Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Forskning og Innovation Vejledning om forskerskatteordningen

Vejledning om forskerskatteordningen

Vejledning af 5. marts 2013 om ansøgning om godkendelse af forskerkvalifikationer og stillingens indhold af forskningsarbejde.

Om vejledningen

Denne vejledning henvender sig til ansættende virksomheder og institutioner, der ikke er omfattet af § 1, stk. 1, i forskerskattebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 216 af 1. marts 2013 om godkendelse af forskere m.v. efter kildeskattelovens § 48 E) og som ønsker at ansøge om registrering af et ansættelsesforhold med henblik på beskatning i henhold til kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen).

For disse virksomheder og institutioner, er det Danmarks Frie Forskningsfond, der skal godkende den skattepligtiges medarbejders forskerkvalifikationer og stillingens indhold af forskningsarbejde som led i ansøgningen til SKAT om registrering af et ansættelsesforhold under forskerskatteordningen.

Ved ansøgning om registrering af ansættelsesforhold på forskningsinstitutioner, der er omfattet af lov om universiteter og lov om sektorforskning henvises til den pågældende institutions løn- og personaleadministration.

Om forskerskatteordningen

Det har siden 1992 været muligt at søge om nedsat skattebetaling for forskere og nøglemedarbejdere, som rekrutteres i udlandet, og som ansættes i en dansk virksomhed eller forskningsinstitution. Formålet med ordningen er at gøre det muligt for dansk erhvervsliv og danske forskningsinstitutioner at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Ordningen gælder for alle brancher og for såvel danskere som udlændinge.

Under forskerskatteordningen beregnes skatten som en bruttoskat på 26 procent af lønnen efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag, og uden fradrag af nogen art i en eller flere perioder af en samlet varighed på op til 5 år (60 måneder).

Det tidligere efterbeskatnings-/fraflytningskrav, som gjaldt for visse persongrupper, er pr. 1. januar 2011 afskaffet helt.

Sådan ansøger du

Ved ansættelse af medarbejdere på virksomheder og institutioner, der ikke er omfattet af lov om universiteter og lov om sektorforskning behandler SKAT i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond ansøgninger om registrering af ansættelsesforholdet under forskerskatteordningen.

Ansøger skal ansøge SKAT og Danmarks Frie Forskningsfond samtidig:

Til SKAT
Ansøgning til SKAT skal indsendes på en blanket, som er tilgængelig på SKATs hjemmeside. Her kan samtidig findes vejledning for ansøgningsprocedure til SKAT.

Til Danmarks Frie Forskningsfond
Ansøgning om godkendelse af forskerkvalifikationer og stillingens indhold af forskningsarbejde skal indsendes til Danmarks Frie Forskningsfond på blanketten For-skerskatteordning.

Udover den udfyldte blanket skal der til Danmarks Frie Forskningsfond vedlægges:

  • Skattepligtiges CV på højst 3 sider
  • Oplysning om skattepligtiges videnskabelige kvalifikationer, herunder en liste over forskerens publikationer inden for det forskningsområde, anmodningen angår
  • En stillingsbeskrivelse hvor indholdet af forskningsarbejde i den pågældende stilling fremgår.

Ansøgning og bilag indsendes elektronisk til forskerskatteordning@ufm.dk.

Godkendelse af kvalifikationer

For at Danmarks Frie Forskningsfond kan godkende den skattepligtige medarbejders forskerkvalifikationer skal ansøgeren dokumentere, at medarbejderen har videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau. Der skal derfor vedlægges ph.d.-bevis udstedt til den skattepligtige medarbejder eller anden dokumentation for de videnskabelige kvalifikationer.

Godkendelse af forskerstilling

Ansøgeren skal derudover dokumentere over for Danmarks Frie Forskningsfond, at den skattepligtige medarbejder skal udføre forskningsarbejde i ansættelsesforholdet. Der skal derfor vedlægges beskrivelse af den pågældendes arbejdsopgaver. Ved afgørelsen af, om den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde hentes vejledning i den til enhver tid gældende udgave af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) retningslinjer for forsknings- og udviklingsarbejde (Frascati-manualen). Udviklingsarbejde kan ikke godkendes som en forskerstilling efter kildeskattelovens § 48 E, stk. 4.

Sagsbehandlingen i Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond vil behandle ansøgningen og notere på blanketten, om den skattepligtige medarbejders forskerkvalifikationer og stillingens indhold af forskningsarbejde kan godkendes. Danmarks Frie Forskningsfonds sagsbehandlingstid er normalt på fire til seks uger.

Danmarks Frie Forskningsfond sender afgørelsen pr. e-mail til ansøgeren. Ansøgeren skal herefter selv kontakte SKAT med Danmarks Frie Forskningsfonds afgørelse. SKAT træffer så afgørelse om, hvorvidt de øvrige betingelser for, at ansættelsesforholdet kan registreres under forskerskatteordningen er opfyldt.

Der henvises til SKAT for nærmere oplysninger om de øvrige betingelser. SKATs afgørelse vil blive sendt direkte fra SKAT til ansøgeren.

Ingen klageadgang

Danmarks Frie Forskningsfond er en selvstændig myndighed, som ikke indgår i det almindelige administrative hierarki, og der er derfor ikke mulighed for at påklage DFF's afgørelser til en højere instans som led i almindelig administrativ rekurs.

Der er heller ikke i kildeskatteloven truffet bestemmelse om klageadgang i forhold til de afgørelser, der træffes af Danmarks Frie Forskningsfond om godkendelse af forskerkvalifikationer og stillingens indhold af forskningsarbejde efter kildeskattelovens § 48 E, stk. 4.

Afgørelser truffet af Danmarks Frie Forskningsfond efter kildeskattelovens § 48 E, stk. 4, kan derfor ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Afgørelse truffet af sekretaritet for Danmarks Frie Forskningsfond efter § 48, stk. 4, efter delegation fra DFF, kan dog påklages tilbage til DFF. 


Hvor findes reglerne?

Forskerskatteordningen er reguleret i kildeskattelovens §§ 48 E-F, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016.

I medfør af kildeskatteloven § 48 E, stk. 6, har uddannelses- og forskningsministeren efter forhandling med skatteministeren fastsat nærmere regler for godkendelse i bekendtgørelse nr. 216 af 1. marts 2013 om godkendelse af forskere m.v. efter kildeskattelovens § 48 E.

Senest opdateret 03. juli 2017