PRODEX opslag

Der udbydes nu 18,1 millioner kr. til danske aktiviteter, der ligger inden for rammerne af programmet samt kriterier for tildeling. Ansøgninger modtaget senest 11. september 2020 vurderes samlet.
Kontakt
Thommy Ingemann Larsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 50
Email: til@ufm.dk

Om PRODEX

ESA’s PRODEX program (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) er et program under European Space Agency (ESA), som kan anvendes af de deltagende medlemsstater til at støtte dansk deltagelse i grundvidenskabelige programmer. I Danmark kan der søges om støtte til alle faser for videnskabelige instrumenter, faciliteter, hardware, m.v. samt til udvikling af software, der udnytter rummet og gerne i et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. Ansøger skal dog være tilknyttet en forskningsinstitution.

Der udbydes nu 18,1 millioner kr. til danske aktiviteter, der ligger inden for rammerne af programmet samt nedenstående kriterier for tildeling. Ansøgninger modtaget senest 11. september 2020 vurderes samlet. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningskriterier

Følgende forhold vil blive taget i betragtning ved RUM’s vurdering af de indkomne ansøgninger:

  • Forslag der nationalt involverer to eller flere forskningsinstitutioner vil blive prioriteret højere
  • Forslag der involverer samarbejde med internationale forskningsmiljøer og/eller brug af andre forskningsinfrastrukturer vil blive prioriteret højere
  • Ansøger skal stille med en medfinansiering på mindst 20 %. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan kravet er blevet opfyldt.
  • Der kan ikke søges om støtte til projekter, eller dele af projekter, der omhandler videnskabelig udnyttelse af data.

Generelt

Ansøgninger om støtte fra PRODEX-programmet til grundvidenskabelige projekter skal opfylde de formkrav, der er givet i ansøgningsskabelonen, se link nederst i opslaget. Alle punkter skal adresseres, idet det anføres, hvis et punkt ikke er relevant i forhold til et givent projekt.

I forhold til fastsættelse af takster for løn og evt. overhead bistår ESA (Industrial Audit Section) gerne med information omkring, hvad der med rimelighed kan inddrages i fastsættelsen ved henvendelse på pari@esa.int. Derudover henvises til ESA Clauses and Conditions (ESA/REG/002, rev. 3) Anneks 1, som kan fås på ESA EMITS eller ved henvendelse til Thommy Ingemann Larsen.

Det forudsættes, at ansøgere har sat sig ind i, hvordan PRODEX programmet fungerer på PRODEX programmets hjemmeside, se link nederst.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger, som er udformet efter kravene i skabelonen, fremsendes til Rumkontoret i Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), som vurderer om formkrav og kriterier er fulgt, hvorefter ESA’s PRODEX-kontor evaluerer ansøgningerne. Ved denne evaluering vurderer ESA kvaliteten af forslagene, herunder relevans i missionerne, timing, teknisk løsning, budget (herunder om der er gjort rede for hvert enkelt budgetpunkt), tidsplan etc.

UFM træffer dernæst beslutning om tildeling af støtte fra PRODEX. Beslutningen er en helhedsbetragtning, som primært bygger på ESA’s evaluering, men opfyldelsen af ovennævnte kriterier tages ligeledes i betragtning. Hvis en forskningsinstitution deltager med flere ansøgninger, vil den ansvarlige leder blive inviteret til at indikere institutionens ønsker, inden den endelige prioritering foretages. Afhængig af hvordan den udbudte ressource passer sammen med de ansøgte beløb, kan UFM vælge i dialog med ansøgere at støtte dele af en aktivitet. Endelig sender UFM et ”Letter of Endorsement” til PRODEX kontoret for godkendte projekter med kopi til ansøger, hvorefter ESA starter kontraktforhandling, og indgår kontrakt med den ledende forskningsinstitution.

Ansøgningen fremsendes som pdf på e-mail til specialkonsulent Thommy Ingemann Larsen, til@ufm.dk.

Videre proces

Efter indgåelse af kontrakt skal ESA PRODEX og UFM oplyses om, og godkende, væsentlige ændringer i projektet. UFM opfatter imidlertid det videre forløb som et inter partes forhold mellem det ledende universitet/institution og ESA PRODEX. Det er det ledende universitet/institution, der påtager sig ansvaret for rettidig aflevering af projektets leverancer. Vær også opmærksom på, at støtte til én projektfase ikke automatisk giver støtte til næste fase eller projektets færdiggørelse.

Senest opdateret 26. juni 2020