Danskuddannelser

Danskuddannelse 1, 2 og 3

Formål og sigte

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog (danskuddannelse) er at bidrage til, at voksne udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Danskuddannelse skal bidrage til, at voksne udlændinge så hurtigt som muligt efter at have fået opholdstilladelse i Danmark tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende det danske sprog og opnår kendskab til det danske arbejdsmarked, så de derved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.


Målgrupper

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

 1. har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
 2. har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

En udlændings opholdsgrundlag er afgørende for karakteren af det danskuddannelsestilbud, som kommunen skal give den pågældende. I danskuddannelsesloven sondres der mellem I-kursister (integrationskursister) og S-kursister:

 • Ved I-kursister forstås flygtninge og familiesammenførte, der henvises til danskuddannelse som led i integrationsprogram.
 • Ved S-kursister forstås udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.

Begge grupper tilbydes danskuddannelse 1, 2 eller 3 (se nedenfor), men rammerne for tilbuddet er forskellige for de to grupper.

Fra 1. juli 2019 forstås en I-kursist som en flygtning eller familiesammenført udlænding til en flygtning, der henvises til danskuddannelse som led i et selvforsørgelses- eller hjemrejseprogram, og andre familiesammenførte udlændinge, der henvises til danskuddannelse, som led i introduktionsprogrammet.


Danskuddannelse 1, 2 og 3

Udlændinge indplaceres af uddannelsesstedet på den af de tre ordinære danskuddannelser, der svarer til deres forudsætninger og behov for undervisning:

 • Danskuddannelse 1: Kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål
 • Danskuddannelse 2: Kursister med kort skole- og uddannelsesbaggrund
 • Danskuddannelse 3: Kursister med en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund.

Danskuddannelse for henholdsvis I-kursister og S-kursister


Både I-kursister og S-kursister modtager tilbud om op til 5 års danskuddannelse. S-kursister modtager op til 3,5 års (42 måneder) danskuddannelse inden for en 5-årig periode.

I-kursister deltager i danskuddannelse som led i et integrationsprogram (fra 1. juli 2019 enten selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram) og er forpligtede til at deltage i undervisningen. De kan sanktioneres, hvis de ikke deltager. Danskuddannelse for I-kursister udgør maksimalt 15 timer om ugen.

S-kursister modtager tilbud om danskuddannelse som led i et introduktionsforløb og er ikke forpligtede til at tage imod tilbuddet. S-kursister skal betale en deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul. S-kursister skal desuden betale et depositum på 1.250 kr. for at starte på deres danskkursus. Depositummet betales tilbage, når kursisten afslutter eller afbryder sit danskkursus.

Personer, der har opholdstilladelse til at arbejde som au pair, er S-kursister, men skal ikke betale depositum eller deltagergebyr.


Danskprøver

 • Prøve i Dansk 1 tages efter Danskuddannelse 1.
 • Prøve i Dansk 2 tages efter Danskuddannelse 2.
 • Prøve i Dansk 3 tages efter Danskuddannelse 3, modul 5.
 • Studieprøven tages efter Danskuddannelse 3, modul 6.

Finansiering

Tilbud efter danskuddannelsesloven er gratis for I-kursister, mens S-kursister skal betale et depositum på 1.250 kr., når de henvises til et nyt modul, og en deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul. Depositummet betales tilbage, når kursisten afslutter eller ophører med sin danskuddannelse.

Det er kommunen, som afholder udgifter til undervisning af udlændinge, der bor i kommunen. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til danskundervisning efter danskuddannelsesloven for kursister, som er flygtninge eller familiesammenførte.


Godkendelse af udbydere

For at etablere sig som udbyder af danskuddannelse skal udbyderen indgå en driftsaftale med en kommune efter reglerne i danskuddannelsesloven eller være etableret som et kommunalt sprogcenter. I dag har kommunerne indgået aftaler med private og selvejende sprogcentre samt etableret egne kommunale sprogcentre.


Lovgrundlag

Se også

Der kan i øvrigt indgå danskundervisning i en række forskellige uddannelser:

 

Senest opdateret 25. juni 2019