Kvikbonus (bonus 1,08)

Ansøgere, som søger optagelse på en videregående uddannelse senest to år efter afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får bonus for tidlig studiestart.

Bonus består i, at eksamensbevisets karaktergennemsnit ganges med 1,08, når gennemsnittet lægges til grund ved optagelsen. Bonusreglerne har været gældende fra optagelsen i 2009.

Justeringen af gennemsnittet sker i 7-trinsskalaen, og gennemsnittet beregnes med én decimal.

Perioden på to år kan blive forlænget med op til to år på grund af:

  • Værnepligt, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår

  • Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer 

  • Adoption eller barsel 

  • Længerevarende sygdom 

  • Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

En ansøger med et udenlandsk bevis, der selv har kunnet bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende uddannelse, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse.

Det påhviler ansøgeren at dokumentere over for uddannelsesinstitutionen, at betingelsen for justering er opfyldt.

Se regelgrundlaget i en af disse bekendtgørelser:

Senest opdateret 02. januar 2018