Sundhed

Søg tilskud til internationale sundhedsfremmende projekter, som kan sikre en bedre forståelse af vigtige sundhedsdeterminanter, bidrage til sund aldring samt udvikle redskaber til effektiv sygdomsforebyggelse og behandling for borgere i EU.
Kontakt
Kim L. Kryger
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 88
Email: KLK@ufm.dk

Hvem udbyder delprogrammet

Europa-Kommissionen

Sundhedsprogrammet er et delprogram under Horizon 2020

Hvad kan du søge støtte til

Sundsprogrammet støtter projekter, der er målrettede effektiv sundhedsfremme med henblik på at forbedre sundhed, trivsel og levestandard for EU-borgere. Ansøgninger skal være svar på de forsknings- og innovationsemner, som er udbudt under de enkelte opslag

Du kan søge støtte til sundhedsfremmende innovations- og forskningsprojekter inden for f.eks. forebyggelse, diagnosticering, behandling og sundhedspleje.

Klinisk forskning og forsøg har en særstilling i programmet og skal sikre overførslen af biomedicinsk viden til anvendelse hos patienter. Delprogrammet har endvidere et stærkt fokus på IKT som vigtig sundhedsteknologi både direkte i relation til patienter (f.eks. patientinddragelse og self empowerment) og som redskab for sundhedsprofessionelle (f.eks. dataanalyser, in silico testing).

Programmets hovedområder

Delprogrammet indeholder seks hovedområder:

 1. Forståelse af sundhed, trivsel og sygdom. F.eks. miljø, adfærd, systembiologi og systemmedicin
 2. Sygdomsforebyggelse. F.eks. screening, diagnostik, præventive og terapeutiske vacciner.
 3. Sygdomsbehandling og – forvaltning. F.eks. vacciner, skalerbare behandlingstilbud og individualiserede behandlinger
 4. Aktiv aldring og mulighed for selv at tage hånd om sin sundhed F.eks. IKT til self empowerment, ny diagnostik, sensorer og udstyr til monitorering
 5. Metoder og data. F.eks. sikkerheds- og effektivitetsvurdering af sundhedsmæssige indgreb og teknologier, forbedring af videnskabelige værktøjer til støtte for politiske beslutninger
 6. Sundhedspleje og integreret behandling. F.eks. fremme af integreret behandling, forbedret og mere effektiv sundhedspleje, udbredelse af best practice og ny teknologi.

Aktuelle muligheder under delprogrammet Sundhed

Her kan du se hele arbejdsprogrammet for perioden 2018-2020:

 

Sundheds-delprogrammet udmøntes også igennem det offentlig-private partnerskab IMI - Innovative Medicines Initiative. Læs mere om partnerskabet og projektmuligheder her:

 

Du kan også søge i de aktuelle opslag og se konkrete ansøgningsfrister på: 

Projekttyper der ydes støtte til: 

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research and Innovation Actions):
  Samarbejdsprojekter af varierende størrelse, som spænder fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions):  Samarbejdsprojekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions): Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling.

Se nærmere i følgende oversigt:

Hvem kan søge

Universiteter, andre forskningsinstitutioner som f.eks. GTS-institutter, små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Programmet lægger vægt på en holistisk og multidisciplinær tilgang til sundhedsforskning og innovation og henvender sig derfor også til forskere inden for f.eks. politologi, humaniora og sociologi.

  Krav til ansøgerne

  Ofte søges der sammen med et konsortium sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver flere deltagere. Et projektkonsortium skal bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

  Læs mere

  Du kan læse mere her :

  Få rådgivning

  EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

  Arrangementer

  EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
  Spørgsmål og svar om Horizon 2020

  Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

  Senest opdateret 26. september 2019