Gå til indhold

Baggrund for opdateringen af Danmarks nationale rumstrategi

Rumområdet har fået stigende betydning
Kontakt
Gorm Kofoed Petersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

I Danmark og globalt gælder, at rumbaserede løsninger i stigende grad spiller en væsentlig og nogen gange afgørende rolle for den grønne omstilling, herunder for klimaforskning og -tilpasning, monitorering af biodiversitet og klimasystemet, udmøntningen af klimaaftaler mv. Investeringer i store satellitprogrammer, videnskabelige instrumenter og ny rumteknologi er derfor også en del af svaret på verdens klimaudfordringer. Dertil kommer, at rumbaserede løsninger og infrastruktur har fået stigende betydning i forhold til at sikre tryghed i hele rigsfællesskabet og ofte er afgørende for dansk myndighedsvaretagelse, klimaovervågning, suverænitetshævdelse, søfart og sejlads i isfyldte farvande, eftersøgning og redning, herunder i Arktis, samt en stigende digitalisering af økonomi, forvaltning og borgerkontakt.

En opdatering af rumstrategiens målsætninger skal bidrage til, at de nuværende strategimålsætninger suppleres eller erstattes med målsætninger, der på bedst mulig vis understøtter den grønne omstilling samt øvrigt identificerede samfundsudfordringer og behov for beredskab.

DTR evaluerer, sideløbende med identifikationen af nye mulige målsætninger, de hidtidige målsætninger om øget vækst og innovation, større hjemtag af EU-midler og effektivisering af offentlig myndighedsvaretagelse.

Vigtige hensyn i opdateringen af den nationale rumstrategi

  1. Opdatering af målsætningerne skal dels bygges på en evaluering af de eksisterende målsætninger, dels en identifikation af de vigtigste udfordringer og potentialer for rumbaserede løsninger på baggrund af bidrag fra alle interessenter og offentligheden. Hver målsætning adresseres med initiativer, politisk fokus, hovedaktører, udfordringer og eventuelle succesmål.
  2. Opfyldelsen af målsætningerne kobles i videst muligt omfang til det internationale samarbejde om opbygning af og udnyttelse af rumbaserede systemer. Det er afgørende, at danske forskere, virksomheder og myndigheder deltager, udnytter og forbereder sig til de bedste og mest perspektivrige internationale samarbejder på området for at opnå ny viden, hjemtage midler samt udvikle og kommercialisere innovative løsninger og teknologier. Det gælder for både EU- (herunder Horizon Europe), EUMETSAT- og ESA-samarbejdet samt det bilaterale og globale samarbejde.
  3. De opdaterede målsætninger skal tage udgangspunkt i en bred interessentinddragelse, med henblik på at skabe en fælles retning for området. Ligesom de skal fremme en sammenhængende indsats inden for rumområdet, eksempelvis på tværs af sektorområder som klima, Arktis, sikkerhed, søfart og andre transportformer, fødevarer og landbrug samt miljø- og naturbeskyttelse.
  4. De opdaterede målsætninger skal desuden skabe en ramme for politiske prioriteringer af nationale og internationale midler til rumaktiviteter. Samtidig skal målsætningerne invitere til øget deltagelse fra relevante aktører, som f.eks. uddannelses- og forskningsinstitutionerne, de statslige fonde (forskningsfonde og UDP’er) samt private forskningsfinansierende fonde, til i øget omfang at prioritere og inddrage rumaktiviteter. f.eks. via partnerskaber og fælles projekter.
Senest opdateret 01. oktober 2020