Du er her: Forside Uddannelse Råd, nævn og udvalg Ekspertudvalg om SU

Ekspertudvalg om SU

Ekspertudvalget skal opbygge og samle viden om effekterne af SU. F.eks. hvordan SU påvirker unges tilbøjelighed til at uddanne sig, deres adfærd under studierne samt SU'ens betydning for social mobilitet. Udvalget består af eksperter med viden inden for økonomi, sociologi og uddannelse.
Kontakt
Jonas Zielke Schaarup
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 81 18
Email: jzs@ufm.dk

I Danmark er der fri og lige adgang til uddannelse. Alle studerende kan uanset baggrund få en uddannelse betalt af det offentlige samt få støtte i form af Statens Uddannelsesstøtte (SU). Statens Uddannelsesstøtte (SU) gives til elever og studerende på hhv. ungdomsuddannelser, visse voksenuddannelser og videregående uddannelser med potentielt forskellig betydning for uddannelsesadfærden.

Det er regeringens ambition, at SU-systemet både i dag og i fremtiden skal være med til at understøtte, at der er gode muligheder for at tage en uddannelse. Der er imidlertid grund til at overveje, om den danske studiestøtte er indrettet på den mest effektive måde og om den understøtter den mest hensigtsmæssige adfærd i forhold til f.eks. uddannelsestilbøjelighed, studietid og social mobilitet.  Det skal bl.a. ses i lyset af, at landene omkring Danmark har valgt at indrette deres studiestøttemodeller anderledes.

På denne baggrund har regeringen valgt at nedsætte et SU-ekspertudvalg.

Ekspertudvalget skal:

  • belyse de samfundsøkonomiske konsekvenser af indretningen af SU-systemet
  • opbygge viden om, hvordan studiestøtte påvirker uddannelsesadfærden, herunder uddannelsestilbøjelighed, uddannelsesvalg og social mobilitet
  • kortlægge betydningen af SU’en for forskellige grupper af elever og studerende, herunder bl.a. elever og studerende med forskellig socioøkonomisk baggrund eller med fysiske og psykiske handicap
  • inddrage konkrete erfaringer fra sammenlignelige lande
  • vurdere betydningen af mindre og større potentielle ændringer af den danske studiestøtte
  • perspektivere den danske SU-model i forhold til andre faktorer, der har betydning for uddannelsesadfærden.

Ekspertudvalget skal på baggrund af ovenstående udarbejde en samlet rapport til regeringen. Ekspertudvalget skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2019.

Senest opdateret 31. januar 2019