Du er her: Forside Job i ministeriet Behandling af dine oplysninger

Behandling af dine oplysninger

Koncern HR behandler personoplysninger i forbindelse med behandlingen af ansøgninger fra kandidater til stillinger i koncernen.

Ansøgninger fra kandidater til stillinger i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern

Koncern HR modtager løbende ansøgninger fra kandidater til stillinger i koncernen, herunder departementet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Der behandles personoplysninger som led i behandlingen af ansøgningerne.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Formålet med behandling af personoplysninger er at ansætte den bedst egnede ansøger i stillingen.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. – c., art. 9, stk. 2, litra a. og f., samt databeskyttelsesloven §§ 6 og 11-12.

Kategorier af registrerede personer

Koncern HR behandler personoplysninger om ansøgere til stillinger i koncernen. Der kan være nævnt bipersoner i ansøgningerne.

Kategorier af personoplysninger

Koncern HR behandler kontaktoplysninger, CV, karakterer og andre almindelige oplysninger, som indgår i ansøgningen. Koncern HR behandler endvidere følsomme oplysninger om helbred hos handicappede ansøgere, der påberåber sig fortrinsret iht. Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Koncern HR behandler endelig oplysning om cpr.nr., hvis der fremsendes ansættelsestilbud.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Koncern HR videregiver ansøgning inkl. bilag til det konkrete ansættelsesudvalg, som ansøger kan få oplyst hvem er. Koncern HR videregiver information om navne på ansøgere, der har accepteret invitation til samtale til Koncern HRs Koncern Service, som står for driften af vores receptioner. Koncern HR videregiver endelig ansøgning inkl. bilag til ansøgerens hjemkommune, hvis ansøger har påberåbt sig fortrinsretten for handicappede iht. Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og der skal forhandles om ansættelse.

Hvor personoplysningerne stammer fra

Personoplysningerne stammer fra ansøgeren.
Hvis der indhentes en reference på ansøgeren, sker det altid efter udtrykkeligt samtykke fra ansøgeren.

Opbevaring af personoplysninger

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold omfattet af artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen kan finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder som fastlagt i anden lovgivning eller kollektive overenskomster. 

Medarbejder ansat i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Koncern HR behandler personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold i koncernen.

Ved ansættelse i ministeriet oprettes der en personalesag i ESDH-systemet Public 360, hvor der journaliseres dokumenter af relevans for ansættelsesforholdet.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne dokumentere korrekt behandling af ansættelsesmæssige forhold.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. – c., art. 9, stk. 2, litra a. og f., samt databeskyttelsesloven §§ 6 og 11-12.

Kategorier af registrerede personer

Koncern HR behandler personoplysninger om ansatte i koncernen, herunder også praktikanter, projektorienterede forløb og lignende ulønnede forløb i koncernen.

Kategorier af personoplysninger

Der behandles i vid udstrækning almindelige oplysninger, men også i mindre grad følsomme oplysninger, eksempelvis i forbindelse med tjenestemandslån, anmeldelse af tillidsrepræsentanter, indgåelse af § 56-aftaler mv.  

Modtagere eller kategorier af modtagere

Oplysninger om ansættelsesforhold videregives til en række interne og eksterne parter:

Internt

  • Ledelse og direktion for den konkrete medarbejder.
  • Økonomifunktionerne i departementet og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte af budgetmæssige hensyn.
  • Koncern Service, eksempelvis i forbindelse med udstedelse af identifikationskort eller nedpakning af kontor ved orlovsafholdelse. 
  • Den mTIdsansvarlige i den enkelte institution af hensyn til korrekt tidsregistrering.

Eksternt

  • Andre myndigheder, f.eks. Udenrigsministeriet, Statens Administration, Moderniseringsstyrelsen og andre ministerier (i forbindelse med ressortændringer), SKAT, Udbetaling Danmark, jobcentre i kommunerne, andre forvaltninger i kommunerne, ATP, NemKonto, Arbejdsmarkedets Feriefond, Feriekonto, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdsmarkedets Elevrefusion (AER), den statslige barselsfond.
  • Anden aktør iht. beskæftigelseslovgivningen.
  • Pensionskasser, banker og forsikringsselskaber.
  • Tillidsrepræsentanter og faglige organisationer.
  • Tjenestemændenes Låneforening.
  • Kammeradvokaten (i forbindelse med juridisk bistand).

Hvor personoplysningerne stammer fra

Personoplysningerne stammer primært fra medarbejderen selv.

Opbevaring af personoplysninger

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold omfattet af artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen kan finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder som fastlagt i anden lovgivning eller kollektive overenskomster.

Senest opdateret 01. juni 2018