Forskermobilitet og uddannelse

Søg støtte til international forskeruddannelse, forskermobilitet og karriereudvikling. Delprogrammet Marie Skłodowska-Curie Actions yder tilskud til at uddanne og fastholde talentfulde forskere i Europa. Programmet skal bidrage til at tiltrække og udvikle talent og viden.
Kontakt
Marlis Erichsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 63
Email: mer@ufm.dk
Birgitte Vedelstorp Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 08
Email: bva@ufm.dk

Hvem yder tilskud?

Europa-Kommissionen. Der er tale om et delprogram i Horizon 2020.

Hvad kan du søge støtte til

Der ydes støtte til international forskeruddannelse, forskermobilitet og karriereudvikling. Det sker via fem forskellige bevillingstyper. Projektstøtten gives efter ”bottom-up” princippet med fokus på innovationskompetencer. Alle forskningsdiscipliner kan derfor via Marie Skłodowska-Curie skabe globalt og tværsektorielt samarbejde.  

 

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)

Netværk som samarbejder om etablering af internationale ph.d. uddannelser og Erhvervs-ph.d.-uddannelser. Formålet med ITN er at støtte ph.d. uddannelsen af såkaldte "Early Stage Researchers" via fælles forskertrænings- og/eller ph.d. programmer ved konsortier bestående af universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer, virksomheder eller SMV’er fra min. tre EU-medlemslande eller associerede lande, eller min. to for EID. Støtte til Early Stage Reseachers i ITN vil være for perioder på mellem 3 – 36 måneder.

Et ITN kan gennemføres som:

 • European Training Network (ETN):
  Netværk bestående af akademiske og ikke-akademiske organisationer fra mindst tre EU-medlemslande eller associerede lande.
 • European Industrial Doctorates (EID):
  Samarbejde om uddannelse af Erhvervs-ph.d.´er mellem minimum en akademisk og en ikke-akademisk organisation fra to forskellige EU-medlemslande eller associerede lande, eventuelt med tilknytning af partnerorganisationer.

 • European Joint Doctorates (EJD):
  Netværk bestående af akademiske organisationer fra mindst tre medlemslande eller associerede lande. Her samarbejdes om fælles/dobbelt eller flerdobbelte ph.d.-grader.

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

Formålet med IF er at støtte ”Experienced Researchers” i at udvikle deres viden gennem avanceret uddannelse og international samt tværsektoriel mobilitet. Forskere kan vælge at søge om at udbygge deres forskningviden i et andet EU- eller associeret land (EF) eller fra et helt tredje land (GF). Der er desuden mulighed for at søge en IF med det formål at vende tilbage til EU fra et længere ophold uden for Europa (RI) eller at vende tilbage til en forskerkarriere efter f.eks. barsel eller en erhvervskarriere (CAR).  

En IF kan gennemføres som:

 • European Fellowship (EF)
 • Reintegration Fellowship (RI)
 • Global Fellowship (GF)
 • Career Restart Panel (CAR)
 • Society and Enterprise (SE)

Forskere, der bliver bevilget et Individual Fellowship, kan vælge at inkludere en secondment/udstationering til f.eks. en virksomhed inden for stipendieperioden. For et fellowship på op til 18 måneder kan denne have en varighed på op til 3 måneder, og for et fellowship på over 18 måneder op til 6 måneder.

Et European Fellowship, Reintegration Fellowship og Society and Enterprise har en varighed på mellem 12-24 måneder. Career Restart Panel har en varighed på mellem 12-36 måneder.

Et Global Fellowship har en varighed på mellem 12-24 måneder, plus en 12 måneders return phase i Europa.

Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

Formålet med COFUND er at støtte regionale, nationale eller internationale forskerprogrammer med henblik på at skabe excellence i forskeruddannelse, mobilitet og karriereudvikling, og derved udbrede ”best practice”.

Dette vil blive gennemført ved at medfinansiere nye eller eksisterende, regionale og internationale ph.d.-uddannelser eller forskerprogrammer med henblik på at åbne op for og sikre international, intersektoriel og interdisciplinær forskeruddannelse, og transnational og tværsektoriel mobilitet i alle stadier af karrieren.

Projekter vil have éen støttemodtager.

Varigheden af projektet er på mellem 3 – 5 år.

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Formålet med Research and Innovation Staff Exchange er at fremme internationalt og intersektorielt samarbejde gennem medarbejder-udveksling og deling af viden og idéer fra forskning til marked (og vice-versa) med henblik på fremme af videnskab og udvikling af innovation. Aktionen vil omfatte institutioner fra den akademiske og ikke-akademiske sektor (især SMV’er).

Støtte gives til at skabe, udvikle, styrke og gennemføre partnerskaber i form af fælles forsknings- og innovationsprogrammer mellem deltagerne målrettet videndeling og intersektoriel mobilitet baseret på to-vejs udveksling af forsknings- og innovationsmedarbejdere. Udveksling kan ske for ”Early Stage Researchers” og ”Experienced Researchers”, samt administrativt og teknisk personale.

European Researchers’ Night (NIGHT)

Formålet med European Researchers’ Night (NIGHT) er at bringe forskere tættere på offentligheden og at øge offentlighedens bevidsthed om forsknings- og innovationsaktiviteter med henblik på at støtte offentlighedens anerkendelse af forskere, skabe en forståelse for indvirkningen af forskeres arbejde på dagligdagen og opmuntre unge til at påbegynde en forskerkarriere.

European Researchers’ Night finder sted én gang årligt den sidste fredag i september.

Projekter vil have en varighed på et år og dermed omfatte en udgave af European Researchers’ Night. Arrangementer kan også afholdes som pre-events før selve hovedbegivenheden i september.

Hvem kan søge

Programmet er åbent for forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer og virksomheder fra alle lande.

Der er særlig fokus på, at virksomheder, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er), deltager.

Ansøgningsfrister

Se opslag og ansøgningsfrister på:

Krav til ansøgere

Early Stage Researchers skal på tidspunktet for ansættelse hos værtsinstitutionen være i de første fire år af deres forskerkarriere og må ikke endnu være tildelt en ph.d.

Experienced Researchers skal på tidspunktet for ansøgningsfristen enten være i besiddelse af en ph.d. eller have minimum fire års tilsvarende fuldtids forskningserfaring.

Læs mere

Senest opdateret 08. januar 2020