Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser for unge og for voksne, eux og erhvervsrettet andetsprogsdansk

Erhvervsuddannelser retter sig mod arbejde som faglært inden for et erhverv. Undervisningen veksler mellem skole og praktik.

Erhvervsuddannelserne for unge under 25 år består af et indledende grundforløb (op til 1 år) og et efterfølgende hovedforløb, som er normeret til mellem 1 og 4½ år, typisk 3 år. Hvis man er under 25 år og har afsluttet grundskolen for mere end to år siden, skal man begynde i grundforløbets 2. del, der varer et halvt år.

Hvis man er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse, skal man påbegynde en erhvervsuddannelse for voksne (euv). Euv starter som udgangspunkt med en kompetencevurdering, som varer fra ½ dag til 5 dage. Kompetencevurderingen danner baggrund for, hvilket af de tre euv-forløb den voksne skal gennemføre.

  • Euv1: Voksne, der har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal gennemføre et forløb uden grundforløb og uden praktikuddannelse.
  • Euv2: Voksne, der har mindre end to års relevant erhvervserfaring og/eller anden afsluttet uddannelse, skal gennemføre et forløb, hvor hovedforløbets skoleundervisning er afkortet.
  • Euv3: Voksne uden relevant erhvervserfaring og uden anden afsluttet undervisning skal gennemføre samme forløb som uddannelsen for unge.

Det er dog også muligt at få lavet en kompetencevurdering, inden man tilmelder sig uddannelsen. Uddannelsestiden for den voksne elev afkortes på baggrund af relevant, dokumenteret erhvervserfaring og tidligere uddannelse.


Eux

Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig studentereksamen. Efter endt uddannelse kan man både søge job som faglært i en virksomhed og læse videre på linje med dem, der har gennemført en treårig gymnasial uddannelse.

Man kan gennemføre alle merkantile erhvervsuddannelser og en stor del af de tekniske erhvervsuddannelser som eux-forløb.

Eux er obligatorisk på kontoruddannelsen og finansuddannelsen. Man kan blive optaget direkte på kontoruddannelsens hovedforløb, hvis man har en eksamen på niveau med en dansk studentereksamen og derudover har bestået studieprøven eller gymnasiefaget dansk (evt. svensk eller norsk) på A-niveau.


Adgangskrav

Man skal have opfyldt sin undervisningspligt. Det har man, når man har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. Man skal have opnået prøvekarakterer svarende til mindst 2,0 i matematik og det sprog, som undervisningen foregik på. Dette karakterkrav gælder dog ikke, hvis man har to års relevant erhvervserfaring, eller hvis man på forhånd har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Skolen vurderer, om ansøgeren har tilstrækkelige forudsætninger i dansk til at kunne følge undervisningen. Hvis man ikke opfylder adgangskravene, men mener, at man har det faglige niveau, kan man aflægge en optagelsesprøve.

Man kan om nødvendigt forbedre sit niveau i dansk og matematik på VUC. Fra 1. august 2020 kan man deltage i et adgangskursus i dansk, dansk som andetsprog og/eller matematik på den erhvervsskole, hvor man søger optagelse.


Betaling for flygtninge

Flygtninge har adgang til uddannelsen uden betaling, hvis de er konventionsflygtninge (udlændingelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1) eller udlændinge med beskyttelsesstatus (udlændingelovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2). Det samme gælder familiesammenførte, der har fået tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en konventionsflygtning eller en udlænding med beskyttelsesstatus.

Disse elever vil som andre elever, der udløser statstilskud, være omfattet af reglerne om skolepraktikydelse, tilskud til delvis dækning af de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver samt økonomisk støtte til elever til værktøj, værnemidler, befordring og lignende. Ligeledes kan en virksomhed få refusion for lønudgifter samt tilhørende udgifter for disse elever.

Flygtninge og familiesammenførte, der er meddelt ophold på baggrund af midlertidig beskyttelsesstatus (udlændingelovens § 7, stk. 3), skal derimod betale fuld deltagerbetaling for uddannelsen. Disse elever er ikke omfattet af de ovenfor beskrevne muligheder for skolepraktikydelser, for tilskud til delvis dækning af de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver m.m. eller for refusion til en virksomhed for lønudgifter m.v.

Læs om betaling for erhvervsuddannelse i:


Erhvervsrettet andetsprogsdansk

Erhvervsskolerne kan tilbyde erhvervsrettet andetsprogsdansk til erhvervsuddannelseselever, der har behov for støtte til at læse, skrive, tale og lytte til og forstå dansk i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund.

 

 

 

Senest opdateret 05. maj 2020