Du er her: Forside Uddannelse Integration på uddannelsesområdet Uddannelser Almene voksenuddannelser og kurser

Almene voksenuddannelser og kurser

Forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (avu), folkehøjskolekurser, kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning samt ordblindeundervisning for voksne

Forberedende Grunduddannelse (FGU) har for personer under 25 år som hovedregel erstattet almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) fra og med 1. august 2019.

> Læs om FGU under Særlige forløb for unge

 

Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU henvender sig til voksne, der har brug for at blive bedre til at læse, skrive, stave og regne. For voksne i beskæftigelse er der endvidere mulighed for undervisning i at bruge it og tale engelsk på jobbet.

Der kræves danskkundskaber minimum svarende til Prøve i Dansk 1 for voksne med danskuddannelse 1, modultest 5 for voksne med danskuddannelse 2 og modultest 4 for voksne med danskuddannelse 3.

FVU består blandt andet af fagene FVU-læsning (4 trin) og FVU-matematik (2 trin). FVU-læsning trin 4 kan gøre det nemmere at følge anden undervisning, f.eks. almen voksenuddannelse (avu), arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) eller erhvervsuddannelse. En bestået prøve efter trin 2 i FVU-matematik og trin 4 i FVU-læsning kan bruges til at opfylde adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Alle trin har en varighed mellem 30 og 60 klokketimer undtagen FVU-matematik trin 2, hvor timetallet er mellem 45 og 60 klokketimer.

For tosprogede med grundlæggende færdigheder i dansk, kan det være relevant at deltage i FVU-læsning. FVU er ikke et tilbud om sprogundervisning.

Uddannelsen udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC). Desuden er der FVU på blandt andet daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og sprogcentre, som har driftsoverenskomst med VUC.

FVU for tosprogede

FVU kan udbydes som særlige forløb målrettet tosprogede deltagere. FVU for tosprogede består af:

  • FVU-start: Undervisningen i FVU-start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der kan noget dansk, men har behov for at styrke deres mundtlige dansksproglige færdigheder inden eventuel optagelse på øvrige FVU-fag eller i AMU. For at kunne deltage i undervisningen med udbytte skal deltageren kunne forstå talt og skrevet dansk samt tale og skrive dansk på et grundlæggende niveau. De nødvendige færdigheder svarer som minimum til A1 med hensyn til at læse og skrive dansk, og A2 + med hensyn til at forstå og tale dansk, jævnfør Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Det er beskrevet som tosprogede deltagere, der på 80 lektioner af 45 minutter vurderes at kunne nå et mundtlig danskniveau svarende til prøve i Dansk 1 i danskuddannelserne.

  • FVU-læsning for tosprogede: Tilrettelæggelse af det ordinære FVU-tilbud i læsning særligt målrettet mod tosprogede. Undervisningen følger læreplanen. FVU-læsning har også sigte på at styrke deltagerens skriftsproglige kompetence (læsning, stavning og skriftlig fremstilling). De dansksproglige adgangskrav svarer cirka til prøve i Dansk 1 i danskuddannelserne.

FVU-digital og FVU-engelsk

FVU-fagrækken er fra 1. januar 2019 udvidet med fagene FVU-engelsk og FVU-digital. De nye fag udbydes alene til ansatte i offentlige og private virksomheder.

Betaling

Undervisningen og deltagelsen i prøve er gratis.


Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu ) er et tilbud til voksne over 25 år, der gerne vil forbedre sig i et eller flere fag på 9. og 10. klasses niveau. Fra 1. august 2019 henvises voksne under 25 som hovedregel til den forberedende grunduddannelse (FGU).

For at blive optaget skal man henvende sig til et VUC. Her får man tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, om man kan optages, og i givet fald, på hvilket trin man kan starte.

Institutionen træffer afgørelse om optagelse på de forskellige fag og niveauer ud fra en konkret vurdering af ansøgerens forudsætninger for at kunne følge og få udbytte af undervisningen. Ansøgere uden for målgruppen kan både være voksne, der har et for lavt indgangsniveau, og voksne, der er i besiddelse af kompetencer, der ligger på niveau med eller over folkeskolens afsluttende prøver.

Personer af udenlandsk herkomst, der har brug for at forbedre deres kommunikative, sproglige og interkulturelle kompetencer, kan søge om optagelse på dansk som andetsprog. For ansøgere til basisniveauet for dansk som andetsprog stilles der krav om danskkundskaber på et niveau svarende til minimum danskprøve 2. Kravet til danskkundskaber gælder også i forhold til andre fag, da undervisningssproget er dansk.

Avu består af en række enkeltfag på forskellige niveauer.  Fagene dækker både fag på basisniveau, som niveaumæssigt ligger under grundskolens 9. klasse, og fag på niveauerne G, F, E og D. Niveau G svarer til 9. klasse, og niveau E til 10. klasse.
Det højeste niveau, D, giver god faglig sammenhæng til hf-uddannelsen. Man kan få adgang til hf, hvis man afslutter avu-forløbet med en Almen Forberedelseseksamen indeholdende bestemte fag og niveauer. Det er muligt at tage hf-enkeltfag sammen med avu-fag.

Fagenes timetal er på mellem 45 og 180 timer.

Betaling

Der er deltagerbetaling for alle avu-fag – se Uddannelsesguiden.dk på ovenstående link.

Bemærk, at for kursister, der har en videregående uddannelse, er deltagerbetalingen væsentligt højere. Drejer det sig om en udenlandsk uddannelse, kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse foretage en vurdering af uddannelsens niveau. Hvis vurderingen viser, at ansøgeren har et niveau svarende til en afsluttet dansk videregående uddannelse, gælder der krav om betaling på samme måde som for uddannelsessøgende med dansk videregående uddannelse. F.eks. er det tilfældet, hvis vurderingen lyder på "en dansk bacheloruddannelse", men ikke hvis den lyder på "to år af en dansk bacheloruddannelse".

Hvis uddannelsen tages som led i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, dækker bopælskommunen den eventuelle deltagerbetaling:


Folkehøjskolekurser

Flygtninge er en af målgrupperne for højskolernes lange kurser. På de korte kurser kan både flygtninge og asylansøgere deltage.

Højskolens kostskolemiljø giver mulighed for at kombinere undervisning med et danskpræget hverdagsliv, som har fokus på sproglige og sociale færdigheder. Gennem samværet med unge danske elever kan flygtninge og andre udlændinge opnå forståelse for danske normer og dansk kultur. Samtidig har de mulighed for at danne netværk.

Her beskrives mulighederne under integrationsloven kort.

Adgangskrav

Der er ingen adgangskrav på højskolernes kurser, da de er åbne for alle.

Sprogkrav

For at flygtningen og de øvrige elever kan få mest muligt ud af samværet og undervisningen, anbefales det på mange skoler, at flygtningen kan noget dansk. Det varierer dog fra skole til skole.

Højskoleophold under integrationsloven

Højskoleopholdet kan indgå som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge eller som en del af et introduktionsprogram for andre familiesammenførte, hvis udlændingen er berettiget hertil.

Jobparate udlændinge kan tilbydes et særligt tilrettelagt højskoleophold under integrationsloven, hvis lovens betingelser er opfyldt:

  • Udlændingen skal være mellem 18 og 29 år.
  • Målet er at forbedre udlændingens beskæftigelsesmuligheder.
  • Udlændingen skal forinden have gennemført et virksomhedsrettet tilbud, medmindre kommunen vurderer, at et særligt højskoleophold er mere egnet til at forbedre udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder.
  • I højskoleopholdet skal indgå sprogundervisning og et særligt tilrettelagt erhvervsrettet forløb, som i alt skal udgøre mindst en tredjedel af den samlede undervisning.
  • Højskoleopholdet kan indeholde tilbud om erhvervspraktik eller erhvervsrettet undervisning på en erhvervsskole eller et AMU-center.

Udlændinge under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet skal modtage danskundervisning. Højskolerne kan enten selv udbyde sprogundervisning i dansk som andetsprog eller etablere samarbejde med sprogcentre i regionen.

For en udlænding under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet skal der mellem højskole og kommune indgås aftaler om omfanget af danskundervisning samt om indholdet af erhvervsrettede forløb med f.eks. vejledning og virksomhedsbesøg.


Kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning

Kommunerne har mulighed for at oprette særlige tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede børn og unge i kommunalt regi. Formålet med de særlige tilbud er, at eleverne opnår de personlige, sociale og faglige kompetencer, der kræves, for at de hurtigst muligt kan optages i en almindelig klasse i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.

Kommunen kan tilbyde tosprogede unge under 25 år, som ikke er i den undervisningspligtige alder, at deltage i særlig grundskoleundervisning, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at det konkret er det mest relevante undervisningstilbud for den unge.

Kommunen opkræver hel eller delvis betaling af tosprogede elever under 25 år, som ikke er i den undervisningspligtige alder. Det vil sige, at undervisningen i henhold til loven for disse elever sker på baggrund af egenbetaling.


Ordblindeundervisning for voksne

Uddannelsen henvender sig til alle med skriftsproglige vanskeligheder, der har afsluttet undervisningspligten, og som testes ordblinde ved en obligatorisk test. OBU er målrettet personer, der er fyldt 25 år, som ikke er undervisningspligtige og samtidig har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget.

Der er ikke et formelt danskkrav, men det er en forudsætning, at deltageren kan få udbytte af undervisningen.

Et forløb varer op til 60 klokketimer.

Uddannelsen udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC). Desuden er der ordblindeundervisning på blandt andet daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og sprogcentre, som har driftsoverenskomst med VUC.

Betaling

Undervisningen er gratis.

https://ufm.dk/uddannelse/integration-pa-uddannelsesomradet/uddannelser/almene-voksenuddannelser-og-kurser

Senest opdateret 05. maj 2020