Gå til indhold

Det Europæiske Innovationsråd (EIC)

Overskriften hos EIC er innovation, og med dette program vil EU-kommissionen identificere og implementere såkaldte high risk, high gain innovations. Der vil være støtte til hele udviklingen af en given innovation fra idé til marked gennem de tre instrumenter Pathfinder, Transition og Accelerator.
Kontakt
Lisa Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 57
Email: lijo@ufm.dk
Christian Agger Autzen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 27
Email: cagg@ufm.dk

Hvad kan du søge støtte til?

EIC giver finansiering til udvikling af banebrydende teknologier med stort markedspotentiale, og der vil være fokus på, at man som ansøger tænker i opskalering både når det gælder den teknologi, som man arbejder med og den virksomhed, som man er en del af. De tre instrumenter i EIC dækker udvikling fra de laveste TRL-niveauer til markedsintroduktion, og instrumenterne er designet, så der vil være finansieringsmuligheder uafhængigt af, hvor langt en given teknologi er på vejen fra idé til marked.

Se video om EIC fra konferencen 'Danmark i Europa: fælles fremtid - fælles løsninger'

Programmets hovedområder

  • EIC Pathfinder giver støtte til forskning, der har potentiale til at danne det videnskabelige grundlag for banebrydende teknologier
  • EIC Transition giver støtte til validering af teknologier og udvikling af forretningsplaner for teknologierne
  • EIC Accelerator giver støtte til virksomheder (SMV’er, start-ups, spin-outs og i særlige tilfælde small mid-caps) for at hjælpe de innovative løsninger til markedet og hjælpe virksomhederne med opskalering.

For Pathfinder, Transition og Accelerator vil hovedparten af støtten blive udmøntet gennem åbne calls. Her vil der ikke være krav om, at den teknologiske løsning, der arbejdes på, skal ligge inden for et særligt forskningsfelt. Her vil man derfor kunne opnå støtte, uanset om man arbejder med diagnostisk udstyr, robotter eller noget helt tredje, så længe man udvikler en banebrydende teknologi eller innovation med stor gennemslagskraft i markedet.

En mindre del af budgettet vil blive udmøntet via såkaldte strategic challenges, som vil være tilføjelser til hhv. Pathfinder og Accelerator. Det betyder, at der vil blive oprettet særlige ansøgningsmuligheder med egne deadlines og særskilt evaluering, men med de samme regler for ansøgning og projektgennemførelse som hhv. Pathfinder og Accelerator. Udfordringerne tager afsæt i EU’s prioriteter inden for den grønne omstilling, det digitale område og det sunde samfund (healthy society).

Aktuelle muligheder under delprogrammet

EIC Pathfinder

Pathfinder finansierer forskning i radikalt nye teknologier med potentiale til at ændre vores liv. Som i hele Horizon Europe er det de bedste og mest lovende teknologier, der bliver finansieret – dem, der for alvor har muligheden for at gøre en forskel. Det ansøgte projekt skal bringe teknologien fra TRL 1 til TRL 4, altså fra idéens undfangelse til teknologiens validering (proof of principle). Ansøger skal have fokus på at skitsere sin vej til slutresultatet både med fokus på, hvordan målet nås, men også på de udfordringer og risici, som man på forhånd ved, at man skal finde en løsning på. Det skal altså stadig være betydelige usikkerhedsmomenter, der skal afklares i løbet af projektet.

Pathfinder finansierer tværdisciplinært samarbejde mellem forskere og innovatører, og her er det nødvendigt at skabe et projekt, hvor forskere fra forskellige akademiske discipliner bringes sammen, og hvor både forskere og erhvervsliv indgår i konsortiet.

For at opnå finansiering fra Pathfinder skal der etableres et konsortium bestående af minimum tre indbyrdes uafhængige enheder fra minimum tre forskellige EU- eller EU-associerede lande. Minimum en partner skal være hjemmehørende i et EU-land. Der kan opnås € 3 mio. med en finansieringsrate på 100% for alle deltagende parter. Ansøgningen må maksimalt fylde 17 sider, og ansøger vil få svar på sin ansøgning inden for fem måneder fra deadline.

EIC Transition

EIC Transition har som formål at bringe en teknologi fra TRL 4 til 6 – dvs. fra proof of principle til en teknologi, der er demonstreret i et relevant miljø. Der gives støtte til udvikling af både teknologi og forretningsidé, og i ansøgningen skal der være et balanceret fokus på både teknologiudvikling og vejen til markedet.

Det kræver en adgangsbillet at få lov til at søge om midler fra EIC Transition, og den adgangsbillet får man med et gennemført projekt støttet af FET Open, FET Proactive, Pathfinder (Pilot) eller et ERC Proof of Concept grant. Og det projekt, som man søger støtte til via EIC Transition, skal adressere den videre forskning og udviklingsaktiviteter på toppen af resultaterne fra det adgangsgivende projekt. EIC Transition giver støtte til en lang række aktiviteter ud over udvikling af teknologien. Det drejer sig bl.a. om produktdesign, udvikling af forretningsmodel og kommercialiseringsstrategi.

Man kan ansøge alene, hvis man f.eks. er en SMV, der har identificeret et kommercialiseringspotentiale efter f.eks. et Pathfinder-projekt. Men det kan også være, at flere parter går sammen i et konsortium for at udvikle teknologien i fællesskab og samtidig arbejde på de kommercielle aspekter af teknologien. Der er ikke noget krav om, at ansøger selv har deltaget i det adgangsgivende projekt, men har man IKKE deltaget, skal man have opnået IP-rettighederne fra den teknologi, der er resultatet af f.eks. den adgangsgivende Pathfinder-projekt.

Ansøgning til EIC Transition skal indsendes senest 18 måneder efter adgangsgivende projekt er afsluttet. Evalueringen af de indkomne ansøgninger vil bl.a. fokusere på teknologihøjden, teknologiens videre udvikling, markedspotentialet, teamet, partnerskaber og investeringsparathed. Det vil være muligt at opnå € 2,5 mio. i tilskud, og finansieringsraten er 100% for de deltagende parter. Ansøgningen må maksimalt fylde 25 sider, og ansøger vil få svar på sin ansøgning inden for seks måneder fra deadline. En ansøgning skal indsendes senest 18 måneder efter afslutningen af det adgangsgivende projekt.

EIC Accelerator

EIC Accelerator er som udgangspunkt målrettet SMV’er – herunder start-ups og spin-out. Instrumentet vil bringe de teknologiske løsninger fra TRL 5/6 – altså demonstration af teknologien i et relevant miljø – og til markedsintroduktion.

Den teknologi som man arbejder med, og som efterhånden er blevet udviklet til et produkt eller en løsning, skal have stort markedspotentiale – det der i EU-termer kaldes impact innovations. Det betyder, at den løsning, som man bringer på markedet, skal sætte et effektfuldt aftryk på det marked og de brugere, som løsningen rammer. Løsningen skal have potentiale til at ændre vores liv samtidig med, at den ansøgende virksomhed tjener penge på løsningen, og på den bagrund kan vækste på bæredygtig vis.

Med EIC Accelerator er det EU-Kommissionens ambition at skabe flere europæiske unicorn-virksomheder, altså virksomheder med en markedsværdi på over USD 1 mia. Argumentet har fra EU været, at Europa halter efter USA og Asien, når det gælder forekomsten af disse unicorns. Det ønsker man at gøre noget ved med introduktionen af EIC Accelerator.

Evalueringen af en ansøgning til EIC Accelerator vil fokusere på bl.a. løsningens nyhedsværdi, timing for markedsintroduktion, IPR, potentialet for opskalering, kommercialiseringsstrategi, risikovurdering og det team, der skal gennemføre det ambitiøse projekt. Og så skal man demonstrere, at man har ambitioner, der rækker ud over Danmarks grænser – og gerne ud til et globalt marked.

Ansøger til EIC Accelerator skal være en SMV, der ansøger alene, og som er etableret i en EU- eller EU-associeret land. Man søger som udgangspunkt blandet finansiering på op til € 2,5 mio. i direkte tilskud og op til € 15 mio. i investering. Denne investering kan forekomme enten som equity-investering eller som lånegaranti.

Ansøger indsender først en femsiders ansøgning, og vurderes denne at være af tilstrækkelig kvalitet, inviteres ansøger til at indsende en fuld ansøgning på 30 sider. De mest kvalificerede ansøgere inviteres herefter til en interviewrunde i Bruxelles, og på baggrund af dette interview modtager man enten et ja eller nej til finansiering fra EIC Accelerator.

Fra deadline til endelig afklaring vil der gå ca. tre måneder.

Projekttyper der ydes støtte til

EIC Pathfinder: Research and Innovation Action. Samarbejdsprojekt med minimum tre delagende parter som skal bringe en teknologi fra TRL 1 til TRL 4 – altså fra idé til validering af teknologien.

EIC Transition: Research and Innovation Action. Samarbejdsprojekt med maksimalt fem deltagende parter som skal bringe en teknologi fra TRL 4 til TRL 6 – altså fra validering af teknologien til demonstration af teknologien i et relevant miljø.

EIC Accelerator: Innovation Action. En deltager pr. projekt som skal bringe teknologien fra TRL 5/6 til TRL 9 – altså fra demonstration til færdigt produkt/service parat til markedsintroduktion og opskalering.

Hvem kan søge?

EIC Pathfinder
Alle typer juridiske enheder kan søge. Det er et krav, at det ansøgende konsortium består af minimum tre indbyrdes uafhængige enheder fra minimum tre EU eller EU-associerede lande. En af de deltagende parter skal være hjemmehørende i et EU-land.

EIC Transition
Alle typer juridiske enheder kan søge. Det er muligt at deltage som soloansøger eller som et konsortium bestående af maksimalt fem indbyrdes uafhængige enheder. Virksomheder, der er større end SMV’er, kan kun deltage som del af et konsortium. Ansøger må have opnået de nødvendige IP-rettigheder til den teknologi, der er omdrejningspunktet for ansøgningen.

EIC Accelerator
Som udgangspunkt er det kun SMV’er – herunder start-ups og spin-outs – det kan søge midler fra EIC Accelerator. Små mid-caps vil dog have mulighed for at søge ”equity only”. Ansøger skal være hjemmehørende i et EU- eller EU-associeret land.

Læs mere

Se opslag og ansøgningsfrister på:

Få rådgivning om Horizon Europe

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon Europe. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Senest opdateret 24. februar 2021