Energi, Klima og Miljø

Det faglige panel for Energi, Klima og Miljø skulle kortlægge og prioritere de nationale behov for forskningsinfrastruktur på området.
 • Det faglige panel for Energi, Klima og Miljø præsenterer på konferencen 'På vej mod den danske roadmap for forskningsinfrastruktur' den 28. oktober 2010 sin kortlægnings- og priorteringsrapport.
   
  Læs rapporten her (PDF)
 •  
 • Blandt de største udfordringer i dag er, på den ene side at kontrollere den menneskeskabte påvirkning af miljø og klima, og på den anden side sikre, at samfundets energibehov også kan dækkes i fremtiden. Verdens energiforbrug er hastigt stigende, og langt den største del af behovet dækkes fortsat af fossile brændstoffer, med deraf følgende problematikker omkring udledning af CO2 og forsyningssikkerhed.

Effektive vindmøller og reduktion af drivhusgasser

Inden for forskning i energi er der blandt andet fokus på bedre og renere udnyttelse af fossilt brændstof, og der har de senere år været forsket en del i systemer og teknologier til reduktion af udledning af drivhusgasser - herunder faciliteter til CO2 håndtering - såkaldt Carbon Capture teknologi. Inden for vedvarende energi er to centrale udfordringer at sikre en udvikling af mere effektive vindmøller og indpasning af den øgede mængde vedvarende energi i energinettet.

Herudover er der også fokus på materiale- og nanoteknologi, for blandt andet at opnå en bedre effekt af anlæg til sol- og vindenergi, brændselsceller og batterier. Inden for klima- og miljøområdet arbejdes der løbende på at udvikle modeller, der i størst muligt omfang er i stand til at forudse ændringer i klima og miljø ved ændringer i et eller flere af de bagvedliggende årsager/mekanismer. Derudover er der fokus på teknologier og redskaber til at overvåge og imødegå miljømæssige risici.

ESFRI-processen

Danmark har meldt sin interesse i to ESFRI- projekter på klima- og miljøområdet, hvortil der skal træffes en beslutning om deltagelse: ICOS og Lifewatch. ICOS er et forskningsinfrastruktursamarbejde omkring observation og dataindsamling af drivhusgasser i Europa og tilstødende regioner. Lifewatch er en distribueret facilitet inden for biodiversitetområdet, der søger at skabe de analytiske værktøjer og dataintegration for at udvikle modeller for bæredygtig udvikling.

Herudover peges der i ESFRI´s opdaterede roadmap på behovet for forskningsinfrastruktur inden for vind, sol, biobrændstoffer, brint og ”smart energy grids”, konkret nævnes bl.a. det danske initiativ European Centre for Turbulence and Wind Energy.

Fagpanelet bør udarbejde forslag til, hvorledes Danmark kan positionere forskningsinfrastrukturprojekter inden for området i ESFRI-processen, eventuelt i samarbejde med de øvrige nordiske lande.

Internationalt samarbejde

Den globale klima- og miljøudfordring rummer giver et naturligt fundament for internationalt samarbejde. Eksempelvis ligger der en stor udfordring i at gøre den enorme mængde data der globalt set er til rådighed anvendelig i forhold til analyser af klima og miljø. Dette kræver ikke blot ressourcer i forhold til dataintegration, men også en betydelig koordineringsindsats.

Fagpanelet for Energi, Klima, Miljø bør på den baggrund have et internationalt sigte i forhold til vurderingen af aktuelle og fremtidige forskningsinfrastrukturprojekter.

Samtidig skal fagpanelet forholde sig til behovet for store opgraderinger eller nyetableringer af forskningsinfrastrukturer på natur-, miljø og landbrugsområdet, og endvidere forholde sig til behovet for at opbygge logistiske platforme til forskningsrelaterede opgaver inden for klima- og miljøområdet.

Fagpanelet for Energi, Klima, Miljø er nedsat af videnskabsministeren i marts 2010 og forventes at præsentere sin rapport i oktober 2010.

Medlemmerne af fagpanelet for Energi, Klima og Miljø

 • Rektor, professor Ove Poulsen, Aarhus School of Engineering (formand)
 • Professor Irini Angelidaki, Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Professor Henrik Balslev, Systematisk Botanik, Biologisk Institut, Aarhus Universitet
 • Direktør Henrik Bindslev, Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Prodekan, professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, Aalborg Universitet København
 • Professor Jørgen E. Olesen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet
 • Prodekan, professor Katherine Richardson, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere om fagpanelet for Energi, Klima og Miljø:

ICRI foto

ICRI 2012

Danmark var arrangør af ICRI 2012 (International Conference on Research Infrastructure) i Bella Center 21.-23. marts 2012.

Senest opdateret 28. juni 2019