Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2015 Opslag: Forskningskommunikationsprisen 2016

Opslag: Forskningskommunikationsprisen 2016

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder kandidater til Forskningskommunikationsprisen 2016.

Frist for at foreslå kandidater er den 1. december 2015 kl. 12.00. Prisen overrækkes i forbindelse med åbningen af Forskningens Døgn, som finder sted i uge 17, 2016. Med prisen følger 100.000 kr.

Formål med prisen

Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at hædre forskere, der gør en særlig indsats for at kommunikere deres forskning til en bred offentlighed. Prisen skal skabe større opmærksomhed om og anerkendelse af den gode videnskabsformidling, gerne præsenteret gennem nye og innovative kommunikationskanaler og -former. Prisen skal samtidig bidrage til at skabe debat om forskning og forskningens betydning for vores samfund og hverdag.

Hvem kan stilles i forslag?

Såvel offentligt- som privatansatte forskere kan foreslås til prisen. Der stilles ingen krav til kandidatens fagområde, og prismodtager kan være en anerkendt forsker eller en gruppe af anerkendte forskere. Ved en anerkendt forsker forstås en person, der igennem en årrække har været videnskabelig aktiv, og som har fungeret som forsker på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Hvem kan foreslå kandidater?

Alle kan forslå kandidater til prisen, men man kan ikke foreslå sig selv. Inden man foreslår en kandidat, skal man indhente kandidatens accept.

Vurderingskriterier

Forskningskommunikationsprisen gives for levende og vedkommende forskningsformidling til brede dele af befolkningen. Prisen kan gives for såvel en langvarig indsats som for et enkeltstående initiativ.
De foreslåede kandidater vurderes på baggrund af følgende kriterier:

• Evnen til at engagere publikum uden for videnskabelige kredse og samtidig fastholde et højt fagligt niveau i såvel forskning som formidling
• Evnen til via formidling at øge forståelsen for forskningens betydning for samfundet
• Evnen til at formidle på inddragende og dialogskabende vis og dermed bidrage til en positiv vekselvirkning mellem videnskaben og det øvrige samfund

Hvordan foreslås en kandidat?

Forslag skal udarbejdes på et særligt indstillingsskema:

Skemaet skal indeholde kontaktinformation til både forslagsstiller og kandidat samt en kort og præcis begrundelse (max to sider) for, hvorfor kandidaten foreslås. Skemaet skal ledsages af et CV for kandidaten (ligeledes max to sider), der dokumenterer kandidatens evner som forsker og formidler. Der skal i CV’et nævnes fem eksempler på anerkendte videnskabelige publikationer, og der skal gives eksempler på konkrete formidlingsaktiviteter.

Det er også muligt at foreslå en projektgruppe til prisen. Forslagsstiller skal også her skrive en begrundelse for, hvorfor projektgruppen foreslås. Samtidig vedlægges et ’gruppe-CV’, der anskueliggør, at der indgår anerkendte forskere i projektgruppen (f.eks. ved at nævne videnskabelige publikationer og formidlingsaktiviteter fra medlemmer af gruppen). Forslagsstiller skal desuden anføre en person fra projektgruppen, der er bemyndiget til at modtage prisen og de medfølgende 100.000 kr. på gruppens vegne. Prisen udbetales til den bemyndigede person.

Frist for at foreslå kandidater

Forslag skal være Styrelsen for Forskning og Innovation i hænde senest d. 1. december 2015 kl. 12.00. Forslag modtaget efter dette tidspunkt vil ikke komme i betragtning.

Indstillingsskemaet og bilag sendes elektronisk (som vedhæftet fil) til forsk@fi.dk. I emnefeltet skrives ’Forskningskommunikationsprisen 2016’.

Det er forslagsstillers ansvar, at det indsendte materiale indeholder alle relevante oplysninger. Styrelsen for Forskning og Innovation indhenter ikke yderligere oplysninger til brug i behandlingen af indstillingen.

Behandling af forslag

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation behandler de indkomne kandidatforslag og indstiller en prismodtager til uddannelses- og forskningsministeren. Det er uddannelses- og forskningsministeren, der tildeler prisen, som traditionelt overrækkes af H.K.H. Kronprinsesse Mary, der er protektor for Forskningens Døgn.

For yderligere information, kontakt:

Styrelsen for Forskning og Innovation, specialkonsulent Jane Benarroch, tlf. 7231 8209 el. forsk@fi.dk

Senest opdateret 15. august 2019