Forskermobilitet

Øget forskermobilitet er en væsentlig forudsætning for vækst og velfærd.

Forskermobilitet er både et velkendt og effektivt redskab for videnspredning og er af central betydning for videnskabelige og teknologiske fremskridt.

Forskerskatteordningen

Bedre betingelser for at dansk erhvervsliv og danske forskningsinstitutioner kan tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Når viden spredes med mobile forskere, kommer erfaringer og traditioner til anvendelse i nye sammenhænge. Det fremmer både undervisnings- og forskningskvaliteten samt innovationsmuligheder.

Øget konkurrence

Konkurrencen om forskerne og den forskningsbaserede viden er øget i takt med hastige globale udvikling. Overalt i verden er der derfor stigende politisk fokus på de forhold, som har betydning for forskermobilitet og forskerrekruttering.

For at Danmark kan klare sig i den i skærpede globale konkurrence, er det afgørende, at danske uddannelses-, forsknings- og innovationsmiljøer råder over en højt kvalificeret og mobil arbejdsstyrke.

Der tages i disse år en række initiativer i Danmark med henblik på at tiltrække og fastholde udenlandske forskere og videnarbejdere, styrke unge forskeres karrieremuligheder i de offentlige og private forskningsmiljøer og styrke offentlig-privat samspil og videnspredning.

EU-plan

Også på EU-plan arbejdes der målrettet på en kvalitativ og kvantitativ styrkelse af de menneskelige ressourcer inden for forskning og udvikling.

Læs mere om forskermobilitet og uddannelse i Horizon2020.

Senest opdateret 21. februar 2018