Jordobservation

Observation af kloden fra satellitter i rummet bidrager til forståelsen af samspillet mellem hydrosfæren, geosfæren, biosfæren, atmosfæren og kryosfæren og deres betydning for vores klima
Kontakt
Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk

Copernicus Sentinel 3 data, France
Frankrig på en skyfri dag.Copernicus Sentinel 3 data (2017) billedbehandlet af ESA

Jordobservation er hovedtemaet for ESA's  'Living Planet' program. Programmet består af et videnskabeligt forskningselement (Earth Explorer missionerne) og et Earth Watch element, hvis hovedformål er at fremme leveringen af observationsdata til operationelle tjenester. Dertil kommer det nye element InCubed, som sigter mod at danne offentlig private partnerskaber inden for jordobservation.

 

Satellitfotos af f.eks. fældning af regnskovene, udbredelse af ørkenområder og afsmeltning af iskapperne er et effektivt redskab i klimadebatten. Billeder af kloden fra rummet anvendes også ved større miljøkatastrofer som jordskælv og oversvømmelser, idet de kan dække arealer, der er svært tilgængelige for jordbaserede observationer.

Programmer med dansk deltagelse 

 

The Earth Observation Envelope Programme:

ESA's største jordobservationsprogram og betragtes som ESA's rygrad inden for jordobservationsprogrammer. Danske forskere og dansk industri deltager i design af og levering til klimasatellitter samt i udviklingen af metoder til anvendelse af data.

InCubed:

InCubed har til formål at forbedre konkurrenceevnen for europæiske virksomheder på det globale marked inden for både upstream- og downstream sektoren for jordobservation. Dette søges som noget helt nyt inden for ESA’s jordobservationsprogram gjort gennem etablering af partnerskaber mellem ESA og virksomheder / operatører i programmets deltagerlande. Herunder Danmark.

Monitoring of Essential Climate Variables:

Programmet er også kendt som 'ESA's Climate Change Initiative' og har til formål at tilføre FN's klimapanel relevante klimadata baseret på det omfattende historiske arkiv, ESA råder over. Danske forskere og myndigheder deltager især inden for projekter vedrørende hav- og havis samt iskapper.

Sentinel 2
Sentinel 2 er en af de fem GMES satellitter. Foto: ESA - P. Carril

MetOp Programme:

Det er Europas første polare satellitprogram og udgør desuden Europas bidrag til et nyt initiativ, hvis formål er, i samarbejde med USA, at bidrage med data til klimaovervågning samt til at forbedre udarbejdelsen af vejrprognoser.

Copernicus:

ESA står for udviklingen af satellitter og jordstationer til EU Kommissionens miljø- og klimamonitoreringssatsning Copernicus (tidligere GMES Space Component Programme). Danske virksomheder er med til at udvikle software og elektronik til satellitterne.

 

Senest opdateret 15. august 2019