Gå til indhold

Udlodningsmidler 2017

Opslag til Uddannelses- og Forskningsministeriets Udlodningsmidler 2017. Ansøgningsfrist: onsdag den 1. februar 2017 kl. 12.00.

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler i 2017 ca. 6,5 mio. kr. af overskuddet fra Danske Spils midler i åben konkurrence under forudsætning af, at det sædvanlige finansieringsgrundlag opretholdes i 2017.

Udlodningsmidlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter.

Der kan i 2017 søges om støtte til tværfaglige forskningsformidlende aktiviteter, der skaber rammer, hvor målgruppen inddrages, og inviterer til debat.

Film og undervisningsmaterialer må ikke være det primære produkt, men kan inkluderes i projektet, hvis det understøtter hovedaktiviteten.

Hvem kan søge om støtte?

Såvel personer som organisationer og virksomheder m.v. – både offentlige og private – kan søge støtte fra Udlodningsmidlerne 2017.

Vurderingskriterier

Ministeriet vil foretage en konkret vurdering af alle ansøgninger. Ved vurderingen anvender ministeriet nedenstående kriterier.

På grund af konkurrencen mellem ansøgninger er det ikke givet, at en opfyldelse af kriterierne vil føre til en bevilling.

I forbindelse med vurderingen af de modtagne ansøgninger vil der således blive lagt vægt på i hvor høj grad:

 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilken primær målgruppe projektet rettes mod.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilket tværfagligt forskningsfelt, projektet tager udgangspunkt i. 
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilke(n) aktivitet(er) der vil være en del af projektet.
 • At det i ansøgningen er sandsynliggjort, at der er en sammenhæng mellem de valgte former for aktiviteter, målgruppen og det valgte tværfaglige forskningsfelt.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvordan projektet vil nå ud til de relevante målgrupper i form af en markedsførings- eller formidlingsplan.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilken effekt der ønskes med projektet, og hvordan projektet er med til at fremme forståelsen af forskningens betydning for samfundet.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvordan projektet vil blive evalueret, herunder hvordan effekten af aktiviteterne vil blive målt.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilke erfaringer og kompetencer ansøger og eventuelle samarbejdspartnere har til at løse de beskrevne opgaver.
 • At det i ansøgningen tydeligt fremgår, hvilke udgifter det ansøgte beløb skal dække, og at udgiftsniveauet står i rimeligt forhold til målgruppens størrelse og den ønskede effekt.

Prioritering af ansøgninger

Hvis to eller flere ansøgninger vurderes til at være lige støtteværdige på baggrund af ovenstående vurderingskriterier, og der ikke er midler til at dække samtlige af disse ansøgninger, vil ministeriet blandt disse ansøgninger foretage en prioritering ud fra følgende udvælgelseskriterier (i prioriteret rækkefølge):

 1. Ansøgninger vedrørende projekter, der relaterer sig til eller supplerer Uddannelses- og Forskningsministeriets øvrige konkrete formidlingsaktiviteter, som f.eks. Forskningens Døgn og EliteForsk.
 2. Ansøgninger vedrørende projekter, der inddrager borgerne i forskning – som f.eks. ved at invitere borgere til at kvalificere eller debattere spørgsmål til ny forskning, forskningsprocessen/metoden eller forholde sig til nye forskningsresultater/anvendelse.
 3. Ansøgninger vedrørende projekter, der retter sig mod grupper, der ikke normalt er i kontakt med forskning eller forskningsformidlende aktiviteter.
 4. Ansøgninger vedrørende projekter, der har fokus på arktisk forskning eller formidling i Grønland eller Færøerne.
 5. Ansøgninger vedrørende projekter med forskellige samarbejdspartnere på tværs af fagområder og brancher.
 6. Ansøgninger vedrørende produkter, der gøres gratis tilgængeligt.

Hvad kan jeg søge om støtte til?

Der gives som udgangspunkt kun støtte til aktiviteter, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra det forskningsrådgivende system, som f.eks. Det Frie Forskningsråd og Danmarks Innovationsfond. 

Der kan maksimalt søges om støtte op til 500.000 kr. per ansøgning.

Der gives støtte til udgifter til køb af tjenesteydelser uden for egen organisation inden for følgende kategorier:

 • Rejser (for egne medarbejdere i forbindelse med den støttede aktivitet eller for eksterne oplægsholdere eller konsulenter)
 • Forplejning (i forbindelse med afholdelse af konferencer eller andre arrangementer)
 • Ophold (i forbindelse med rejser)
 • Markedsføring
 • Leje af udstyr, lokaler mv.
 • Eksterne honorarer (oplægsholdere mv.)
 • Konsulentbistand (grafiker, it, konferenceplanlægning, manuskript, revisor, oversættelse mv.)
 • Køb af rettigheder (illustrationer, lyd mv.)
 • Trykkeriudgifter (i forbindelse med udgivelser og andet materiale)
 • Øvrige tjenesteydelser af relevans for projektet

Der kan således ikke søges støtte til intern løn, driftsudgifter, egne etablerings- og anlægsudgifter samt anskaffelser. Der kan heller ikke søges støtte til uddannelse, ph.d.-forløb, forskningsprojekter og data- og empiriindsamling til disse, til publikation af artikler i videnskabelige tidsskrifter eller til enkeltpersoners deltagelse i konferencer og studieture.

Styrelsen for Forskning og Innovation forbeholder sig retten til at beskære bevillingen, hvis det vurderes, at det i budgetskemaet ikke klart fremgår, hvad de oplyste udgifter dækker, eller om der er tale om ”udgifter ud af huset”.

Private

Støtte til private organisationer og virksomheder m.v. gives i overensstemmelse med EU Kommissionens de minimis forordning. Det betyder, at private, der søger støtte over en periode på tre år, maksimalt må have modtaget op til 200.000 € i de minimis-støtte.

Private skal kunne dokumentere, at det nævnte maksimum ikke er overskredet på tidspunktet for ansøgningen. Det sker ved underskrivelse af en de minimis-erklæring, hvor det skal oplyses, hvor meget de minimis-støtte der er modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet. Hvis den ansøgte støtte fra udlodningsmidlerne medfører, at loftet på 200.000 € i de minimis-støtte over den tre-årige periode overskrides, kan der ikke gives støtte.

Du kan finde de minimis-erklæringen her:

Du kan læse mere om de minimis i Statsstøttehåndbogen på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Sådan søger du

Ansøgninger skal så vidt muligt indsendes i Styrelsen for Forskning og Innovations elektroniske ansøgningssystem – e-grant. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger.

Ansøgningen skal indeholde en udfyldt ansøgningsblanket og et specificeret budget for det ansøgte beløb. Det specificerede budget skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de konkrete udgiftsposter, som det ansøgte beløb skal dække. Private skal ligeledes vedhæfte en udfyldt de minimis-erklæring. Styrelsen for Forskning og Innovation indhenter som udgangspunkt ikke yderligere oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen, ligesom eftersendt materiale og anden dokumentation vedhæftet ansøgning udover ansøgningsblanket og budget for det ansøgte beløb som udgangspunkt ikke vil indgå i ansøgningsvurderingen.

Ansøgningen med ovennævnte bilag skal være modtaget i Styrelsen for Forskning og Innovation senest 1. februar 2017 kl. 12.00. 

Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar inden 1. juli 2017.

Nyttige links

E-ansøgning-systemet – e-grant – vejledninger mv.: 

Udlodningsmidlernes e-grant-blanket:

Vejledning til ansøgning til Udlodningsmidlerne:

Senest opdateret 15. august 2019