Gå til indhold

Danmark har brug for stærke klynger og netværk

Indlæg af uddannelsesminister Morten Østergaard m.fl. offentliggjort i Politiken 30. april 2013 under titlen 'Stærke netværk skal skabe nye job'.

Af: Uddannelsesminister Morten Østergaard, erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen samt formændene for de regionale vækstfora: Ulla Astman Nielsen (Nordjylland), Bent Hansen (Midtjylland), Carl Holst (Syddanmark), Steen Bach Nielsen (Sjælland), Vibeke Storm Rasmussen (Hovedstaden) og Lars Nørby Johansen (Bornholm).


Klynger og innovationsnetværk kan være en generator for vækst. Men det kræver en mere målrettet indsats. Regeringen og regionerne har sammen lagt en strategi for, hvordan vi udnytter potentialerne.

Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvordan får vi øget jobskabelsen og væksten på længere sigt?

Det er et spørgsmål, som både regeringen og regionerne er særdeles optagede af.  Vi oplever en benhård global konkurrence fra stadig flere lande om at være dygtigst til at omsætte viden og gode idéer til kommercielle succeser. I de senere år er væksten hovedsageligt foregået uden for Danmark, og det har vi ikke fået nok gavn af herhjemme.

Selvom vi naturligvis skal tage udfordringen alvorligt, skal vi heller ikke male fanden på væggen. Vi er stadig med i det internationale førerfelt på en række områder. Og det globale pres på at finde løsninger på de store samfundsudfordringer rummer gode muligheder for nye væksteventyr for Danmark i fremtiden. Men det er nu, vi skal handle!

Offshore og bioteknologi er succeshistorier

Offshorebranchen er en af de senere års markante succeshistorier med konstant høje vækstrater siden årtusindeskiftet og med udsigt til at skabe yderligere mindst 7.000 nye job frem mod 2020.

Klyngeorganisationen Offshore Center Danmark understøtter væksten og innovationen ved at samle aktørerne inden for branchen om fælles innovations- og udviklingsaktiviteter både herhjemme og internationalt.

Bioteknologi er et andet lovende vækstområde, hvor Danmark er med helt i front. Her hjælper Innovationsnetværket Biopeople underskoven af små og mellemstore biotekvirksomheder med at etablere samarbejder med forskere og andre eksperter i Danmark, men i høj grad også i udlandet. Blandt andet arrangerer Biopeople internationale studieture og netværksaktiviteter, som er målrettet SMVernes behov for at få adgang til de internationale biotech-miljøer.

Klynger og netværk spiller vigtig rolle

Det er efterhånden veldokumenteret, at virksomheder, der deltager i klynger og innovationsnetværk, forbedrer deres muligheder for at udvikle nye produkter, serviceydelser eller processer. Det skyldes ikke mindst, at klynger og innovationsnetværk skaber gode muligheder for, at nyskabende samarbejde kan opstå på tværs af virksomheder, videninstitutioner i Danmark og udlandet samt offentlige myndigheder og institutioner.

Både de regionale vækstfora og staten har gennem de senere år støttet udviklingen af klyngeorganisationer og netværk inden for forskellige teknologiske og erhvervsmæssige områder.

En ny opgørelse viser, at der i dag er mindst 50 klyngeorganisationer spredt ud over hele Danmark. Nu handler det derfor om at få professionaliseret og løftet kvaliteten af organisationerne.

Derfor er regeringen og de regionale vækstfora gået sammen om at lægge en strategi for, hvordan vores klynger og innovationsnetværk kan blive endnu bedre til at skabe værdi for danske virksomheder. Målet er at skabe nye innovationer i mindst 1.000 virksomheder om året, som meget gerne efterfølgende skal resultere i en omsætningsvækst i milliardklassen. Arbejdet udspringer af regeringens innovationsstrategi.

Internationalt samarbejde

Det er vigtigt, at flere danske virksomheder - også de små og mellemstore - bliver koblet på de globale vidennetværk. De dygtigste klynger og netværk bør fungere som internationale matchmakere.

Derfor igangsætter vi en særlig indsats for at styrke klyngernes internationale aktiviteter, som skal munde ud i mindst 50 konkrete samarbejder og partnerskaber mellem danske og udenlandske klynger.

Samarbejderne vil blandt andet fokusere på at tilføre ny teknologi til danske SMVer inden for forskellige brancher, men også på - i samarbejde med Danmarks Eksportråd og innovationcentrene - at finde relevante samarbejdspartnere i de asiatiske vækstlande som for eksempel Kina og Sydkorea.

I det globale perspektiv kan selv de største danske klynger være svære at få øje på. Derfor har vi i samarbejde med Nordisk Ministerråd taget initiativ til at skabe alliancer mellem ligesindede klynger i Norden og Østersøregionen inden for eksempelvis cleantech, fødevarer og avanceret produktion, så vi sammen kan stå stærkere og være mere synlige på verdenskortet.

Samarbejdet er skudt i gang med en stor matchmaking-konference, hvor de 75 stærkeste klynger i Østersøregionen mødtes i København den 9. og 10. april. Her blev der skabt nye samarbejder på tværs af landegrænserne. Senere på året afholdes verdens største klyngekonference i Kolding. Det giver en unik mulighed for vise omverdenen, hvad de danske klynger kan.

Staten og regionerne går sammen

Staten og de regionale vækstfora vil i fællesskab arbejde for, at vi opnår de effekter af klyngeindsatsen, som vi har sat som mål i strategien.

Vi vil samordne vores indsats, så der er sammenhæng i de investeringer, som staten og de regionale vækstfora foretager i udviklingen af klynger og innovationsnetværk. Derfor har vi oprettet et Forum for klynge- og netværksindsatsen, som skal skabe synergi mellem lokale, regionale og nationale tiltag.

Det er vigtigt, at indsatsen kommer hele landet til gavn. Der er derfor ikke kun fokus på at styrke de dygtigste klynger med internationalt potentiale, men også på de lokale og spirende klynger, som kan udgøre et vigtigt grundlag for at skabe vækst og beskæftigelse i lokal- og yderområder.

Dette skal ske ved at understøtte spirend klyngeorganisationer finansielt og kompetencemæssigt. Det er tidligere gjort med succes i for eksempel den midtjyske klynge omkring biomasse. I takt med klyngens succes og med den øgede viden på området har den udviklet sig fra en mindre regional klynge med fokus på husdyrgødning til et nationalt innovationsnetværk, der understøtter danske virksomheder med at skabe kommercielle og miljømæssige successer inden for alle former for biomasse.

I forummet deltager otte ministerier, alle seks regionale vækstfora samt KL og Danske Regioner. Der er derfor en enestående mulighed for at forene kræfterne på tværs af stat, regioner og kommuner.

Forummet er allerede begyndt sit arbejde med at professionalisere de danske klyngeorganisationer. I løbet af 2013 vil mellem 30 og 50 klyngeorganisationer blive certificeret efter EUs kvalitetsstandard, og der vil blive oprettet en fælles serviceenhed, der skal hjælpe alle danske klynger og innovationsnetværk med kvalitetsudvikling.

Ambitionen er, at 10 danske klynger og netværk i løbet af tre -fem år bliver blandt de førende i Europa og som dokumentation herfor modtager EUs Gold Label for excellent klyngeledelse.

Det er en anerkendelse, som ikke blot har stor international markedsføringsværdi, men også vil gøre det lettere for klyngerne og deres virksomheder at komme i betragtning til EU s forsknings- og innovationsmidler.

Senest opdateret 24. juni 2015