Benjamin K. Sovacool

Professor, født 1979

Benjamin K. Sovacool
Benjamin K. Sovacool

Fagområde

Energipolitik og bæredygtighed.

Forskningsprojekt 

Samfundsmæssige konsekvenser af en ’Vehicle-to-Grid’-Overgang’ i Nordeuropa.

Hvad handler dit projekt om?

Dette projekt undersøger de forretningsmæssige og sociale fordele, barrierer og politikker, der kan opstå i forbindelse med en overgang til ’vehicle-to-grid’-systemer (V2G) i Norden. Med en V2G-konfiguration vil personbiler ikke længere kun kunne bruges som køretøjer, men også være mobile, selvstændige ressourcer, der kan styre energiflow og ændre behovet for el-infrastrukturen. De fungerer som ’køretøjer’, når bilister bruger dem, men skifter til ’strømkilder’ i spidsbelastningsperioder, hvorefter de genoplades om natten. Projektet omfatter tre arbejdspakker: (1) Vurdering af V2G-omkostninger og potentielle fordele, (2) Identifikation af socio-tekniske barrierer og (3) Forslag til politiske anbefalinger.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af energisystemer, overgange, politik, sikkerhed og bæredygtighed. Projektet adresserer alle disse områder, da V2G-konceptet kæder to kritisk vigtige teknologisystemer (elforsyningsnettet og et transportsystem baseret på fossile brændstoffer) sammen på måder, som kan løse væsentlige problemer for begge teknologier. Med projektet vil den nordiske region (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) få mulighed for at dekarbonisere deres transportsektorer, lettere kunne balancere og integrere vedvarende energikilder med nettet samt maksimere elselskabernes indtægter og skabe nye indtægtskilder til bilejere.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der har hidtil kun været ganske lidt forskning, der har set på de samfundsmæssige fordele, V2G kan give den nordiske region, kun få evalueringer af barriererne for V2G, og næsten ingen debat om de politikker og den praksis, der vil kunne fremskynde dens anvendelse. I forhold til bedre at kunne forstå adfærden hos forbrugerne når de skal vælge eller ikke får valgt, har V2G-biler ligeledes relevans for forskere inden for social psykologi, antropologi og sociologi, der ser på forskellige kulturer inden for energiforbrug samt på, hvordan forbrugerne træffer beslutninger om energiteknologier. En kritisk vurdering af V2G-konceptet vil også kunne generere nok data til brug for forskere inden for energipolitik, energiundersøgelser, energiplanlægning, byplanlægning, transportplanlægning, geografi samt for samfundsøkonomiske forskere, der forsker i en kulstoffattig fremtid i Norden. V2G vil desuden kunne hjælpe nordiske elselskaber med integrationen af vedvarende energi.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet? 

Der er mindst fire positive effekter: 1) Elektricitet, transport og boliger behandles normalt som separate forskningsemner, f.eks. ”prosuming” eller ”e-mobilitet”, så projektet tvinger mig til at tænke integreret og helhedsorienteret, 2) Ofte har V2G-forskning haft karakter af noget teknisk, mens dette projekt vil få mig til at skulle se på de sociale aspekter, 3) Jeg har lavet et foreløbigt induktivt arbejde omkring holdninger til energi og samkørsel i Danmark, men disse var begrænset i omfang og ikke-sammenlignelige. Indeværende projektet vil gøre det muligt for mig også at kunne inkludere V2G samt andre nordiske lande, 4) Meget af min tidligere forskning har været bygget på begreber, eller fokuseret på internationale, ikke-nordiske case studies, der ikke er testet eller bevist relevante i den nordiske region – hvilket dette projekt adresserer direkte.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Glenoak High School, Canton, Ohio, United States og bopæl i Aarhus.

Forskningsprojektets titel

Societal Implications of a Vehicle-to-Grid Transition in Northern Europe: A Comparative, Mixed-Methods Study of the Nordic Region / Samfundsmæssige Konsekvenser af en ’Vehicle-to-Grid’-Overgang i Nordeuropa: En Komparativ, Mixed Methods-Undersøgelse af den Nordiske Region.

Kontaktoplysninger 

Benjamin K. Sovacool. Telefon: 8716 6915, e-mail: benjaminso@btech.au.dk.

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Senest opdateret 16. februar 2016