Du er her: Forside Uddannelse Integration på uddannelsesområdet Uddannelser Særlige forløb for unge

Særlige forløb for unge

Forberedende grunduddannelse, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og ungdomsskoler

For unge, der ikke er parate til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, er der også andre muligheder. Det er uddannelser, som tilrettelægges efter, hvad den enkelte har brug for.


Forberedende grunduddannelse (FGU)

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Uddannelsen tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser. Skoledagen veksler naturligt mellem teori og praksis og har en stabil rytme, hvor eleverne mødes i større og mindre hold.

Uddannelsen vil for de fleste unge begynde på basis, som introducerer til et efterfølgende uddannelsesspor. Der er løbende optag på basis. Andre vil begynde direkte på et af de tre uddannelsesspor, hvor der er to årlige optag, hvilket sikrer stabile holdforløb. De tre uddannelsesspor på FGU er:

  • Almen grunduddannelse (agu)
  • Produktionsgrunduddannelse (pgu)
  • Erhvervsgrunduddannelse (egu)

Det indgår i fagene og de faglige temaers indhold, at undervisningen skal foregå i et inkluderende læringsmiljø, der har fokus på at skabe forskellige læringsmuligheder og læringsarenaer for forskellige grupper af elever.

Der er ikke formuleret et egentligt danskkrav i reglerne for uddannelsen, men da undervisningen og en eventuel praktikforegår på dansk, er det et underforstået krav, at eleven har de fornødne danskkundskaber til at indgå på en arbejdsplads og følge undervisning på dansk.

FGU-institutionerne skal i forbindelse med uddannelsen indgå et samarbejde med offentlige og private virksomheder, lokale forenings-, fritids- og klubtilbud samt folkeoplysende skoler. Heri kan der eventuelt også indgå aktiviteter, der er rettede mod flygtninge og indvandrere, såfremt aktiviteterne bidrager til at opfylde uddannelsens formål.

Varigheden af uddannelsen afhænger af den enkelte unges forudsætninger og behov i forhold til at komme i uddannelse eller job. Varigheden bliver fastlagt i en dialog mellem den kommunale ungeindsats og den unge, og skal fremgå af den unges uddannelsesplan. Den samlede varighed af uddannelsen kan normalt ikke overstige to år.

Almen grunduddannelse (agu)

Agu består af praksisbaseret undervisning i almene fag som dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk og naturfag og henvender sig til unge, som vil blive bedre i et eller flere boglige fag for at søge ind på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Produktionsgrunduddannelse (pgu)

Pgu er bygget op om almene fag og værkstedsundervisning (12 mulige faglige temaer), hvor produktionen bliver et redskab til læringen. Dansk som andetsprog indgår i fagrækken, og i både de almene fag og de faglige temaer vil sproglig opmærksomhed indgå som en del af indholdet. Pgu sigter mod at kvalificere den unge til at fortsætte i en erhvervsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse.

Erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Egu veksler mellem skoleforløb og aftalebaseret praktik i en lokal, privat eller offentlig virksomhed. Her skal eleven opnå kendskab til arbejdsmarkedet og opnå viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante og efterspurgte på arbejdsmarkedet, således at eleven senere kan overgå til en erhvervsuddannelse eller beskæftigelse. Skoleforløbene skal understøtte virksomhedspraktikken og kan eksempelvis bestå af AMU-kurser eller almene fag som dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære).


Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Uddannelsen for unge under 25 år med særlige behov henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der har afsluttet deres undervisningspligt. Uddannelsen er kun for unge, der på grund af deres særlige særlige behov ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

Et ønske om at starte på STU skal gives til kommunalbestyrelsen i bopælskommunen. Man kan kun starte på en STU, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at man er i målgruppen til uddannelsen. Der er ingen fastlagte danskkrav.

Uddannelsen varer 3 år, er individuelt sammensat og kan foregå på mange forskellige typer af institutioner afhængigt af den unges behov. Uddannelsen kan bestå af undervisning og praktik. Den giver ikke mulighed for at starte på videregående uddannelse bagefter.


Ungdomsskoler

Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Se i ungdomsskolelovens § 3, hvad der ellers skal tilbydes, og hvad der kan tilbydes.

Senest opdateret 05. maj 2020