Gå til indhold

Realkompetencevurdering og -anerkendelse

Muligheder for optagelse eller afkortning af uddannelser på grundlag af realkompetencer, dvs. den enkeltes viden, færdigheder og kompetence

Som borger kan man få vurderet og anerkendt sine realkompetencer – dvs. viden, færdigheder og kompetence – i forhold til en række uddannelser, primært inden for voksen- og efteruddannelse. Det kan give mulighed for at blive optaget uden at opfylde de formelle adgangskrav. Desuden kan det inden for visse uddannelser give mulighed for at få afkortet uddannelsesforløbet.

Anerkendelse af realkompetencer sker gennem en individuel vurdering på en uddannelsesinstitution, der udbyder den relevante uddannelse.


Min kompetencemappe

"Min Kompetencemappe" er et personligt redskab til alle, der ønsker at dokumentere, hvad de kan. Kompetencemappen omfatter alle kompetencer, hvad enten de kommer fra uddannelse, erhvervserfaring eller fritidsaktiviteter.

"Min kompetencemappe" kan bruges som bidrag til en individuel kompetencevurdering på en uddannelsesinstitution eller til cv'et i forbindelse med jobsøgning.


Værktøj til kompetenceafklaring af flygtninge og kontanthjælpsmodtagere med begrænsede danskkundskaber

Værktøjet  er målrettet ufaglærte og faglærte jobmuligheder. Det består blandt andet af branchepakker, som jobcentre kan bruge til at afklare, hvilke brancher der matcher den enkeltes kompetencer.


Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Ved en individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU sammenlignes deltagerens viden, færdigheder og kompetence med uddannelsesmålene for relevante AMU-kurser.

Kompetencevurderingen kan føre til, at der udstedes et kompetencebevis eller, hvis de vurderede kompetencer fuldt ud modsvarer et AMU-kursus, et AMU-bevis.

Hvis der ikke kan udstedes uddannelsesbevis eller kompetencebevis, skal uddannelsesinstitutionen udarbejde en uddannelsesplan, der beskriver, hvordan deltageren kan opnå de ønskede kompetencer.

Der findes en variant af IKV målrettet tosprogede, der mangler dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark. Denne variant varer op til 10 dage, mens den ordinære IKV varer op til 5 dage.

Læs mere om IKV i AMU her:

Vurdering af basale færdigheder er et tilbud til alle, der deltager i AMU eller individuel kompetencevurdering i AMU. Vurderingen omfatter basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik. Vurderingen kan foregå i tilknytning til undervisningen eller på andre tidspunkter. Formålet er at give et hurtigt fingerpeg om basale færdigheder og hermed om relevante støtte- og uddannelsestilbud.

Læs mere om vurdering af basale færdigheder i AMU her:


Fag i almen voksenuddannelse (AVU) og almengymnasiale fag

Ved en individuel kompetencevurdering (IKV) sammenlignes ansøgerens viden, færdigheder og kompetence med uddannelsesmålene for det relevante fag på det relevante faglige niveau.

Som udgangspunkt forudsættes danskkundskaber svarende til danskprøve 2.

Kompetencevurderingen kan føre til udstedelse af kompetencebevis:

  • for dele af et fag, hvilket giver mulighed for afkortning af en efterfølgende uddannelse (merit)
  • for et helt fag, hvis ansøgerens kompetencer vurderes til fuldt og ligeværdigt at opfylde de fastsatte mål for det fag og det niveau, der er foretaget en vurdering i forhold til. Kompetencebevis for et helt fag er som hovedregel ligestillet med et enkeltfagsbevis.

Vær opmærksom på, at kompetencebevis for engelsk B eller A ikke opfylder kravet om at dokumentere engelsk på helt eller delvist engelsksprogede videregående uddannelser. Kompetencebeviser kan derimod bruges til at dokumentere, at et specifikt adgangskrav for optagelse på en videregående uddannelse er opfyldt.

Vurderingen kan vare op til 4 dage.

Kompetencevurdering foretages som hovedregel af et VUC, der udbyder de pågældende fag og niveauer.

Betaling

Individuel kompetencevurdering er vederlagsfri.


Erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) starter som udgangspunkt med en kompetencevurdering, som varer fra ½ dag til 5 dage. Kompetencevurderingen danner baggrund for, hvilket af de tre euv-forløb af forskellig varighed eleven bliver indplaceret på. Uddannelsesforløbet kan yderligere afkortes på baggrund af elevens individuelle kompetencer.

Det er også muligt at få lavet en kompetencevurdering i forhold til euv uden at være optaget på uddannelsen. En sådan forudgående kompetencevurdering giver et klart billede af, hvor lang tid det vil tage at gennemføre uddannelsen. Hvis man senere tilmelder sig uddannelsen, vil vurderingens resultat være gældende.

Kompetencevurderingen foretages af en erhvervsskole, der udbyder den relevante uddannelse.


Videregående uddannelser

 

Akademiuddannelser og diplomuddannelser

Ved en individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) vurderes den enkeltes viden, færdigheder og kompetence med henblik på at afklare om personen allerede har de fornødne kvalifikationer.

Kompetencevurderingen foretages af en af de uddannelsesinstitutioner, der udbyder den søgte uddannelse.

Hvis afgørelsen ikke umiddelbart kan træffes på baggrund af det materiale, som ansøgeren fremlægger, kan kompetencevurderingen tilrettelægges som et individuelt forløb på op til en uge. Forløbet kan f.eks. omfatte interview, vurderingsskemaer, test eller prøver.

Vurderingen kan føre til, at uddannelsesinstitutionen anerkender borgerens realkompetence i form af:

  • et adgangsbevis (adgang til at søge optagelse), hvis kompetencerne kan sidestilles med adgangskravene til en uddannelse eller til dele af en uddannelse
  • et kompetencebevis, hvis kompetencerne modsvarer delelementer af en uddannelse eller dele af en uddannelse
  • et uddannelsesbevis, hvis kompetencerne modsvarer en hel uddannelse.

Anerkendte realkompetencer kan også anvendes som dokumentation for kompetencer til brug på arbejdsmarkedet.

Tilmelding

  1. Ansøgeren taler med en vejleder på den relevante uddannelsesinstitution, som tager stilling til, om en individuel kompetencevurdering er relevant.
  2. Ansøgeren indgiver en ansøgning med dokumentation for uddannelse, erfaringer m.v.

Læs mere

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Hvis man mener at have kvalifikationer, der svarer til et eller flere af de specifikke adgangskrav til en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, kan man benytte sig af individuel kompetencevurdering (IKV) ved VUC. Et IKV-bevis med fuld anerkendelse for et helt fag er sidestillet med et enkeltfagsbevis.

Hvis man søger optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, foretager uddannelsesinstitutionen en konkret vurdering af ansøgers faglige kompetencer. Hvis uddannelsesinstitutionen skønner, at man har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og institutionen vurderer, at man vil kunne gennemføre uddannelsen, kan man søge optagelse. Det er ansøgeren, der skal dokumentere, at hans/hendes kompetencer kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Tilladelsen omfatter normalt kun den ansøgte uddannelse ved den pågældende institution. Hvis flere uddannelsesinstitutioner udbyder samme uddannelse, kan de dog beslutte, at tilladelsen skal gælde alle udbud af uddannelsen.

Hvis man tidligere har været optaget og indskrevet på en uddannelse på samme uddannelsesniveau i Danmark eller i udlandet, skal man oplyse herom ved ansøgning om optagelse. Ansøgeren har endvidere pligt til at oplyse om eventuel beskæftigelse. Institutionen skal bruge oplysningerne for at kunne vurdere, om ansøgeren skal have merit.

Bacheloruddannelser

Hvis man mener at have kvalifikationer, der svarer til et eller flere af de specifikke adgangskrav til en bacheloruddannelse, kan man benytte sig af individuel kompetencevurdering (IKV) ved VUC. Et IKV-bevis med fuld anerkendelse for et helt fag er sidestillet med et enkeltfagsbevis.

Universitetet har desuden mulighed for at dispensere fra de formelle adgangskrav, hvis ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Hvis man tidligere har været optaget og indskrevet på en uddannelse på samme uddannelsesniveau i Danmark eller i udlandet, skal man oplyse herom ved ansøgning om optagelse. Denne pligt omfatter dog kun uafsluttede uddannelsesforløb. Universitetet skal bruge oplysningerne for at kunne vurdere, om ansøgeren skal have merit.

Kandidat- og masteruddannelser

Universitetet kan optage ansøgere, som ikke opfylder de formelle adgangskrav, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan stille som betingelse for optagelsen, at man aflægger supplerende prøver eller består supplerende bachelorfag.

Hvis man tidligere har været optaget og indskrevet på en uddannelse på samme uddannelsesniveau i Danmark eller i udlandet, skal man oplyse herom ved ansøgning om optagelse. Denne pligt omfatter dog kun uafsluttede uddannelsesforløb. Universitetet skal bruge oplysningerne for at kunne vurdere, om ansøgeren skal have merit.


Se også

En vurdering af eventuelle afsluttede uddannelser kan indgå som en del af grundlaget for kompetencevurderingen:

Senest opdateret 20. juli 2020