Transport

Du kan søge støtte til internationale projekter med fokus på intelligent, grøn og integreret transport.

Delprogrammets officielle titel:

Intelligent, grøn og integreret transport.

Hvem udbyder delprogrammet

Europa-Kommissionen.

Hvad kan du søge støtte til

Forsknings- og innovationsprojekter der kan bidrage til udviklingen af et ressourceeffektivt, klima- og miljøvenligt, sikkert, ukompliceret og integreret europæisk transportsystem.

Programmets hovedområder

Programmet indeholder fire hovedområder:

Ressourceeffektiv transport der respekterer miljøet

 • Renere og mindre støjende fly, biler og skibe for at øge miljøydelsen og for at reducere støj og vibrationer
 • Udvikling af smart udstyr, infrastrukturer og service
 • Forbedring af transport og mobilitet i urbane
  områder

Bedre mobilitet, mindre trafikophobning, mere sikkerhed og tryghed

 • En signifikant reduktion af trafikophobning
 • Signifikante forbedringer af mobiliteten af mennesker
  og fragt
 • Udvikling og anvendelse af nye koncepter for
  fragttransport og logistik
 • Nedbringelse af ulykker og dødsfald og forbedring af
  sikkerhed

Global ledelse af europæisk transport

 • Udvikling af næste generations transportmidler som
  vej til at sikre markedsdele i fremtiden
 • Smarte kontrolsystemer om bord¨
 • Avancerede produktionsprocesser
 • Udforskning af helt nye koncepter for transport

Socioøkonomisk og adfærdsmæssig forskning og fremsynede aktiviteter til fastlæggelse af politik

 • Støtte politikudviklingen for at øge innovation og imødekomme fremtidens udfordringer inden for transportområdet.

Aktuelle muligheder under delprogrammet Transport

Her kan du se hele arbejdsprogrammet for perioden 2018-2020:

Du kan også muligt at søge i de aktuelle opslag og se konkrete ansøgningsfrister på:

Projekttyper der ydes støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & innovation actions): Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation actions): Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions): Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • SMV-projekter (SME Instrument): Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er)

I følgende oversigt, kan du se en tabel for støtterater:

Hvem kan søge

Alle virksomheder, institutioner, organisationer, universiteter, forskningsinstitutioner, mv., som er etableret i et EU medlemsland eller et land, der er associeret med Horizon 2020, kan søge støtte. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Krav til ansøgere

Ofte søges der sammen med et konsortium, sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver tværfagligt, internationalt samarbejde. Et projektkonsortium skal bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande. For de forskellige bevillingstyper gælder følgende regler for konsortiets sammensætning:

 • Forsknings- og innovationsprojekter samt Innovationsprojekter: Mindst tre partnere fra tre forskellige EU-lande eller associerede lande,
 • Koordinerings- og støtteprojekter: Mindst en institution fra et EU-land eller associeret land,
 • SMV-projekter: Mindst en SMV fra et EU-land eller associeret land.

Læs mere 

Du kan læse mere uddybende information om Transport i Horizon 2020 på Europa-Kommissionens hjemmeside

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 08. februar 2018