Gå til indhold

Faggruppernes opgaver og årshjul

Faggrupperne har fem overordnede opgaver i Den Bibliometriske Forskningsindikator
Kontakt
Mette Venås Overballe-Petersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 18
Email: mvo@ufm.dk

Faggrupperne varetager følgende overordnede opgaver i relation til Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI):

 1.  Kvalitetssikring af BFI-listen for serier
 2. Godkendelse af nye forslag til BFI-listen for serier
 3. Udarbejdelse af indstilling om niveauinddeling af BFI-listen for serier til Fagligt Udvalg
 4. Er tilgængelige og opsøgende i forhold til deres forskningsmiljø, blandt andet i forbindelse med behandlingen af nye forslag til BFI-listen
 5. Er tilgængelige i forhold til rådgivningsopgaver fra BFI-sekretariatet, Fagligt Udvalg og i forbindelse med stormøder med deltagelse af alle faggrupper – primært faggruppeformanden.

I det følgende er de tre første hovedopgaver samt en tidsplan for faggruppernes arbejde i 2021 nærmere beskrevet:

1. Kvalitetssikring af BFI-listen for serier

Faggrupperne skal løbende rydde op i deres del af BFI-listen for serier. Der kommer løbende nye titler på BFI-listen for serier. Dermed vokser antallet af titler på BFI-listen år for år, hvis der ikke samtidig er en aktiv og løbende stillingtagen til de kanaler, som findes på listen i forvejen. Faggruppernes opgave er at vurdere, hvorvidt de kanaler, som allerede er på BFI-listen for serier, skal forblive på listen, eller om nogle kan slettes.

Hvert år får den enkelte faggruppe fra BFI-sekretariatet tilsendt lister over de kanaler på faggruppens del af BFI-listen, som muligvis bør slettes. Listen indeholder en oversigt over de titler på niveau 1, hvori der ikke har været danske bidrag i de seneste fem år, og som ikke er indekseret i Web of Science, Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ) og/eller ERIH PLUS eller har været vurderet af faggruppen ved de seneste fem års kvalitetssikring. Faggruppernes opgave er at vurdere, om disse kanaler fortsat skal være på BFI-listen for serier. Hvis en faggruppe vurderer, at en af disse kanaler skal forblive på BFI-listen for serier, skal faggruppen indsende en begrundelse til BFI-sekretariatet inden for en nærmere angivet frist. Såfremt faggruppen ikke melder tilbage inden udgangen af den fastsatte frist, vil kanalerne automatisk blive slettet af BFI-listen. Dette er en årligt tilbagevendende opgave, som gennemføres over en periode på tre-seks måneder hvert forår. I 2021 vil opgaven foregå i perioden 2. februar til 31. maj.

Derudover skal faggrupperne løbende forholde sig til oprydning af deres del af BFI-listen.

2. Godkendelse af forslag til BFI-listen for serier

Når der bliver stillet forslag om optagelse af en ny kanal på BFI-listen for serier, gennemgår BFI-sekretariatets kvalitetsmanager i første omgang, om kanalen er indekseret i Web of Science, Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ) og/eller ERIH PLUS. Såfremt dette er tilfældet, vil forslaget blive sendt ud til den/de relevante faggrupper. Hvis det ikke er tilfældet, vil forslagsstiller blive bedt om at indsende en faglig begrundelse for optagelse af forslaget på BFI-listen. Derudover tjekkes, om forslaget har de korrekte metadata, ser ud til at udgive forskningspublikationer og have en proces for fagfællebedømmelse af manuskripter. Såfremt kvalitetsmanageren anser disse kriterier for opfyldt, vil forslaget blive sendt til behandling i en eller flere faggrupper. BFI-sekretariatet bestræber sig på at behandle forslag inden for en måned efter oprettelse af forslaget.

Faggruppernes opgave er at foretage en faglig vurdering af den foreslåede kanal. Dette skal gøres på baggrund af to kriterier: kvalitet og relevans.

Faggrupperne skal vurdere kanalens kvalitet:

 • Kanalen skal udgive materiale af god forskningsmæssig kvalitet. Vurderingen skal ses i forhold til de(t) fagområde(r), som kanalen repræsenterer. Det skal bl.a. give sig udslag i, at standarder og metoder, som almindeligvis er accepteret inden for fagområdet, skal overholdes.
 • Kanalen skal stræbe efter forskningsmæssig originalitet og forskningsfaglig nyhedsværdi i deres udgivne forskningspublikationer.

Faggrupperne skal desuden vurdere den foreslåede kanals relevans for forskere på danske universiteter:

 • Kanalen skal repræsentere et fagområde, som forskere på danske universiteter forsker i eller har interesse for.
 • Det kan indgå i vurderingen, at kanalens udgivelser er tilgængelige for danske forskere på universiteterne, eksempelvis ved at kunne tilgås på universitetet eller universitetsbibliotekerne. Det kan indgå i vurderingen, at forskere på danske universiteter har publiceret i den pågældende kanal.

Hvis faggrupperne godkender optagelsen af en ny kanal på BFI-listen for serier, vil kanalen blive lagt på faggruppens del af listen på niveau 1.

Faggrupperne har de senere år generelt nedbragt sagsbehandlingstiden væsentligt, men BFI-sekretariatet oplever i nogle tilfælde fortsat, at forslag om nye kanaler til BFI-listen for serier ligger meget længe til sagsbehandling i en faggruppe. Dette er ikke tilfredsstillende for forslagsstillere og bryder med princippet om dynamiske BFI-lister. Derfor henstiller BFI-sekretariatet til faggrupperne, at forslag behandles inden for maksimalt tre måneder. Hvis et forslag ikke er behandlet efter seks måneder, hvor faggruppen i  mellemtiden er blevet rykket af BFI-sekretariatet, vil styregruppen for BFI blive orienteret.

Styregruppen for BFI består af følgende personer:

 • Niels C. Beier, vicedirektør for Uddannelses - og Forskningsstyrelsen (formand for styregruppen)
 • Anders Overgaard Bjarklev, rektor ved Danmark Tekniske Universitet
 • Brian Bech Nielsen, rektor ved Aarhus Universitet
 • Henrik C. Wegener, rektor ved Københavns Universitet

3. Udarbejdelse af indstilling om niveauinddeling af BFI-listen for serier til Fagligt Udvalg

Det er Fagligt Udvalg, som godkender den endelige niveauinddeling. Men det er faggruppernes opgave at indstille en niveauinddeling til Fagligt Udvalg. Det indebærer, at det er faggruppernes opgave at vurdere, om der er kanaler på deres del af BFI-listen, som fagligt set er så prestigefyldte, at de skal udløse flere BFI-point end andre.

Når BFI-sekretariatet aktiverer niveauinddelingsprocessen i BFI-systemet i forbindelse med niveauinddelingen om efteråret hvert andet år (ulige år), har faggruppen i BFI-systemet adgang til for hver serie at indstille, om serien (et tidsskrift, en bogserie eller en konferenceserie) skal tildeles niveau 1, 2 eller 3 i det kommende BFI-analyseår. Et analyseår er det år, som data er registreret i universiteternes lokale forskningsregistreringssystem - det vil sige indberetningsåret. Idet data først indsamles (høstes) det efterfølgende år, opereres der med to begreber:

 • Analyseår/indberetningsår (det år som data stammer fra)
 • Høstår (det år som data er høstet i).

Faggrupperne kan vælge mellem tre niveauer: de almindelige gode kanaler på niveau 1, de på verdensplan mest anerkendte og prestigefyldte kanaler på niveau 2 og de allermest excellente kanaler på niveau 3. Faggrupperne nominerer kanaler på baggrund af den enkelte kanals produktion i forhold til den samlede Verdensproduktion på faggruppens del af BFI-listen. Der kan nomineres op til maksimalt 2,5 pct. af Verdensproduktionen til niveau 3. Afhængigt af hvor meget faggruppen vælger at lægge på niveau 3, varierer niveau 2 mellem 17,5 pct. og 22,5 pct. af Verdensproduktionen, mens niveau 1 varierer mellem 77,5 pct. og 80 pct. af verdensproduktionen.

Niveau 1 er dynamisk og opdateres løbende over det enkelte analyseår, indtil BFI-listerne låses 1. september i år med niveauinddeling og ultimo december i år uden. Niveauinddelingsprocessen kører hvert andet år for så vidt angår niveau 2 og hvert fjerde år for så vidt angår niveau 3. Dette indebærer, at niveau 2 ligger fast i to år af gangen, mens niveau 3 ligger fast i fire år af gangen. I år med niveauinddeling foregår processen i efteråret fra september til begyndelsen af oktober i faggrupperne og derefter i Fagligt Udvalg frem til medio december. Fagligt Udvalg har mulighed for at indlede en dialogproces med udvalgte faggrupper i oktober-november. Den samlede niveauinddeling sendes i høring blandt alle faggrupper i december. Niveauinddelingen foretages i ulige år. Der var i 2019 niveauinddeling af niveau 2. Det betyder, at der skal foretages niveauinddeling i 2021, hvor niveau 2 og niveau 3 skal fastlægges for de kommende år.

4. Tidsplan for faggruppernes arbejde med BFI i 2021:

 

1, januar – 27. august Løbende godkendelse af forslag til BFI-listen for serier
2. februar – 31. maj Kvalitetssikring af BFI-listen for serier (sletninger)
27. august Deadline for behandling af forslag i BFI-systemet
31. august BFI-listen for serier 2021 lukker
1. september - 13. december Niveauinddeling af BFI-listen for serier

Årshjul for faggruppernes arbejde med BFI i 2021 kan ses her:

 

Senest opdateret 03. februar 2021