Gå til indhold

Udlodningsmidler 2015 (de tidligere Tips- og Lottomidler)

Opslag til Uddannelses- og Forskningsministeriets Udlodningsmidler 2015. Deadline 2. februar 2015 kl. 16.00.

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler i 2015 ca. 6,5 mio. kr. af overskuddet fra Danske Spils midler i åben konkurrence.

Udlodningsmidlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Der vil som udgangspunkt være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene.

Hvem kan søge om støtte?

Såvel personer som organisationer og virksomheder (både offentlige og private) kan søge støtte fra Udlodningsmidlerne 2015.

Vurderingskriterier

Ministeriet har opstillet en række vurderingskriterier. I gennemgangen af de modtagne ansøgninger vil der blive foretaget en konkret vurdering, hvor de forskellige vurderingskriterier kan være opfyldt i større eller mindre grad.

Der vil blive lagt vægt på i hvor høj grad:

  • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilke(n) forskning og/eller forskningsresultater, der vil blive formidlet.
  • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilke(n) formidlingsaktivitet(er) der vil blive udført i projektet.
  • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilken primær målgruppe og evt. sekundær målgruppe formidlingsaktiviteterne rettes mod.
  • At det i ansøgningen er sandsynliggjort, at denne målgruppe er relevant i forhold til de(t) valgte forskningsfelt/forskningsresultat(er).
  • At det i ansøgningen er sandsynliggjort, at den valgte form for formidlingsaktivitet er særligt velegnet til målgruppen/målgrupperne og relevant til formidling af det valgte forskningsfelt/forskningsresultater.
  • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilken effekt hos målgruppen, der ønskes med formidlingsaktiviteten, og hvordan aktiviteten er med til at fremme forståelsen af forskningens betydning for samfundet.
  • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvordan projektet vil blive evalueret, herunder hvordan effekten af formidlingsindsatsen vil blive målt.
  • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilke erfaringer og kompetencer ansøger og eventuelle samarbejdspartnere har for at løse de beskrevne opgaver.

På grund af konkurrencen mellem ansøgningerne er det ikke givet, at en opfyldelse af kriterierne vil føre til en bevilling.

Hvis to eller flere ansøgninger vurderes til at være lige støtteværdige på baggrund af ovenstående vurderingskriterier, og der ikke er midler til at støtte alle ansøgningerne, vil ministeriet foretage en prioritering blandt ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

  • At projekter vedrørende produkter, der udsendes gratis til f.eks. uddannelsesinstitutioner eller gøres gratis tilgængeligt via internettet, vil blive prioriteret højere end projekter vedrørende produkter, der  sælges med det formål at opnå en fortjeneste.
  • At ansøgninger vedrørende projekter med tilknytning til Uddannelses- og Forskningsministeriets øvrige aktiviteter og formidlingsindsatser vil blive prioriteret.

Hvad kan jeg søge om støtte til?

Der gives som udgangspunkt støtte til projekter, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra det forskningsrådgivende system, som f.eks. Det Frie Forskningsråd og Danmarks Innovationsfond. Hvis projektet i forvejen får støtte over finansloven eller fra forskningsrådsbevillinger, kan man ikke modtage støtte fra Udlodningsmidlerne.

Der gives alene støtte til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. Der kan ikke søges støtte til intern løn, driftsudgifter, egne etablerings- og anlægsudgifter samt anskaffelser. Der kan heller ikke søges støtte til uddannelse eller ph.d.-forløb.

Private

Støtte til private virksomheder gives i overensstemmelse med EU Kommissionens de minimis forordning. Det betyder, at en privat virksomhed ikke kan modtage støtte fra udlodningsmidlerne, hvis virksomheden i forvejen har modtaget offentlig de minimis-støtte på mere end 200.000 € inden for en periode på tre regnskabsår.

Private virksomheder skal kunne dokumentere, at det nævnte maksimum ikke er overskredet på tidspunktet for ansøgningen. Det sker ved underskrivelse af en de minimis-erklæring. Du kan finde en skabelon de minimis-erklæringen her:

Sådan søger du

Ansøgninger skal indsendes i Styrelsen for Forskning og Innovations elektroniske ansøgningssystem – e-grant. Kun ansøgninger, der er indsendt ved brug af e-grant-systemet, vil blive behandlet.

E-ansøgningen skal sammen med en projektbeskrivelse (udfyldt i et skema, der downloades via linket nedenfor) og et specificeret budget (samt for virksomheder en de minimis-erklæring) være modtaget i Styrelsen for Forskning og Innovation senest 2. februar 2015 kl. 16.00.

Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar inden 1. juli 2015.

Nyttige links