Gå til indhold

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi - EIT

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi arbejder for at fremme innovation og entreprenørskab gennem integration af videntrekanten – forskning, erhvervsliv og uddannelse. De støtter etableringen af store europæiske viden- og innovationsfællesskaber.

Hvad er EIT?

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) blev etableret i 2008 som en nyskabelse i det europæiske forsknings- og innovationslandskab.

Hovedformålet er, at Europa ved at bringe erhvervsliv, forskning og højere uddannelse sammen kan skabe den fornødne innovation til at løse de store samfundsmæssige udfordringer.

EIT's mission er at fremme innovation ved at bringe alle tre sider af ”videntrekanten” sammen i større partnerskaber, såkaldte Videns- og innovationssamfund (Knowledge and Innovation Communities - KICs).

Hvordan fungerer KIC’s?

Hvert KIC har til opgave at etablere uddannelsesprogrammer, innovationsprojekter og business inkubatorer, der understøtter og fremmer, at uddannelse og forskningsresultater omsættes til innovative produkter og nye virksomheder.

Et KIC etableres som en selvstændig juridisk enhed (KIC LE) med en bestyrelse og en direktør. KIC består typisk af et antal kernepartnere samt nogle tilknyttede partnere (knudepunkter og satellitter). KIC partnerne indgår en flerårig  kontrakt med EIT, mens de tilknyttede partnere tiltræder kontrakten gennem selvstændige aftaler med KIC LE.

Hvordan finansieres et KIC?  

EIT fungerer som katalysator for privat og offentlig investering i innovation. EIT bidrager med 25 % af det totale budget for hvert KIC, mens de resterende 75 % skal finansieres enten af parterne selv eller ved hjælp af offentlig støtte fra EU – især Horizon 2020 og Strukturfonde – samt nationale og regionale fonde.

EIT's medfinansiering reduceres gradvis og det forventes, at KIC’et efterhånden bliver selvfinansierende og bæredygtigt gennem indtægter fra KIC’ets forskellige aktiviteter, intellektuelle rettigheder, venture kapital, investeringsafkast mv.

Læs mere

Senest opdateret 15. maj 2020