Bioøkonomi

Formålet med delprogrammet er at støtte udviklingen af en europæisk bæredygtig bioøkonomi. Delprogrammet støtter derfor internationale forsknings- og innovationsprojekter, som kan bidrage til at optimere brugen af biologiske ressourcer og bringe EU tættere på det biobaserede samfund.
Kontakt
Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk
Niels Gøtke
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 83 96
Email: nigoe@ufm.dk

Hvem udbyder delprogrammet

Europa-Kommissionen

Der er tale om et delprogram i Horizon 2020. Delprogrammets officielle titel er: Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og skovbrug, marin og maritim forskning og forskning i indre farvande, samt bioøkonomi.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til bl.a. udvikling af et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug, skovbrug og akvakultur, bioteknologiske projekter og udvikling af ressourceeffektive, klimavenlige fødevareproduktionssystemer.

Bioøkonomi dækker et bredt område, herunder landbrug, fødevarer, skovbrug samt fiskeri og maritim forskning. Fælles for emnerne er, at der er fokus på omstillingen til det biobaserede samfund. Der lægges op til tværfagligt samarbejde og således er der bl.a. fokus på IKT (f.eks. i forhold til fødevareproduktion) og samfundsvidenskab- og humaniora (f.eks. i forhold til ernæring) under flere af programmets opslag.

Aktuelle muligheder under delprogrammet Bioøkonomi

I de årlige opslag i perioden 2018-2020 er der følgende indkaldelser:

  • Bæredygtig fødevaresikkerhed (Sustainable Food Security)
  • Blå vækst (Blue Growth)
  • Renæssance for landdistrikterne (Rural Renaissance)
  • Fødevarer og naturressourcer (Food and Natural Resources)

Her kan du se hele arbejdsprogrammet for perioden for 2018-2020:

Opslag om biobaseret innovation og bioøkonomi findes i programmet:

Bioøkonomi-delprogrammet udmøntes også igennem det offentlig-private partnerskab JTI - Bio-Based Industries (BBI). Læs mere om partnerskabet og projektmuligheder her:

Projekttyper der ydes støtte til:

  • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions): Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter (ca. 5 års varighed)
  • Innovationsprojekter (Innovation Actions): Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter • Koordinerings- og støtteaktioner
  • (Coordination and Support Actions): Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling
  • SMV-projekter (SME Instrument): Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

I følgende oversigt, kan du se en tabel for støtterater:

Hvem kan søge

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små- og mellemstore virksomheder (SMV'er), store virksomheder, m.fl. Delprogrammet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Ansøgningsfrister

Se aktuelle opslag og ansøgningsfrister på:

Krav til ansøgere

Ofte søges der sammen med et konsortium sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver flere deltagere. Et projektkonsortium skal bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Læs mere

Du kan læse mere uddybende information på Europa-Kommissionens hjemmeside:

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 26. september 2019