Danskuddannelser

Danskuddannelse 1, 2 og 3

Formål og sigte

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog (danskuddannelse) er at bidrage til, at voksne udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Danskuddannelse skal bidrage til, at voksne udlændinge så hurtigt som muligt efter at have fået opholdstilladelse i Danmark tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende det danske sprog og opnår kendskab til det danske arbejdsmarked, så de derved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.


Målgrupper

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

 1. har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
 2. har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

En udlændings opholdsgrundlag er afgørende for karakteren af det danskuddannelsestilbud, som kommunen skal give den pågældende. I danskuddannelsesloven sondres der mellem I-kursister (integrationskursister) og S-kursister (selvforsørgerkursister):

 • Ved I-kursist forstås en flygtning eller familiesammenført udlænding til en flygtning, der henvises til danskuddannelse som led i et selvforsørgelses- eller hjemrejseprogram, eller en anden familiesammenført udlænding, der henvises til danskuddannelse som led i introduktionsprogrammet.
 • Ved S-kursist forstås en udenlandsk arbejdstager, studerende m.v.

Begge grupper tilbydes danskuddannelse 1, 2 eller 3 (se nedenfor), men rammerne for tilbuddet er forskellige for de to grupper.


Danskuddannelse 1, 2 og 3

Udlændinge indplaceres af uddannelsesstedet på den af de tre ordinære danskuddannelser, der svarer til deres forudsætninger og behov for undervisning:

 • Danskuddannelse 1: Kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål
 • Danskuddannelse 2: Kursister med kort uddannelsesbaggrund
 • Danskuddannelse 3: Kursister med en mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund.

Danskuddannelse for I-kursister og S-kursister

I-kursister modtager tilbud om op til 5 års danskuddannelse. S-kursister modtager op til 3,5 års (42 måneder) danskuddannelse inden for en 5-årig periode.

I-kursister deltager i danskuddannelse som led i enten et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram og er forpligtede til at deltage i undervisningen. De kan sanktioneres, hvis de ikke deltager. Danskuddannelse for I-kursister udgør maksimalt 15 timer om ugen.

S-kursister modtager tilbud om danskuddannelse som led i et introduktionsforløb og er ikke forpligtede til at tage imod tilbuddet.


Danskprøver

 • Prøve i Dansk 1 tages efter Danskuddannelse 1.
 • Prøve i Dansk 2 tages efter Danskuddannelse 2.
 • Prøve i Dansk 3 tages efter Danskuddannelse 3, modul 5.
 • Studieprøven tages efter Danskuddannelse 3, modul 6.

Afholdelsen af sprogprøverne på danskuddannelserne er udskudt fra maj-juni til juni-juli i 2020 som følge af COVID-19:

 • Den skriftlige prøve i Studieprøven i Dansk bliver afholdt den 15. juni 2020.
 • De mundtlige prøver bliver afholdt fra den 22. juni til den 3. juli 2020.
 • De øvrige danskprøver er udskudt tilsvarende.

Øvrige ændringer i danskuddannelserne som følge af, at sprogcentrene er midlertidigt lukkede foråret 2020

Danskkursisterne kan ikke komme til undervisning og test, da sprogcentrene er lukket ned på grund af COVID-19 foråret 2020. Normalt afsluttes det enkelte modul i en danskuddannelse for voksne udlændinge med en test. I sommeren 2020 foretager sprogcentret i stedet en faglig vurdering af, om den enkelte kursist har opnået det dansksproglige niveau på det modul, som kursisten er indplaceret på.

Desuden forlænges tilbuddet om danskuddannelse for kursister, som ikke har kunnet følge danskuddannelse som følge af COVID-19. Gyldighedsperioden for de enkelte klip på klippekortet forlænges også for kursister, som har været afskårede fra at deltage i danskuddannelse.

Følg udviklingen


Finansiering og betaling

Det er kommunen, som afholder udgifter til undervisning af udlændinge, der bor i kommunen. Staten refunderer 50 procent af kommunens udgifter til danskundervisning efter danskuddannelsesloven for kursister, som er flygtninge eller familiesammenførte.

Tilbud efter danskuddannelsesloven er gratis for I-kursister, mens S-kursister skal betale et depositum på 1.250 kr., når de henvises til et nyt modul, og en deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul. Depositummet betales tilbage, når kursisten afslutter eller ophører med sin danskuddannelse.

Personer, der har opholdstilladelse til at arbejde som au pair, er S-kursister, men skal ikke betale depositum eller deltagergebyr.


Godkendelse af udbydere

For at etablere sig som udbyder af danskuddannelse skal udbyderen indgå en driftsaftale med en kommune efter reglerne i danskuddannelsesloven eller være etableret som et kommunalt sprogcenter. I dag har kommunerne indgået aftaler med private og selvejende sprogcentre samt etableret egne kommunale sprogcentre.


Lovgrundlag

Se også

Der kan i øvrigt indgå danskundervisning i en række forskellige uddannelser:

 

Senest opdateret 14. maj 2020