e-Science

Det faglige panel for e-Science skulle kortlægge og prioritere de nationale behov for forskningsinfrastruktur på området.

Det faglige panel for e-Science præsenterede på konferencen 'På vej mod den danske roadmap for forskningsinfrastruktur' den 28. oktober 2010 sin kortlægnings- og priorteringsrapport.

  • Læs rapporten her (PDF)
  •  
  • e-Science er et tværgående forskningsinfrastrukturområde der anvendes inden for de mange videnskabelige discipliner, hvor der er behov for at benytte beregnings- og datalagringsfaciliteter som et instrument i forskningen. Det omfatter alle de videnskabelige analyser, som gennemføres vha. IT-værktøjer.

Modellere og simulere en række forskellige fænomener

e-Science benyttes først og fremmest til at gennemføre komplekse og tunge beregninger og analyser, samt opbevaring af store datamængder.

Men e-Science anvendes i stigende grad også til at modellere og simulere en række forskellige fænomener, der har det til fælles, at de meget vanskeligt lader sig studere i den virkelige verden, eksempelvis fordi studiet af fænomenet kræver en meget lang tidshorisont eller er forbundet med store omkostninger. Det kunne eksempelvis dreje sig om studier af virusvækst, aerodynamik, materialers molekylestrukturer eller analyser af tekst, tale og billeder.

I andre tilfælde bruges e-Science forskningsinfrastrukturer til at sortere og udtrække viden fra ekstremt store datamængder, ofte indsamlet fra mange kilder.

Inddrage behovene for e-infrastruktur på tværs af fagområder

Den store udfordring i forhold til e-Science er løbende at kunne imødekomme forskningens stigende efterspørgsel efter e-ressourcer i takt med at mulighederne for at anvende data er steget markant og i dag anvendes i flere og flere forskningssammenhænge. En stor udfordring for fagpanelet for e-Science bliver derfor at inddrage behovene for e-infrastruktur på tværs af de forskellige fagområder.

Der foregår på internationalt og nordisk plan samarbejde omkring fælles opbygning og sammenkobling af nordiske e-ressourcer, som fagpanelet bør forholde sig til.  Det gælder ikke mindst i forhold til de forskningsområder, som hidtil ikke har benyttet e-Science faciliteter i større omfang. I den sammenhæng er der på nordisk plan udarbejdet en nordiske e-Science strategi, som 2009 er resulteret i en tilknyttet nordisk e-Science handlingsplan.

Organisering af den fremtidige indsats på e-Science-området

Herudover udgør spørgsmålet om organisering af den fremtidige indsats på e-Science-området i Danmark en udfordring, som fagpanelet bør forholde sig til. Herunder skal det diskuteres, hvorledes de regionale computercentre og den national koordinerings- og sekretariatsfunktion bedst organiseres, således at nationale og internationale samarbejdsopgaver varetages optimalt.

Samtidig pågår der i de danske e-Science-miljøer blandt andet en diskussion om behovet for at etablere en større central high performance computerfacilitet i Danmark. Spørgsmålet er, hvorvidt forskningens behov for e-infrastruktur med fordel løses gennem adgang til én central facilitet eller gennem de fem nuværende driftscentre ved universiteterne.

Spørgsmålet rummer dels en stillingstagen til hvorvidt en eventuel central facilitet bør etableres i Danmark, på nordisk niveau eller i regi af de europæiske e-Science projekter PRACE eller DEISA.

Fagpanelet for e-Science er nedsat af videnskabsministeren i marts 2010 og forventes at præsentere sin rapport i oktober 2010.

Medlemmerne af fagpanelet for e-Science

  • Institutleder, professor John Renner Hansen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet (formand)
  • Lektor Josva Kleist, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
  • Professor Henrik Madsen, Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet
  • Lektor Daniel Merkle, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Uni-versitet
  • Professor Ole Sigmund, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet
  • Lektor Gerth Stølting Brodal, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
  • Professor Brian Vinter, Institut for Datalogi, Københavns Universitet

Læs mere om fagpanelet for e-Science:

ICRI foto

ICRI 2012

Danmark var arrangør af ICRI 2012 (International Conference on Research Infrastructure) i Bella Center 21.-23. marts 2012.

 

Senest opdateret 28. juni 2019