Gå til indhold

Forskermobilitet og -uddannelse

Søg støtte til international forskeruddannelse, forskermobilitet og karriereudvikling. Delprogrammet Marie Skłodowska-Curie Actions yder tilskud til at uddanne og fastholde talentfulde forskere i Europa. Programmet skal bidrage til at tiltrække og udvikle talent og viden.
Kontakt
Anne Maria Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk
Marlis Erichsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 63
Email: mer@ufm.dk

Hvad kan du søge støtte til?

Der ydes støtte til international forskeruddannelse, forskermobilitet og karriereudvikling. Det sker via fem forskellige bevillingstyper. Projektstøtten gives efter ”bottom-up”-princippet (der er frit emnevalg) med fokus på innovationskompetencer. Alle forskningsdiscipliner kan derfor via Marie Skłodowska-Curie skabe globalt og tværsektorielt samarbejde.

Se video om Marie Skłodowska-Curie aktiviteter fra konferencen 'Danmark i Europa: fælles fremtid - fælles løsninger'

Programmets hovedområder

MSCA ph.d.-netværk
Det er netværk som støtter ph.d.-programmer, samt erhvervs- og fælles ph.d-programmer. Delprogrammet er målrettet yngre forskere samt forskere i deres tidlige karrierefase. Alle stipendiater indskrives i en ph.d-uddannelse, og der kan ydes finansiering på op til 36 forskningsmåneder pr. person.

Formålet med ph.d-netværkene er at støtte ph.d.-uddannelsen af såkaldte "Early Stage Researchers" via fælles ph.d.-programmer i konsortier bestående af universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer, virksomheder, SMV’er m.v. fra minimum tre EU-medlemslande eller associerede lande.

MSCA postdoc fellowships

Det er støtte til postdocforskning og -karrierer. Formålet er at øge international og intersektoriel forskermobilitet ved at finansiere udvikling og uddannelse af mere erfarne forskere (Experienced Researchers) med afsluttet ph.d.-grad. Der ydes støtte til alle forskningsområder, inklusive områder dækket af EURATOM programmet. Der er to typer fellowships:

  • European Fellowships: Postdocstipendier med varighed på 12-24 måneder, som gives til forskningsophold i andre medlemslande eller associerede lande end det land, som forskeren aktuelt opholder sig i.
  • Global Fellowships: Postdocstipendier, der finansierer europæiske forskeres ophold i et ikke-medlems- eller associeret land. Udlandsopholdet har en varighed på 12-24 måneder med en efterfølgende 12 måneders returfase i Europa.

MSCA medarjderudveksling

Formålet er at stimulere videndeling ved at finansiere kortere medarbejderudveksling. Udvekslingen skal være enten international, intersektoriel eller tværfaglig. Der gives støtte til udveksling af alle typer forskningsprojektmedarbejdere, også til administrativt og teknisk personale, på alle stadier af deres karriere.

MSCA COFUND

MSCA COFUND giver mulighed for at oprette nationale, regionale eller institutionelle ordninger for ph.d.-uddannelse og postdoc-stipendier mod en medfinansiering af ordningerne. Dermed er der åbent for såvel yngre som mere erfarne forskere.

Projekter vil have én støttemodtager og en varighed på mellem 3 og 5 år.

MSCA og borgere

MSCA og borgere er en fortsættelse af ”European Researchers’ Night” under Horizon 2020. Formålet er at bringe forskere tættere på offentligheden og at øge offentlighedens viden om forsknings- og innovationsaktiviteter.
Der ydes støtte til bl.a. videnskabelige festivaller og andre begivenheder med EU-merværdi i forbindelse med European Researchers’ Night som finder sted én gang årligt den sidste fredag i september.
Projekter vil have en varighed på to år og dermed omfatte et toårig bidrag til European Researchers’ Night. Arrangementer kan også afholdes som pre-events før selve hovedbegivenheden i september.

Aktuelle muligheder under delprogrammet

Se opslag og ansøgningsfrister på:

Hvem kan søge?

Programmet er åbent for forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer og virksomheder fra alle lande. Der er særlig fokus på, at virksomheder, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er), deltager.

Krav til ansøgerne

Early Stage Researchers må  på tidspunktet for ansættelse hos værtsinstitutionen endnu ikke tildelt en ph.d.-grad.. Experienced Researchers skal på tidspunktet for ansøgningsfristen være i besiddelse af en ph.d.-grad.

Få rådgivning om Horizon Europe

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon Europe. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Senest opdateret 08. december 2020