Gymnasiale uddannelser

Studentereksamen, hf m.v.

En gymnasial eksamen giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse.

De gymnasiale uddannelser omfatter de treårige uddannelser til teknisk studentereksamen (htx), til merkantil studentereksamen (hhx) og til almen studentereksamen (stx) samt de toårige uddannelser til hf-eksamen (toårig hf) og til almen studentereksamen (toårig stx).

Hf-systemet omfatter også muligheden for at opnå en fuld eksamen – en højere forberedelseseksamen – gennem gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag).

For voksne er især disse muligheder relevante:

  • Den toårige stx (tidligere studenterkursus)
  • Uddannelsen til hf-eksamen
  • Hf-enkeltfag, der kan sammenstykkes til en højere forberedelseseksamen.

Adgangskrav

For at blive optaget på de treårige gymnasiale ungdomsuddannelser og toårig hf med en udenlandsk skoleuddannelse skal denne være på niveau med en afsluttet dansk 9. eller 10. klasse. Der gælder desuden en række fagspecifikke krav. Skolen foretager en individuel vurdering, og det er skolens rektor/leder, der tager stilling til, om en ansøger opfylder betingelserne for optagelse. Skolen kan indkalde ansøgeren til en optagelsesprøve eller anden faglig test.


Danskkrav

Der er ikke formuleret særskilte krav om danskkundskaber ud over, hvad der svarer til det, der almindeligvis kræves i folkeskolen eller 10. klasse. Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan optages på baggrund af en individuel vurdering – herunder af sprogkundskaber.


Merit

Man kan ansøge skolen om merit og dermed afkortning af uddannelsestiden, hvis man i sin tidligere uddannelse har nået faglige mål, der svarer til målene for ét eller flere fag i den gymnasiale uddannelse.


Den toårige stx (tidligere studenterkursus)

Uddannelsen varer to år og er således et mere komprimeret uddannelsesforløb end den treårige uddannelse til almen studentereksamen (stx).


Uddannelsen til hf-eksamen

Uddannelsen varer 2 år og er målrettet personer, der ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse.  Det er muligt at læse en overbygning til sin hf, som giver mulighed for at søge ind på en universitetsbacheloruddannelse. Overbygningen kan opnås på tre forskellige måder: via en udvidet fagpakke på den toårige hf, via et supplerende overbygningsforløb (SOF) eller via hf-enkeltfag.

Enkeltfag

Man kan tage hf-fag enkeltvis, hvis man f.eks. ønsker at supplere en tidligere dansk eller udenlandsk gymnasial uddannelse eller ønsker at opnå en fuld højere forberedelseseksamen sideløbende med et job. Det er også muligt at tage hf-enkeltfag, hvis man har en videregående uddannelse fra Danmark eller udlandet.

På visse mellemlange videregående uddannelser kan man søge optagelse med enkelte hf-fag.

Man vil typisk skulle til en optagelsessamtale med f.eks. en studievejleder ved det uddannelsessted, der søges optagelse på. Vedkommende vil vurdere, om ansøgerens faglige kvalifikationer er tilstrækkelige til at blive optaget på det eller de ønskede fag.

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog tilbydes både som enkeltfag og som fag i en samlet højere forberedelseseksamen (hf).

Faget dansk som andetsprog udbydes på C-, B- og A-niveau. Fagene giver indsigt i dansk sprog, kommunikation og litteratur.

Man skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Læs mere om Dansk som andetsprog:

Betaling

På enkeltfagsundervisningen er der deltagerbetaling for hvert fag.

Hvis man har en videregående uddannelse i forvejen, skal man betale den fulde pris for fagene. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan foretage en vurdering af den udenlandske uddannelses niveau. Hvis vurderingen viser, at ansøgeren har et niveau svarende til en afsluttet dansk videregående uddannelse, gælder der samme krav om betaling som for uddannelsessøgende med dansk videregående uddannelse. F.eks. er det tilfældet, hvis vurderingen lyder på "en dansk bacheloruddannelse", men ikke hvis den lyder på "to år af en dansk bacheloruddannelse".

Hvis undervisningen følges som led i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, dækker bopælskommunen den eventuelle deltagerbetaling:

 

Senest opdateret 05. maj 2020