Advisory Board for Den Danske Forskningsdatabase og Open Access Indikator

For at imødekomme det stigende fokus på Open Access, Open Science og Open data nationalt såvel som internationalt er der nedsat et rådgivende forum, der vejleder og understøtter udviklingen af Open Access Indikatoren samt den Danske Forskningsdatabase.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Advisory Board for Den Danske Forskningsdatabase og Open Access Indikator holdt sit første møde i 2017 og holder to møder årligt.

Opgaver

Advisory Board behandler følgende emner:

 • Udviklingsplaner og -mål
 • Markedsførings- og kommunikationsplaner
 • Årsrapporter
 • Driftsstatus og –statistik
 • Forskningsdatabasens dækning - institutioner og datatyper
 • Forskningsdatabasens funktionalitet - søgning, fuldtekstadgang mv.
 • Open Access-indikatorens implementering og videreudvikling

Rapportering, reference og arbejdsform

 • Advisory Board er nedsat af SFU.
 • Advisory Board mødes to gange årligt - evt. oftere, hvis behov viser sig.
 • Advisory Boards møder forberedes af formand og sekretariat, der sikrer at alle dagsordenspunkter er velforberedte, og at dagsorden og bilagsmateriale udsendes senest en uge før mødet.

Sammensætning

Advisory Board har repræsentanter for danske universiteter, danske professionshøjskoler, primære dataleverandører, de offentlige forskningsfonde, Nationalt Forum for Forskningsdata Management samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Sekretariatsfunktion

Advisory Board bistås af SFU samt DTU som teknisk og bibliometrisk leverandør af Den Danske Forskningsdatabase samt Open Access Indikatoren. 

Medlemmer

 • Mogens Sandfær, chef for Forskningsanalyser (formand)
 • Lene Offersgaard, Ingeniør (repræsentant for danske universiteter)
 • Reimer W. Thomsen, lektor og overlæge (repræsentant for danske universiteter)
 • Peter Flodin, bibliotekschef (repræsentant for danske Professionshøjskoler)
 • Nils Thideman, chefkonsulent (repræsentant for de primære dataleverandører)
 • Jan Philip Solovej, professor, KU (repræsentant for forskningsfondene)
 • Karsten Kryger Hansen, specialkonsulent (repræsentant for Nationalt Forum for Forskningsdata Management)
 • Jens Storm, kontorchef (repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet)
 • Johnny K. Mogensen, kontorchef (repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Sekretariat

 • Karen Hytteballe Ibanez, specialkonsulent (sekretær)
 • Christian Tønsberg, teamleder, DTU
 • Gitte Bruun Jensen, biblioteksleder, DTU
 • Hanne-Louise Kirkegaard, specialkonsulent, Styrelsen for Forskning og Uddannelse
 • Lotte Faurbæk, fuldmægtig, Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Senest opdateret 05. juli 2018