Klima

Søg støtte til projekter, målrettet en forbedret og grøn klimaindsats, ressourceeffektivitet og bæredygtig råstofforsyning og et mere ressourceeffektivt samfund inden for bl.a. grønne innovative teknologier, bedre indsigt i biodiversitet og økosystemer, klima- og miljøforandringer.

Hvem udbyder delprogrammet

Europa-Kommissionen.

Der er tale om et delprogram i Horizon 2020.

Delprogrammets officielle titel

Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råvareforsyning.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til udvikling af internationale forsknings- og innovationsprojekter, der er målrettet en forbedret klimaindsats, miljøbeskyttelse og et mere ressourceeffektivt samfund inden for bl.a. grønne innovative teknologier, bedre indsigt i biodiversitet og økosystemer, klima- og miljøforandringer. Der lægges op til tværfagligt samarbejde, og således er der bl.a. fokus på IKT og samfundsvidenskab- og humaniora under flere af programmets opslag.

I de årlige opslag i perioden 2018-2020 er der følgende indkaldelser:

 • Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris Agreement, hvor man kan finde emner, der understøtter målsætningerne fra COP21, Paris-aftalen
 • Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), hvor emnerne kan søges til projekter, der understøtter FN’s bæredygtighedsmål

Inden for rammerne af disse to indkaldelser fokuserer arbejdsprogrammet på seks prioriteringer:

 • Climate action in support of the Paris Agreement
 • Circular economy
 • Raw materials
 • Water for our environment, economy and society
 • Innovation cities for sustainability and resilience
 • Protecting and leveraging the value of our natural and cultural asset.

Du kan søge støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions): Projekter af varierende størrelse, der spændenr fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter.  
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions): Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter.
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions): Projekter, der fremmer videndeling og erfaringsudveksling.
 • SMV-projekter (SME Instrument): Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og maksimalt 5 partnere i konsortiet.

Du kan se mere herom i følgende oversigt:  

Hvem kan søge

Delprogrammet henvender sig til bl.a. universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små- og mellemstore virksomheder (SMV'er), store virksomheder og slutbrugere. Delprogrammet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Ansøgningsfrister

Se aktuelle opslag og ansøgningsfrister på:

Krav til ansøgere

Ofte søges der sammen med et konsortium, sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver tværfagligt, internationalt samarbejde. Et projektkonsortium skal bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande. For de forskellige bevillingstyper gælder følgende regler for konsortiets sammensætning:

 • Forsknings- og innovationsprojekter samt Innovationsprojekter: Mindst tre partnere fra tre forskellige EU-lande eller associerede lande,
 • Koordinerings- og støtteaktiviteter: Mindst en institution fra et EU-land eller associeret land,
 • SMV-projekter: Mindst en SMV fra et EU-land eller associeret land.

Læs mere

Du kan læse mere uddybende information på:

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020       

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 31. oktober 2017