Du er her: Forside Uddannelse Integration på uddannelsesområdet Uddannelser Forberedelsesforløb til videregående uddannelser

Forberedelsesforløb til videregående uddannelser

Gymnasiale indslusningsforløb for indvandrere og flygtninge (GIF), forberedelseskursus for visse udlændinge og forkurser på VUC.

Gymnasiale indslusningskurser for indvandrere og flygtninge (GIF)

Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF) er et etårigt gymnasialt uddannelsestilbud for flygtninge og indvandrere, som har mindst 12 års skolegang og ønsker at få sidestillet en gymnasial eksamen, der er aflagt i udlandet, med en dansk gymnasial adgangsgivende eksamen.

GIF giver adgang til at søge optagelse på de videregående uddannelser.

Adgangskrav

For at blive optaget på kurserne skal man have:

 • Opholdstilladelse i Danmark
 • Gennemført 12 års skolegang og en gymnasial eksamen i hjemlandet
 • Gennemført 4 års engelskundervisning og engelskkundskaber, der svarer til folkeskolens afgangsprøve
 • Bestået prøver i dansk eller dansk andetsprog på D- eller højere niveau med mindst karakteren 4 efter 7-trins-skalaen i hver af prøverne. Ansøgere, der ikke opfylder det krav, men som har opnået mindst karakteren 7 efter 7-trinsskalaen for hver af prøverne i Prøve i Dansk 3, kan optages efter en konkret vurdering på grundlag af en samtale og eventuelt en faglig test.
 • For optagelse på Mat-GIF desuden: kundskaber i matematik, der svarer til mindst det gymnasiale B-niveau.

Indhold

Man kan vælge mellem to fagpakker:

 • Humanistisk fagpakke (Hum-GIF)
 • Matematisk/fysisk fagpakke (Mat-GIF).

Udbyder

Kurserne foregår på Hvidovre Gymnasium og på Hf & VUC Fyn.

Betaling

Undervisningen er gratis.

Læs mere om GIF:


Forberedelseskursus for visse udlændinge

Det etårige forberedelseskursus henvender sig til flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande. Kurset forbedrer kursistens forudsætninger for at følge en professionsbacheloruddannelse. Kurset retter sig primært imod pædagoguddannelsen eller læreruddannelsen, men kan også være tilrettelagt med fokus på andre professionsbacheloruddannelser.

Et gennemført kursus kvalificerer ikke i sig selv til optagelse på en videregående uddannelse. Et gennemført kursus kan imidlertid indgå i en ansøgning om optagelse i kvote 2 på enhver uddannelse, som ansøgeren ønsker optagelse på. Det er op til den ansøgte institution at vurdere, med hvilken vægt forberedelseskurset indgår i vurderingen af ansøgningen.

Kurset hed frem til 1. november 2019 forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge og blev administreret efter lidt andre regler end det nuværende forberedelseskursus for visse udlændinge.

Indhold

Kurset omfatter 4 fagområder: dansk sprog (skriftligt og mundtligt), kultur og samfundsforhold, professionspraksis og studiekompetence. Dansk sprog skal udgøre minimum 50 % af kurset.

I kurset indgår også 6 til 8 ugers praktik, som giver et indblik i, hvordan det er at gå på den pågældende uddannelse (studiepraktik), og hvordan det er at arbejde inden for området (professionspraktik).

Alle fagområder afsluttes med en prøve. Der er prøve i både mundtligt og skriftligt dansk. Prøverne i dansk skal svare til mindst C1-niveau efter Europarådets beskrivelse af sprogniveauer.

Kravene til fagligt indhold er skærpet i forhold til de tidligere betingelser og finder først anvendelse fra optag og kursusstart i 2020.

Der er mødepligt til undervisningen.

Adgangskrav

 • Kundskaber i dansk svarende til mindst niveau B2 efter Europarådets beskrivelse af sprogniveauer. Det svarer til for eksempel Prøve i Dansk 3.
 • Udenlandsk gymnasial eksamen, som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen
 • Bestået adgangsprøve tilrettelagt af uddannelsesinstitutionen.

Uddannelsesinstitutionen kan optage en ansøger, der ikke opfylder adgangskravene, hvis institutionen vurderer, at ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og at ansøgeren kan gennemføre kurset.

Adgangskravene er skærpet i forhold til de tidligere betingelser og finder anvendelse fra optag og kursusstart i 2020.

Ansøgning

Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv ansøgningsprocessen, herunder ansøgningsfristen. Informationen skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Udbydere

Kurset udbydes af visse professionshøjskoler, herunder:

 • Københavns Professionshøjskole
 • VIA University College
 • UC Nordjylland

Betaling

Undervisningen er gratis. Kurset giver mulighed for SU.

Lovgrundlag

Se også


Forkurser på VUC

Forkurserne, der typisk varer 1 år, henvender sig til personer uden en adgangsgivende eksamen, der vil forberede sig til at søge ind på bestemte professionsbacheloruddannelser:

 • Pædagog
 • Sygeplejerske
 • Socialrådgiver
 • Ernæring og sundhed

Kurserne indeholder relevante gymnasiale fag og sikrer de formelle kvalifikationer for at blive optaget på den videregående uddannelse, som det enkelte kursus er rettet mod.

Optagelsesbetingelserne varierer fra kursus til kursus.

Forkurserne foregår på VUC-centre rundt om i landet.

Betaling

Man skal betale for at deltage i undervisningen. Beløbet afhænger af, hvor mange fag man tager. Hvis man består pakken, kan man ansøge om at få hele eller dele af deltagerbetalingen retur.

Senest opdateret 05. maj 2020