.

Dertil vil der i samarbejde med udvalgets medlemmer løbende blive afholdt mindre workshops om særlige fokus- og indsatsområder.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Forskning- og Uddannelse.

Udvalgets arbejde vil indgå i den årlige afrapportering fra DTR.

Det er det enkelte medlems ansvar, at medlemmets egen organisation, løbende og på passende niveau, er informeret om arbejdet i udvalget.

Senest opdateret 07. marts 2019