Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Rummet og Danmark Det Tværministerielle Rumudvalg

Det Tværministerielle Rumudvalg

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for koordination og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet oprettet Det Tværministerielle Rumudvalg.
Kontakt
Sannah Plenaa Thorngreen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 08
Email: sspt@ufm.dk
Anders Møller Holmegaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Det Tværministerielle Rumudvalg består af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Transport-, Bygnings og Boligministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (formand).

Udvalget skal arbejde for, at Danmark til fulde udnytter de muligheder, som rumbaseret infrastruktur tilbyder inden for vækst og beskæftigelse, varetagelse af myndighedsopgaver og for de danske forskningsinstitutioner.

Danmark optimerer sin indflydelse

Myndighedsansvaret for at varetage danske ruminteresser i EU og andre europæiske organistioner er placeret i to ministerier:

  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet deler ansvaret for EU’s satellitsystem Galileo.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet deler ansvaret for EU’s jordobservationsystem, Copernicus.
  • Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet varetager ansvaret for Danmarks engagement i den selvstændige europæiske organisation for meteorologiske satellitter, EUMETSAT.

Der er behov for, at Danmark optimerer sin indflydelse på udviklingen og driften af disse systemer og satellitter ud fra en strategisk ramme.

Rumbaseret infrastruktur

Der er dertil en række ministerier, som har myndighedsopgaver, hvor rumbaseret infrastruktur kan spille en væsentlig rolle. Det gælder eksempelvis i Nordatlanten og Arktis, hvor satellitsystemer kan spille en meget væsentlig rolle for miljøovervågning og redningstjenester. På transportområdet har satellitsystemer ligeledes et stort potentiale inden for intelligent trafikstyring i byer, mere præcise signalsystemer for jernbanen og for luftfarten, hvilket alt sammen kan bidrage til mere kapacitet gennem en mere effektiv håndtering.

Det tværministerielle udvalg skal fungere som forum for udveksling af viden om seneste udvikling, aktiviteter og trends inden for de forskellige ministeriers ansvarsområder, som kan bidrage til en mere effektiv varetagelse af myndighedsopgaverne i Danmark.

Rumbaseret infrastruktur giver tillige adgang til en nærmest uendelig mængde data og viden, som kan komme erhvervslivet til gode gennem udvikling af løsninger på mange forskellige områder. Der udvikles fx systemer og maskiner til brug for  overvågning af både skibe og fly, sporing af demente, præcis opkridtning af fodboldbaner og meget mere. Udvalget skal fremme brugen af satellitbaseret infrastruktur til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

 

Senest opdateret 07. marts 2019