Historisk om Certificate Supplement og Diploma Supplement

Diploma Supplement bliver brugt på de videregående uddannelser, mens Certificate Supplement bliver brugt på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.
Kontakt
Mads Madsen Henriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 99
Email: mmh@ufm.dk

Gennemsigtighed og gensidig anerkendelse af uddannelser

Historisk - bibliotekMange forskellige internationale organisationer og institutioner har i flere år arbejdet på at skabe større forståelse for forskellige uddannelser samt større sammenlignelighed og gensidig anerkendelse af forskellige landes uddannelsessystemer. UNESCO, Europarådet, EU’s Ministerråd, EU-Kommissionen, Cedefop (Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelser), de nationale undervisningsministerier samt EU’s Sokrates- og Leonardo-programmer er blot nogle af de væsentlige aktører, der har arbejdet med anerkendelse og gennemsigtighed af uddannelser.

Diploma Supplement

UNESCO og Europarådet udarbejdede allerede i slutningen af 1980'erne et fælles Diploma Supplement for videregående uddannelse, som medlemsstaterne i fællesskab aftalte at benytte. Reelt blev Diploma Supplement dog kun anvendt i ringe omfang.

I 1996/97 blev der taget et nyt initiativ til at udarbejde et fælles Diploma Supplement. Baggrunden var dels Lissabon-konventionen om gensidig anerkendelse af videregående uddannelser, der anbefaler, at Diploma Supplement bliver anvendt, dels en EU Ministerrådsanbefaling fra 1996 om udvikling af et nyt fælles Diploma Supplement. Dette førte til, at en ny arbejdsgruppe støttet af EU-Kommissionen, Europarådet og UNESCO blev etableret. Gruppen udarbejdede en fælles skabelon for Diploma Supplement, som alle tre organisationer anbefaler, at man anvender.

Diploma Supplement er udelukkende udviklet til brug i videregående uddannelser, og det er i lovgivningen fastlagt, at Diploma Supplement skal anvendes på alle videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, og Kulturministeriet. Når du har afsluttet din videregående uddannelse vil du derfor automatisk få udstedt et Diploma Supplement sammen med dit afsluttende eksamensbevis.

Certificate Supplement

Idéen bag Certificate Supplement baserer sig på den samme grundtanke som Diploma Supplement. Den er dog først konkret blevet indført på erhvervsuddannelsesområdet på et senere tidspunkt.

I 1992 og 1996 vedtog EU således en resolution med en række anbefalinger og initiativer, der skulle forbedre den gensidige information om de nationale uddannelses- og kvalifikationssystemer og deres gennemsigtighed.

Det viste sig dog ved en senere undersøgelse, at der ikke var sket meget på området. De væsentligste tiltag var sket i Leonardo-programmet, som havde støttet en lang række projekter om gensidig anerkendelse, større forståelse af - og bedre information om andre landes systemer.

I november 1998 valgte EU-Kommissionen, Cedefop, EU-medlemslandene, EFTA og arbejdsmarkedets parter derfor at etablere et "European Forum in the field of Transparency of Vocational Qualifications" (et europæisk forum for transparens og erhvervsfaglige kvalifikationer).

Målene for arbejdet i dette europæiske forum er:

  • at bidrage til gensidig forståelse og accept af de mange forskellige europæiske systemer til anerkendelse og certificering (udstedelse af eksamens-, skole-, uddannelsesbeviser eller svendebreve) af erhvervsuddannelser.
  • at være med til at overvåge nye initiativer, idéer og projekter inden for området gennemsigtighed og anerkendelse af kvalifikationer
  • at støtte medlemslandene, EU Kommissionen og arbejdsmarkedets parter i deres indsats for at øge gennemskuelighed og sammenlignelighed af erhvervskvalifikationer.

Arbejdet i European Forum har mundet ud i en fælles skabelon for alle medlemslandene, som danner basis for Certificate Supplement for kvalifikationer, som er opnået igennem en erhvervsuddannelse.

I Danmark kaldes Certificate Supplement "tillæg til uddannelsesbevis" og koordineres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der er en styrelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I EU-beslutningen fra den 15. december 2004 om at etablere Europass ordningen indgår både Diploma Supplement og Certificate Supplement.

Europass logo

 

Senest opdateret 22. januar 2019