Roadmap 2011

Den danske roadmap for forskningsinfrastruktur præsenterer et samlet og prioriteret katalog over de nationale behov for forskningsinfrastruktur på kort sigt og angiver en strategisk retning for de kommende års nationale indsats på området.

Den danske roadmap for forskningsinfrastruktur identificerer i alt 19 forslag til projekter eller initiativer, som alle vil kunne forbedre rammebetingelserne for dansk forskning væsentligt og udgøre et solidt fundament for dansk forsknings videre udvikling.

 På baggrund af den danske roadmap for forskningsinfrastruktur og de i alt 19 prioriterede forslag til projekter eller initiativer på området, har videnskabsministeren udpeget følgende seks konkrete forskningsinfrastrukturer, som i løbet af vil blive søgt realiseret med støtte fra den nationale pulje for forskningsinfrastruktur:

  • Digitalt Humaniora Laboratorium (DigHumLab)
  • Stor national vindtunnel
  • EATRIS - European Advanced Translational Research Infrastructure for medicine
  • Dansk GHz Faststof NMR Instrumentcenter
  • DanSeis - Nationalt Center for Seismisk Instrumentering
  • Reorganisering og styrkelse af dansk e-Science.

De udmøntede infrastrukturer fra roadmap 2011

 Udmøntede infrastrukturer fra roadmap 2011

Fagligt og strategisk grundlag for roadmapprocessen

Det har været et centralt element i processen frem mod den danske roadmap for forskningsinfrastruktur at sikre en bred faglig og institutionel inddragelse i vurderingen og prioriteringen af de nationale behov for forskningsinfrastruktur.

Roadmap

Læs den danske roadmap for forskningsinfrastruktur.

Omdrejningspunktet for processen har været seks faglige paneler, som hver især fremlagde en række kortlægnings- og prioriteringsrapporter i oktober 2010. Rapporterne, som blandt andet er baseret på mere end 150 konkrete forslag og andet input fra danske forskningsmiljøer og -institutioner, udpeger de vigtigste behov for forskningsinfrastruktur på de pågældende forskningsområder.

Med udgangspunkt i de faglige panelers kortlægnings- og prioriteringsrapporter og et særskilt diskussionsoplæg med kommentarer til de seks rapporters prioriteringer og anbefalinger, har Styrelsen for Forskning og Innovation gennemført en omfattende dialogproces, hvor en bred kreds af interessenter i den danske forskningsverden, universiteternes ledelser og andre centrale aktører har været inddraget.

Formålet med dialogprocessen har været at få indsamlet yderligere synspunkter og vurderinger af, hvilke forskningsinfrastrukturer, der i særlig grad bør søges realiseret på kort sigt (inden for tre til fem år), herunder forskningsinstitutionernes villighed til selv at påtage sig et økonomisk og driftsmæssigt ansvar for de prioriterede forskningsinfrastrukturer i overensstemmelse med egne strategiske prioriteringer.

Realiseringen af forskningsinfrastrukturer

Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur har til formål at støtte projekter, som har en bred national betydning og forankring. Det er derfor væsentligt, at alle relevante og interesserede parter søges inddraget i de enkelte konsortier, og at dette afspejles i forskningsinfrastrukturens organisering og de langsigtede modeller for finansieringen af forskningsinfrastrukturernes drift og fortsatte udvikling hos de involverede parter.

Ministerens handlingsplan

Læs uddannelses-ministerens handlingsplan for forskningsinfrastruktur fra 2010.

For at sikre den bedst mulige nytte af investeringerne i de udpegede forskningsinfrastrukturer, er det ligeledes af stor betydning, at alle interesserede danske forskere, uafhængigt af institutionelle tilhørsforhold, sikres adgang til forskningsinfrastrukturen.

Forskningsinstitutionerne bag de seks udpegede forskningsinfrastrukturer er blevet inviteret til at udarbejde konkrete forslag til realiseringen af projekterne. Styrelsen for Forskning og Innovation har for hvert af projekterne udpeget én institution, som er inviteret til at lede nationale konsortiedannelser med relevante aktører og sikre fremdrift i udarbejdelsen af projektforslagene.

Kommissorium

Læs Kommissorium for de seks faglige paneler under den danske roadmap for forsknings- infrastruktur.

På baggrund af konkrete forslag til realisering af de seks udpegede projekter vil Styrelsen for Forskning og Innovation kunne iværksætte evalueringer af forslagene og efter behov indgå i yderligere dialog med de enkelte konsortier med henblik på at styrke projekternes nationale organisering og tilgængelighed.

Udmøntningen af bevillinger til de seks udpegede forskningsinfrastrukturer vil ske på baggrund af det konkrete projektforslag samt eventuelle evalueringer og efterfølgende dialog mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og de enkelte konsortier.

ICRI foto

ICRI 2012

Danmark var arrangør af ICRI 2012 (International Conference on Research Infrastructure) i Bella Center 21.-23. marts 2012.

 

Senest opdateret 28. juni 2019