Om styrelsen

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er en styrelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Styrelsen har hovedansvaret for dialog, styring med videre af institutionerne under ministeriet og for SU.

Styrelsens opgaver

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har hovedansvaret for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ansvaret rummer administration og udmøntning af bevillinger og tilskud til institutionerne, mål- og resultatstyring samt tilsyn og administration.

Institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet er:

  • universiteter
  • erhvervsakademier
  • professionshøjskoler
  • kunstneriske uddannelser
  • maritime uddannelser
  • offentlige forskningsfonde (f.eks. Innovationsfonden)
  • GTS’er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter), innovationsmiljøer, innovationsnetværk m.fl.

Styrelsen har også ansvar for SU, herunder den ordinære uddannelsesstøtte (SU), statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende.

Styrelsen har derudover ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer samt sektor- og institutionsrettet it. 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte bidrager desuden med ekspertviden til ministerbetjening og politikudvikling i samarbejde med departementet i ministeriet.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er etableret per 1. januar 2017. Styrelsen har overtaget opgaver, der tidligere hørte under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Styrelsen for Forskning og Innovation.

Organisationens struktur

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er organiseret med en direktion, et direktionssekretariat og ti kontorer. En række af styrelsens opgaver er organiseret som tværgående projekter.

Senest opdateret 22. februar 2018