Gå til indhold

Klynge 2: Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Kultur, kreativitet og inkluderende samfund sigter mod at opfylde EU's mål og prioriteter for at styrke demokratisk regeringsførelse og borgernes deltagelse heri. Delprogrammet vil også sikre beskyttelse af kulturarv og fremme kendskab til kulturarv.

Hvad kan du søge støtte til?

Delprogrammet støtter en bred vifte af forskning inden for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. Delprogrammet vil gerne mobilisere tværfaglig ekspertiser inden for europæisk samfundsvidenskab og humaniora til forståelse af grundlæggende nutidige transformation af samfund, økonomi, politik og kultur og tilvejebringelse af evidensbaserede politiske muligheder for en socialt retfærdig og inklusiv europæisk grøn og digital genopretning.

Programmets hovedområder

Kultur, kreativitet og indkluderende samfund har tre hovedområder, som man kan søge støtte indenfor:

  • Innovativ forskning i demokrati og regeringsførelse
  • Innovativ forskning i den europæiske kulturarv og de kulturelle og kreative industrier
  • Innovativ forskning i sociale og økonomiske transformationer

Delprogrammet støtter desuden EU's migrations- og mobilitetspolitikker og vil fremme integration. Endelig vil klyngen adressere samfundsmæssige virkninger af Covid-19 med det formål bedre at forstå og overvinde den nuværende krise.

Aktuelle muligheder og ansøgningsfrister

De første opslag i Klynge 2: Kultur, kreativitet og inkluderende samfund forventes, at blive offentliggjort i april 2021. Opslagene og ansøgningsfristerne offentliggøres på:

Projekttyper der ydes støtte til

Kultur, kreativitet og inkluderende samfund yder primært støtte til:

  • Forsknings- og innovationsprojekter (research and innovation actions). Det er samarbejdsprojekter med primært fokus på forskning, innovation og ny viden, ny teknologi, processer o.a. i den tidlige fase. Projektperioden spænder fra mindre projekter på 2-3 års varighed til større projekter på 4-5 års varighed.

 I mindre omfang ydes også støtte til:

  • Koordinerings- og støtteprojekter (coordination and support actions). Det kan være projekter med én deltager eller samarbejdsprojekter med mange partnere, der primært har fokus på læring, netværk, indspil til politikområder o.a. Projekter løber typisk i 1-2 år.

Hvem kan søge?

Universiteter og forskningsinstitutioner, museer og kulturinstitutioner som f.eks. gallerier, biblioteker og arkiver samt de kulturelle og kreative industrier. Delprogrammet er også relevant for NGO’er og interesseorganisationer.

Krav til ansøgerne

Et EU-projekt er et samarbejde på tværs af lande, og de fleste projekttyper kræver konsortier bestående af flere deltagere. Inddragelse af slutbrugere, repræsentanter for interessenter vil desuden ofte være nødvendigt for at få den nødvendige bredde i konsortiet. Et konsortium skal som hovedregel bestå af minimum tre partnere fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande til EU, men vil oftest være væsentligt større.

Læs mere

Om delprogrammet på:

Få rådgivning om Horizon Europe

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon Europe. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Senest opdateret 23. marts 2021