Støtte til arktisk forskning

Grønlands Naturinstitut opslår fra 2013 en gang årligt midler til ph.d.- og postdoc-stipendier vedrørende arktisk forskning inden for alle videnskabelige hovedområder. Midlerne kan søges af danske, grønlandske og internationale forskere.

Årets opslag omfatter fire grønlandsrelaterede PhD-stipendier og et postdoc-stipendium. Et af ph.d.-stipendierne finansieres af Grønlands Selvstyre, mens de øvrige finansieres af midler fra Styrelsen for Forskning og Innovation i Danmark.

Midlerne til arktisk forskning er afsat på den danske finanslov, men udmøntes af Grønlands Naturinstitut under rådgivning fra et kommende Grønlands Forskningsråd og efter forudgående bedømmelse i Det Frie Forskningsråd i Danmark. Sigtet med opslagene er at styrke dansk og/eller grønlandsk arktisk forskning, funderet på et fortsat tæt dansk-grønlandsk samarbejde.

Midlerne, som fra 2013 udmøntes af Grønlands Naturinstitut, har tidligere været udmøntet af Styrelsen for Forskning og Innovation i Danmark under rådgivning fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, KVUG.

Kommissionen er nedlagt med udgangen af 2012.

Der henvises i øvrigt til løbende opslag af midler i Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd samt i Grønlands Selvstyre.


Midtvejsevaluering af Klimaforskningscenteret i Nuuk

Klimaforskningscenteret i Nuuk er oprettet i 2009, og der er siden bevilliget ca. 74 mio. kr. til centeret på den danske finanslov. Der er i 2012 igangsat en midtvejsevaluering af Klimaforskningscenteret. Evalueringen blev forestået af et uafhængigt internationalt panel og forelå i maj 2013.

Evalueringspanelet konkluderer i deres rapport, at der med klimaforskningscenteret er skabt en unik base for at studere klimaforandringer i nærhed til store væsentlige økosystemer og et solidt fundament for forskelligartet forskning bl.a. på baggrund af et for forskningen væsentligt lokalkendskab. Evalueringspanelet peger også på forbedringsmuligheder.

Uddannelsesministeriet har været i dialog med Klimaforskningscentret om den opfølgning på evalueringen, som nu er i gangsat.´

Senest opdateret 15. august 2019